Ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet

 

Formannskapet vedtok 26.03.20 en ny og midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet som skal sikre utvikling og opprettholde aktivitet i Fredrikstads kunst- og kulturfelt under den pågående korona-pandemien. 24.06.20 ble det vedtatt at den ekstraordinære tilskuddsordningen videreføres. Retningslinjene for tilskuddsordningen er justert med mål om å treffe kultursektoren enda bedre i en tid der koronapandemien legger begrensninger for kulturproduksjon og kulturformidling.

 

Ordningen skal bidra til realiseringen av kunst- og kulturprosjekter som gjennomføres som erstatning for planlagt aktivitet i den perioden koronaviruset setter begrensninger for normal virksomhet, og til planlegging og utvikling/forprosjekt av prosjekter med lenger gjennomføringshorisont. Omsøkt aktivitet/forprosjekt må være gjennomført senest i løpet av første halvår 2021. Tilskuddsordningen gjelder alle fagfelt som normalt sorterer under kunst- og kultur. Profesjonelle aktører blir prioritert. Aktører med hjemmeadresse og som har sitt hovedvirke i Fredrikstad blir prioritert. Yngre søkere og aktører som representerer unge talenter og fremvoksende kulturmiljøer prioriteres. Aktører som tar i bruk fysiske rom med publikum tilstede prioriteres.

 

Prosjekter som mottar støtte må forholde seg til de til enhver tid gjeldende restriksjoner og begrensninger som myndighetene pålegger som følge av koronasituasjonen. Produksjon og formidling må derfor skje på måter som begrenser smittefare. Tiltak som utgjør risiko for smitte vil ikke bli prioritert

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 

Hvordan søke

NB! Ordningens siste søknadsfrist var 1. september 2020.

Søknad sendes elektronisk gjennom søknadsskjema, som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Søknaden skal inneholde:

  • kortfattet, men gjennomarbeidet beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til (maks 2 A4-sider)
  • arena og dato/periode for gjennomføringen
  • informasjon om de kunstnerisk ansvarlige og oversikt over medvirkende
  • budsjett med søknadsbeløp
  • opplysninger om hvorvidt det er søkt om og/eller innvilget tilskudd fra andre nasjonale, regionale og lokale tilskuddsordninger
  • søkers CV/beskrivelse av søkers bakgrunn

 

Ordningen har søknadsfrister 10. august og 1. september 2020. Søknadene planlegges behandlet i kultur- og miljøutvalgets møter i henholdsvis september og oktober 2020.
Omsøkt aktivitet/forprosjekt må være gjennomført senest i løpet av første halvår 2021.

 

Smittevern

For å begrense spredning av det nye koronaviruset har nasjonale myndigheter innført en rekke tiltak, blant annet regler om avstand og antall deltakere på arrangementer. Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene. Oversikt over de nasjonale beslutningene og anbefalingene finnes på blant annet Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets hjemmesider (se oversikt her og flere linker under).

Mange av tiltakene er fortsatt inngripende og begrensende. Fredrikstad kommune mottar i disse dager et stort antall henvendelser vedrørende ønske om dispensasjon eller fritak fra nasjonale beslutninger og anbefalinger. Ettersom dette er beslutninger og anbefalinger som er gitt av nasjonale helsemyndigheter kan ikke Fredrikstad kommune, eller Fredrikstad kommunes kommuneoverleger, gi dispensasjon eller fritak fra disse beslutningene og anbefalingene.

Alle skal forholde seg på en ansvarlig måte til disse helt nødvendige smitteforebyggende tiltakene for å hindre en ukontrollert spredning av koronaviruset i befolkningen. De nasjonale beslutningene og anbefalingene endrer seg også over tid, og det er opp til enhver å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende beslutninger og anbefalinger.

Fredrikstad kommune aksepterer ikke arrangementer eller aktiviteter som strider mot de nasjonale retningslinjene og anbefalingene, og intensjonen bak disse om at vi skal begrense smittespredningen. Legg merke til §7 i tilskuddsordningens retningslinjer: Prosjekter som mottar støtte må forholde seg til de til enhver tid gjeldende anbefalinger, restriksjoner og begrensninger som både statlige og kommunale myndigheter pålegger som følge av koronasituasjonen. Produksjon og formidling må derfor skje på måter som begrenser smittefare, og det er arrangørens ansvar å påse at dette blir overholdt.

For at tiltakene som er innført skal ha effekt, er det viktig at alle følger anbefalingene.

Fredrikstad kommune oppfordrer alle til å overholde alle påbud og anbefalinger fra helsemyndighetene, og vise skjønn og sunn fornuft i vurderingen av iverksetting av arrangement/tiltak. Dersom tiltaket er lovlig og kan la seg gjennomføre innenfor gjeldende retningslinjer, påpeker Fredrikstad kommune at det er arrangørers ansvar å iverksette alle nødvendige tiltak for å forhindre mulig smittespredning av koronaviruset. Påbud/anbefalinger finnes blant annet her, Hvordan forebygge smitte (FHI), og omfatter blant annet følgende:

-      Å være nøye med god hånd- og hostehygiene, og at det er tilrettelagt for dette. Ha eksempelvis håndsprit lett tilgjengelig.

-      Holde fysisk avstand til andre (utenfor egen husstand). I praksis betyr det å ha minst 1-2 meters avstand til andre. Eventuelle arrangementer/tiltak må legge til rette for dette.

-      Mennesker med feber eller luftveissymptomer må holde seg hjemme, og de generelle reglene for isolasjon og karantene må overholdes.

-      Kontaktflater som hyppig berøres må rengjøres ofte (såpe og vann eller etanolbasert desinfeksjon brukes på flater slik som håndtak, tastaturer, mikrofoner, telefoner og lignende).

-      I tillegg fraråder norske myndigheter reiser som ikke er strengt nødvendige. UDs reiseråd oppdateres jevnlig etter hvert som pandemien utvikler seg. Gjeldende reiseråd finnes her: UDs reiseinformasjon.

-      Det er strenge begrensninger hva gjelder servering og bespisning. Disse skal overholdes.

Tiltak eller aktiviteter som ikke overholder de nasjonale retningslinjene risikerer straffeforfølgelse, og kommunestyret kan fatte vedtak om stenging av virksomhet etter § 4-1 i smittevernloven.

 

Vi vil oppfordre hele Fredrikstad-samfunnet til å stå sammen i dugnaden for å begrense koronasmitten, og til å finne nye, gode løsninger på utfordringer som vi alle vil møte i tida som kommer. Dette kan også inkludere arrangementer/tiltak. Er du i tvil om et tiltak/arrangement bør gjennomføres, anbefaler Fredrikstad kommune at du utsetter eller avlyser tiltaket i påvente av nye råd og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.

 

For mer informasjon og oppdaterte nyheter fra Fredrikstad kommune:

Se våre temasider

Les mer om myndighetens informasjon fra Helsedirektoratet her:

https://helsenorge.no/koronavirus

Temasider hos Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Folkehelseinstituttet - Anbefalinger ved arrangementer, samlinger og aktiviteter:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Informasjon om god hånd- og hostehygiene (plakat kan lastes ned fra FHIs sider): https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/

Link til lovtekst:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet(gjelder blant annet skoler, barnehager, kulturarrangementer og organisert idrettsaktivitet)https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Tildelinger

Fordeling av tilskudd fra ekstraordinær tilskuddsordning med søknadsfrist 10. august 2020.

Fordeling av tilskudd fra ekstraordinær tilskuddsordning med søknadsfrist 1. september 2020.

Kontaktperson

Martine A. Gjeterud Hasvold, spesialkonsulent
marhas@fredrikstad.kommune.no

 

Nasjonale tiltak

 Nasjonale tiltak for å styrke kulturfeltet

 

Sist oppdatert: 26. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.