Min side Meld fra
Kontakt oss

Ekstraordinær tilskuddsordning 2021

Om ordningen

 Ordningen og midlene kommer fra en ekstraordinær tildeling til landets kommuner fra kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene har til hensikt å «sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.» Midler som ikke er benyttet innen 1.9.2021 skal tilbakeføres KMD.  

Den ekstraordinære ordningen for kulturnæringer i Fredrikstad kommune har til hensikt å opprettholde aktivitet som sikrer utvikling, opplæring, drifts og produksjonsgrunnlag, herunder :

 • tiltak som erstatter og/eller supplerer normal aktivitet i den perioden koronapandemien setter begrensninger for normal virksomhet
 • videreutvikling, profesjonalisering og kompetanseheving
 • bidra til nytenking, innovasjon og utvikling planlegging og gjennomføring av tiltak under den pågående koronapandemien

Økonomiske rammer

Fredrikstad kommune er tildelt litt over 22 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til fordeling blant lokalt næringsliv. Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok i sitt møte 18.03.2021 at 2,5 millioner fra denne bevilgningen skal tilfalle kulturnæringsaktører i Fredrikstad, som en del av kommunens koronatiltak for næringslivet (du kan lese mer om disse tiltakene her: Koronatiltak for næringslivet). Midlene fordeles gjennom denne ekstraordinære tilskuddsordningen til kunst- og kulturfeltet.

Hva kan få tilskudd?

Ordningen har sitt virkeområde i Fredrikstad kommune og omfatter aktører som har sitt virke registrert i Fredrikstad kommune.

Alle selskapsformer kan søke, men ordningen har til formål å bidra til tiltak som ivaretar det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og de aktører som har kunst og kultur som næringsaktivitet og inntektsgrunnlag.

Det kan søkes tilskudd til:

 • planlegging og gjennomføring av tiltak under den pågående koronapandemien
 • tiltak som erstatter og/eller supplerer normal aktivitet i den perioden koronapandemien setter begrensninger for normal virksomhet

Søknader om tilskudd som kun skal kompensere for tapt inntekt, prioriteres normalt ikke.

Man kan som hovedregel ikke motta tilskudd over denne ordningen dersom man mottar tilskudd over Fredrikstad kommunes kompensasjonsbevilgninger til næringslivet.

Hvor mye kan jeg søke?

Du kan søke om inntil 150 000 kroner til det enkelte tiltak.

Søknadsfrister og behandlingstid

Ordningen har søknadsfrist 20. april og 11. mai 2021.

Vi behandler inkomne søknader umiddelbart etter søknadsfristenes utløp.

Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og du skal benytte elektronisk søknadsskjema. Link til skjemaet ligger under "Slik søker du" lenger ned på siden.

Søknaden skal inneholde:
 • søkers organisasjonsnavn, kontaktinformasjon og organisasjonsnummer

 • beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til (maks 2 A4- sider)

 • budsjett med søknadsbeløp. Både kostnader som følge av restriksjoner og reduksjon i forventet inntekt som følge av begrensninger som myndighetene pålegger, skal synliggjøres i budsjett og søknad.

 • opplysninger om hvorvidt det er søkt om og/eller innvilget tilskudd fra andre nasjonale, regionale og/eller lokale tilskuddsordninger

 • Det skal i søknaden redegjøres for hvordan profesjonelle aktører og underleverandører innen kulturnæringen involveres i prosjektet

Vurderingskriterier

 • Tilskuddsordningen prioriterer tiltak som har tydelig kulturprofil i tråd med det som normalt sorterer under kunst- og kulturfeltet, jf. Fredrikstad kommunes kulturplanverk.

 • Tilskuddsordningen ønsker å bidra til nytenking, innovasjon og utvikling i Fredrikstads kunst- og kulturfelt, samt tiltak som fremmer videreutvikling, profesjonalisering og kompetanseheving innenfor sektoren.

 • Det forventes at søker tilstreber å gjennomføre omsøkte tiltak på alternative måter dersom smittevernrestriksjonene endres.

 • Søknaden vil bli vurdert i lys av eventuelle tilskudd man har mottatt fra andre statlige og/eller kommunale stimulerings- og kompensasjonsordninger knyttet til pandemien.

 • Man kan som hovedregel ikke motta tilskudd over denne ordningen dersom man mottar tilskudd over Fredrikstad kommunes kompensasjonsbevilgninger til næringslivet.

 • Søknader om tilskudd som kun skal kompensere for tapt inntekt, prioriteres normalt ikke.

Slik søker du

Søknader må sendes gjennom elektronisk søknadsskjema på Regionalforvaltning.no.

Vi anbefaler at du leser ordningens retningslinjer nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Retningslinjer

NB! Husk å lese "viktig info" og hjelpetekster i søknadsskjemaet.
Når du har opprettet, fylt ut, lagret og lukket søknadsskjemaet sendes du videre til en oversiktsside (søknadsregisteret). Her må du også huske å trykke på "send inn" for å sende søknaden din.

Søknadsskjema Regionalforvaltning

Krav til rapportering

Dersom du mottat tilskudd skal du sende inn en kort prosjektrapport og regnskapsoversikt senest innen åtte uker etter at tiltaket er avsluttet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Fredrikstad kommune gjelder åtte uker fra sluttdatoen du oppgav i søknaden.

Vær klar over at tilskudd kan falle bort og/eller kreves tilbake dersom du ikke leverer regnskap og rapport innen fastsatt frist. Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt mulighet for å utsette prosjektets rapporteringsfrist.

Historikk

I 2020 ble det fordelt ekstraordinære tilskuddsmidler til kunst- og kulturfeltet i to fordelingsrunder med totalt tre søknadsfrister for 2020.
Du kan lese mer om disse og se oversikt over fordelingene her:

Ekstraordinær tilskuddsordning 2020

Kontakt oss

Ingar Guttormsen
Rådgiver kulturbasert næringsutvikling
guin@fredrikstad.kommune.no
69 30 60 37

Martine A. Gjeterud Hasvold
Tilskuddsforvaltning
marhas@fredrikstad.kommune.no
69 30 60 27

Sist oppdatert: 26. juni 2020