Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og nye idrettsanlegg og bygg

​Det kan søkes om tilskudd til leiekostnader i forhold til idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som eier egne anlegg kan søke om tilskudd for vedlikehold og rehabilitering samt etablering av nye idrettsanlegg.

​Ordningen reguleres av "Retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrettsformål" . Virksomhet idrett har fokus på en rettferdig fordeling av tilskudd til lag og foreninger og med spesiell vekt på tilbud for barn, unge og folkehelse. Tilskudd gis idrettsforeninger tilsluttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt forbund for idrett. ​ A: Leiekostnader i idrettsanlegg og bygg som leies og disponeres  av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Søknad vurderes på grunn av siste års regnskap. leiekontrakt må fremlegges ved søknad.*

B: Vedlikehold, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg som eies/driftes av idrettsorganisasjoner.**
C: Nye idrettsanlegg og bygg.***
*Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet. **Det er en forutsetning at planer for større rehabilitering/ombygging som tilfredstiller kravene til spillemidler også søker om dette. Summen av spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 2/3 av godkjent kostnadsoverslag. ***Det er en forutsetning at planer for bygging som tilfredstiller kravene til spillemidler også søker om dette. ​Summen av spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 2/3 av godkjent kostnadsoverslag. Løst utstyr det kan søkes om under ordningen Spillemidler til utstyr gjennom idrettens eget særforbund, favner ikke innunder denne tilskuddsordningen. ​

Viktig: Det skal skrives en kort rapport med regnskapsoversikt ved prosjektets ferdigstillelse. Det gis ikke nytt tilskudd før rapport fremlegges. 

Søknadsfrist: 1. april 2020

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrettsformål.pdf

Kontaktperson

Bjørg Liljedal, 69 95 96 66 / 971 73 203
postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Sist oppdatert: 04. februar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.