Arbeidsstipend for visuelle kunstnere

Arbeidsstipendet er på 200.000 kroner og fordeles over et kalenderår, med første utbetaling i januar.

Stipendet vil bli tildelt én kunstner. Kunstneren vil også bli tilbudt utstillingsplass på Østfold kunstsenter.

Retningslinjer

Retningslinjer for arbeidsstipend kunstnere i Fredrikstad

§1 Formål Arbeidsstipendet skal bidra til bedre vilkår for kunstnere i Fredrikstad og tjene som inspirasjon for disse. Ordningens hovedformål er å bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling.

§2 Virkeområde Fredrikstad kommunes arbeidsstipend skal gå til nyetablerte og etablerte kunstnere som er bosatt eller har sitt hovedvirke i Fredrikstad i tildelingsperioden. Ordningen gjelder for profesjonelle kunstnere som jobber aktivt med visuell kunst som profesjon. Med kunstnere menes her profesjonelle kunstnere som har medlemskap i fagorganisasjonene Østfold Bildende Kunstnere (ØBK/NBK) eller Norske kunsthåndverkere (NK), eller kunstnere som tilfredsstiller kravene til opptak i grunnorganisasjonene. Det visuelle kunstfeltet inkluderer alle kunstformer og –uttrykk som til enhver tid defineres inn under dette begrepet. Unntaket er arkitektur og design, som i denne sammenhengen anses som egne yrkesretninger.

§3 Økonomiske rammer Fredrikstad kommune deler hvert år ut en fastsatt sum øremerket arbeidsstipend for visuelle kunstnere. Beløpet utbetales i månedlige rater og er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt. De økonomiske rammene fastsettes i forbindelse med årlige budsjettvedtak.  

§4 Kunngjøring og søknadsfrist Hvert år skal arbeidsstipendiet kunngjøres gjennom Fredrikstad kommunes og Østfold kunstsenters informasjonskanaler. Kunngjøringen skal som et minimum inneholde opplysninger om søknadsfrist. Fra og med 2022 blir søknadsfrist 1. november året før.  

§5 Søknaden Det skal søkes gjennom kommunens digitale søknadsportal. Søknaden må være fullstendig utfylt og levert innen fristen. Søknaden må inneholde en beskrivelse av søkerens kunstneriske planer, og gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og inkludere alle påkrevde vedlegg. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd. Søknader som er levert etter søknadsfristen, blir ikke behandlet. Informasjon om søker er i utdanning, er beskjeftiget i varig arbeidsforhold eller mottar annen offentlig støtte, slik som Statlig arbeidsstipend, skal fremgå av søknaden. I søknaden skal det også orientertes om tidligere tildelinger av arbeidsstipend.  

§6 Vilkår Kunstnere under utdanning Stipendet skal ikke gå til utdanning. Kunstnere som er i en utdanningssituasjon som utgjør mer enn 60 prosent av normert studieprogresjon, kan ikke motta stipendet. Tidligere stipend Mottakere av stipendet må ha rapportert for eventuelle tidligere tildelinger fra kommunens kunstnerstipend. Mottakere av stipendet kan ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold hvis stillingen overstiger 60 prosent. Merk at dette også gjelder ved ansettelse i eget aksjeselskap. Med varig arbeidsforhold forstås også tidsbegrensede arbeidsforhold av lengre varighet (mer enn 4-5 måneder). Mottakere av stipendet som ved tildeling er beskjeftiget i varig arbeidsforhold i mer enn 60 prosent av full stilling, kan om nødvendig fortsette i full stilling i åtte måneder regnet fra 1. januar i tildelingsåret. Kunstnere som tildeles arbeidsstipend, og som ved tildelingen er beskjeftiget i varig arbeidsforhold i mer enn 60 prosent av full stilling, må fremlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene. Dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen må sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no. Kunstnere som mottar trygdeytelser Kunstnere som mottar trygdeytelser som er ment å erstatte mer enn en 60 prosent stilling, for eksempel ved fødsel, arbeidsløshet, sykdom og lignende kan ikke samtidig motta stipendet. Mottakere av stipendet som skal ha fødselspermisjon, er sykemeldt i over én måned eller som er uføretrygdet plikter å informere om forholdet. Ved sykdom skal sykemeldinger sendes fortløpende. Dersom stipendmottaker er i fødselspermisjon eller er sykemeldt mer enn 60 prosent, vil utbetalingene bli midlertidig stanset og stipendperioden vil bli forskjøvet tilsvarende stansperioden. Ved langvarig opphold i utbetalingene på grunn av sykdom eller uførhet kan retten til resterende stipend bortfalle. Det vil i slike tilfeller bli foretatt en individuell behandling før vedtak fattes. Kunstnere som har mottatt fulle dagpenger under arbeidsløshet, plikter å informere om forholdet. Stipendperioden vil bli forskjøvet tilsvarende stønadsperioden.  

§7 Behandling av søknaden Behandling av søknader baseres på en skjønnsmessig vurdering og i samsvar med gjeldende retningslinje. Ved behandling av søknader vektlegges følgende:

  • kunstnerisk kvalitet og aktivitet
  • faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  • kunstneriske målsettinger og fremtidig potensial
  • egenart og evne til nyskaping
  • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Fredrikstad kommune

Innstillingen til tildeling skjer på grunnlag av innkomne søknader, og gjøres av en stipendkomite som består av tre kunstfaglige representanter som oppnevnes av Østfold kunstsenter (ØKS). Representantene skal ha bosted utenfor ØKS sitt nedslagsfelt (tidligere Østfold), og kan ikke bestå av kunstnere tilknyttet kunstsentret. Det skal ivaretas minst en representant for henholdsvis billedkunstfeltet og kunsthåndverksfeltet. Kulturetaten deltar i møtene, men med en tilbaketrukket rolle. Stipendkomiteen innstiller til Fredrikstad kommune tre kandidater i prioritert rekkefølge. Kultur- og miljøutvalget fatter endelig beslutning om tildeling. Utdelingen foretas i regi av Fredrikstad kommune i en egnet seremoni. Kulturetaten er sekretariat for ordningen og mottar og registrerer søknader og forbereder de saker som skal opp i stipendkomiteen. Arbeidet skal følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling, herunder habilitet, taushetsplikt og veiledningsplikt. Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlige og innsyn vil bli gitt på forespørsel. Vedtak kan ikke påklages.

§8 Rapport Stipendet skal brukes i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer må meldes skriftlig til Kulturetaten for vurdering og godkjenning. De som er tildelt stipend plikter å levere rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i stipendperioden. Manglende rapportering eller mislighold av stipendet kan føre til at retten til stipend bortfaller og at hele eller deler av beløpet kreves tilbakebetalt. Rapporten skal inneholde:

  • en oppsummering av aktiviteten i stipendperioden
  • en vurdering av hvorvidt, og i hvilken grad, målene for stipendperioden ble      nådd, og
  • hvorledes stipendet har bidratt til en helhetlig videreutvikling og fordypning av      eget kunstnerskap.

§9 Kommunikasjon og profilering Kunstnere som mottar stipend fra Fredrikstad kommune forplikter seg til å kommunisere at det kunstneriske arbeidet er støttet av Fredrikstad kommune. På samme måte kan Fredrikstad kommune i kommunikasjon og profilering av kunstnerstipendet benytte kunstnerens navn og virke.

Målgruppe

Nyetablerte og etablerte kunstnere som er bosatt eller har sitt virke i Fredrikstad kommune i tildelingsperioden

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema

Søknadsfrist

1. september.

Jury

Det vil bli opprettet en fagjury på tre personer med bosted utenfor tidligere Østfold som innstiller vinner av stipendet. Endelig vedtak gjøres av kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune.

Sist oppdatert: 10. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.