Min side Meld fra
Kontakt oss

Arbeidsstipend for kunstnere

Neste utdeling for arbeidsstipend for kunstnere blir i 2025. Stipendet utlyses i 2024. 

Stipendet er på 200 000 kroner og fordeles over et kalenderår, med første utbetaling i januar. Stipendet vil bli tildelt én kunstner. 

Retningslinjer

Retningslinjer for arbeidsstipend kunstnere i Fredrikstad

§1 Formål
Det visuelle kunstfeltet i Fredrikstad skal preges av profesjonalitet, høy kvalitet og være attraktivt for både det etablerte kunstmiljøet i Fredrikstad og for nyetableringer.

Arbeidsstipendet skal bidra til bedre vilkår for kunstnere i Fredrikstad og tjene som inspirasjon for disse. Ordningens hovedformål er å bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling som skal komme Fredrikstads kunstfelt til gode.

§2 Virkeområde
Fredrikstad kommunes arbeidsstipend skal gå til nyetablerte og etablerte kunstnere som er bosatt i Fredrikstad i tildelingsperioden.

Ordningen gjelder for profesjonelle kunstnere som jobber aktivt med visuell kunst som profesjon. Med kunstnere menes her profesjonelle kunstnere som har medlemskap i fagorganisasjonene Østfold Bildende Kunstnere (ØBK/NBK) eller Norske kunsthåndverkere (NK), eller kunstnere som tilfredsstiller kravene til opptak i grunnorganisasjonene.

Det visuelle kunstfeltet inkluderer alle kunstformer og –uttrykk som til enhver tid defineres inn under dette begrepet. Unntaket er arkitektur og design, som i denne sammenhengen anses som egne yrkesretninger.

§3 Økonomiske rammer
Fredrikstad kommune deler hvert år ut en fastsatt sum øremerket arbeidsstipend for visuelle kunstnere. Beløpet utbetales i månedlige rater og er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt. De økonomiske rammene fastsettes i forbindelse med årlige budsjettvedtak.

§4 Forvaltning, kunngjøring og søknadsfrist
Ordningen forvaltes av Seksjon for kultur, miljø og byutvikling ved Kulturetaten. Hvert år skal arbeidsstipendet kunngjøres gjennom Fredrikstad kommunes og Østfold kunstsenters informasjonskanaler. Kunngjøringen skal som et minimum inneholde opplysninger om søknadsfrist.

Fra og med 2023 blir søknadsfrist 1. april året før.

§5 Søknaden
Det skal søkes gjennom kommunens digitale søknadsportal. Søknaden må være fullstendig utfylt og levert innen fristen.
Søknaden må inneholde en beskrivelse av søkerens kunstneriske planer, og gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.

Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og inkludere alle påkrevde vedlegg. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Søknader som er levert etter søknadsfristen, blir ikke behandlet.
Informasjon om at søker er i utdanning, er beskjeftiget i varig arbeidsforhold eller mottar annen offentlig støtte, slik som Statlig arbeidsstipend, skal framgå av søknaden. I søknaden skal det også orientertes om tidligere tildelinger av arbeidsstipend.

§6 Vilkår
Kunstnere under utdanning
Stipendet skal ikke gå til utdanning. Kunstnere som er i en utdanningssituasjon som utgjør mer enn 60 prosent av normert studieprogresjon, kan ikke motta stipendet.

Tidligere stipend
Mottakere av stipendet må ha rapportert for eventuelle tidligere tildelinger fra kommunens kunstnerstipend.
Mottakere av stipendet kan ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold hvis stillingen overstiger 60 prosent. Merk at dette også gjelder ved ansettelse i eget aksjeselskap. Med varig arbeidsforhold forstås også tidsbegrensede arbeidsforhold av lengre varighet (mer enn 4-5 måneder).

Mottakere av stipendet som ved tildeling er beskjeftiget i varig arbeidsforhold i mer enn 60 prosent av full stilling, kan om nødvendig fortsette i full stilling i åtte måneder regnet fra 1. januar i tildelingsåret. Kunstnere som tildeles arbeidsstipend, og som ved tildelingen er beskjeftiget i varig arbeidsforhold i mer enn 60 prosent av full stilling, må fremlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene. Dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen må sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no.

Kunstnere som mottar trygdeytelser
Kunstnere som mottar trygdeytelser som er ment å erstatte mer enn en 60 prosent stilling, for eksempel ved fødsel, arbeidsløshet, sykdom, alderspensjon og lignende kan ikke samtidig motta stipendet.
Mottakere av stipendet, som underveis i stipendperioden mister arbeidsevnen eller av andre grunner mottar trygdeytelser som erstatter mer enn 60 prosent stilling, plikter å informere om forholdet. Ved langvarig opphold i stipendutbetalingene kan retten til resterende stipend bortfalle. Det vil i slike tilfeller bli foretatt en individuell vurdering.

§7 Behandling av søknaden
Behandling av søknader baseres på en skjønnsmessig vurdering og i samsvar med gjeldende retningslinje. Ved behandling av søknader vektlegges følgende:

* kunstnerisk kvalitet og aktivitet
* faglige kvalifikasjoner og kompetanse
* kunstneriske målsettinger og framtidig potensial
* egenart og evne til nyskaping
* gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Fredrikstad kommune

Innstillingen til tildeling skjer på grunnlag av innkomne søknader, og gjøres av en stipendkomité som består av tre kunstfaglige representanter som oppnevnes av Østfold kunstsenter (ØKS). Representantene skal ha bosted utenfor Østfold kunstsenters nedslagsfelt (tidligere Østfold fylke), og kan ikke bestå av kunstnere tilknyttet kunstsenteret.

Det skal ivaretas minst en representant for henholdsvis billedkunstfeltet og kunsthåndverksfeltet. Fredrikstad kommune har møterett i komitemøtene. Stipendkomiteen innstiller til Fredrikstad kommune tre kandidater i prioritert rekkefølge. Stipendkomiteen gir en kunstfaglig begrunnelse på alle tre kandidater. Kultur- og miljøutvalget fatter endelig beslutning om tildeling.
Utdelingen foretas i regi av Fredrikstad kommune i en egnet seremoni.

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling ved Kulturetaten er sekretariat for ordningen, og mottar og registrerer søknader og forbereder de saker som skal opp i stipendkomiteen. Arbeidet skal følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling, herunder habilitet, taushetsplikt og veiledningsplikt.

Vedtak kan ikke påklages.

§8 Rapport
Stipendet skal brukes i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer må meldes skriftlig til Kulturetaten for vurdering og godkjenning.

De som er tildelt stipend plikter å levere rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i stipendperioden. Manglende rapportering eller mislighold av stipendet kan føre til at retten til stipend bortfaller og at hele eller deler av beløpet kreves tilbakebetalt.

Rapporten skal inneholde:
* en oppsummering av aktiviteten i stipendperioden
* en vurdering av hvorvidt, og i hvilken grad, målene for stipendperioden ble
nådd, og
* hvorledes stipendet har bidratt til en helhetlig videreutvikling og fordypning av eget kunstnerskap.

§9 Kommunikasjon og profilering
Kunstnere som mottar stipend fra Fredrikstad kommune forplikter seg til å kommunisere at det kunstneriske arbeidet er støttet av Fredrikstad kommune. På samme måte kan Fredrikstad kommune i kommunikasjon og profilering av kunstnerstipendet benytte kunstnerens navn og virke.

Målgruppe

Nyetablerte og etablerte kunstnere som er bosatt i Fredrikstad kommune i tildelingsperioden

Søknadsskjema

Søknad om arbeidsstipend for visuell kunst

Søknadsfrist

1. april 2024

Om du har spørsmål, ta kontakt med Inger Anne Kilde Storli inak@fredrikstad.kommune.no, mobilnummer 40 04 01 20.

 

Tidligere tildelinger

Linda Spaun Hauglie for 2023

TulleRuth for 2022

 

Sist oppdatert: 13. februar 2023