Min side Meld fra
Kontakt oss

Spillemidler

Du kan søke om spillemidler både til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg der det foregår organisert aktivitet og nærmiljøanlegg som er åpent for alle. I tillegg anlegg for friluftsliv.

Kort fortalt spillemidler 2025

Tenker dere på å bygge et idrett-friluftsliv- eller nærmiljøanlegg? Da må du sjekke ut muligheten for å søke spillemidler.
Spillemidler kommer fra overskuddet fra Norsk Tipping. De skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett of fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftslivsanlegg
 • Rehabilitering av idretts- og friluftslivsanlegg
 • Nærmiljøanlegg

Søknadsfristen for 2025 er 1. november 2024.  Nye prosjekter som tenker å søke for 2024 må ha meldt sine planer inn til kommunen innen 1.september 2024. 

For å gi mere informasjon om spillemiddelordningen arrangerer Fredrikstad kommune / aktive liv

Informasjonsmøte om spillemidler 2025
Sted: Aktive liv sine lokaler på Fredrikstad Stadion
Når:  Tirsdag 23. april kl 17:00 - 19:30
Det blir enkel servering.
Påmelding finner du HER

Hvem kan søke?

 • Kommune (herunder også kommunale foretak)
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Sammenslutning under Norges Jeger- og fiskeforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges bilsportforbund.
 • Borettslag/ velforeninger
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser og andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene.

Hva kan du søke tilskudd til?

Det er to hovedgrupper spillemiddeltilskudd:

 • Spillemidler til ordinære anlegg og rehabilitering
  Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent kostnad, ulik maksimums beløp utifra anleggstype. Typiske ordinære anlegg er for eksempel idrettshaller, friidrettsanlegg, golfanlegg, klubbhus, kunstgressbaner, skytteranlegg, kiosk, lagerbygg og svømmeanlegg. 
 • Nærmiljøanlegg
  Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300.000,-*
  Typiske nærmiljøanlegg er flerbruksanlegg (tilrettelagt for ballspill, hopp, løp, turn osv.), ballbinger/flater, turløyper(lengre en 500m), skileikanlegg, trimparker, hinderløyper.
  Det kan også søkes om lysanlegg i tilknytning til nærmiljøanlegg. 
 • Det gis ikke tilskudd til 
  Drift/vedlikehold, leie, løst utstyr, erverv av grunn, publikumstribuner, veier/p-plasser, beplantning, tilknytningsavgifter, flytting av kabler/ledninger/rørføringer, eiendomsgjerder eller reguleringsarbeid.

Hvem kan søke?

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Borettslag/ velforeninger (vedtekter må godkjennes)
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser (vedtekter må godkjennes) 
 • Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
 • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Før du søker - gode tips?

 • Ta kontakt med rådgiver i kommunen tidlig i prosjektet for drøfting av planer, jo før jo bedre!
 • Før søknaden kan sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av saksbehandler i kommunen.
 • Sett opp tidsplan for arbeidet og sørg for avklarende styrevedtak for gjennomføring av prosjektet
 • Grunneierforhold må være avklart
 • Avklar med plan- og bygningsavdelingen om tiltaket krever ulike tillatelser
 • Ha orden på prosjektregnskapet fra dag èn

Det finnes gode tips for ditt anleggsbehov hos Gode idrettsanlegg

Denne fasen av prosjektet kan ta tid, avhengig av størrelse og kompleksitet på anlegget. Bør beregne minst et halvt år.

Handlingsprogram (HP)

For å kunne søke om midler må prosjektet være vedtatt i kommunens handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette vedtas i november hvert år.

Til nye prosjekter som meldes inn må det følge en kortfattet prosjektbeskrivelse som minst sider noe om prosjektets innhold, oppstartstidspunkt, planlagt kostnad og finansiering.

Frist for innmelding av nye prosjekter er 1. september 2023

Sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurdering 

Fra og med søknadsåret 2023 er behovsvurdering et obligatorisk vedlegg for anlegget det søkes om tilskudd til. Østfold fylkeskommune har i samarbeid med en rekke aktører utviklet et digitalt skjema for vurdering av behov. I skjemaet skal også anleggets tilnærming til FNs bærekraftsmål vurderes. 
Dette er et veldig godt verktøy  for planlegging, bygging og drift av anlegget.
Det anbefales å bruke skjema så tidlig som mulig i prosjektet.

Hvordan søke/årshjul for Fredrikstad kommune

 • I april/mai arrangeres det et årlig, obligatorisk, seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Her vil du få informasjon om søknadsprosessen. Her er det viktig at dere stiller med en representant. 
  Det kan være både kommunen selv som gjennomfører kurs eller fylkeskommunen.

 • 1.september 2023 er fristen for å melder anleggsprosjektet inn til kommunen med en kort prosjektbeskrivelse av hva dere planlegger å bygge. Skjema for dette finnes på Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2026 - innmelding av nye prosjekter_2024.docx eller kan fås ved henvendelse direkte til kommunens rådgiver. 

 • I oktober rulles handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (KDP-IFA) i Kultur- og miljøutvalget. Deres anlegg meldes inn i handlingsprogrammet.

 • 1.november er frist for å ha sendt inn komplett spillemiddelsøknad med godkjente vedlegg til kommunen via www.idrettsanlegg.no. Ta kontakt med rådgiver for råd og veiledning. I perioden november-desember behandles innkomne søknader til kommunen.

 • I desember innstiller Kultur- og miljø utvalget kommunens prioritering av spillemiddelsøknader som danner grunnlag for prioritering i fylkeskommunen.
  15. januar oversender kommunen søknadene til fylkeskommunen for videre behandling.

 • I mai/juni meddeles søkerne om deres søknad blir imøtekommet med tilskudd. Om ikke vil dere formelt kunne søke på nytt neste år. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet

Forutsetninger / ventetid?

Anlegget skal være åpen for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og skal ikke være underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Alle informasjon finner du på:

Størrelsen på overskuddet fra Norsk Tipping som fordeles blant annet til anleggsutbygging, avgjør hvor lenge du må vente på å få tildelt midler. Det betyr at du må forvente å fornye søknaden. Ventetiden på å få innvilget spillemidler for ordinære anlegg i Fredrikstad kommune er ett til to år. Ventetiden for nærmiljøanlegg er max ett år.

Spillemiddelsprosessen 2024

 1. Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjema
 2. Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres fylles inn i søknadsskjema
 3. Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med de krav til størrelser mv. for aktiviteten legges ved
 4. Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjema. Dokumentasjon som viser spesifiserte kostnader legges ved som vedlegg.
 5. Søknadsbeløp og øvrig finansiering av prosjektet fylles inn i søknadsskjema. Det skal vedlegges dokumentasjon på finansieringen.
 6. Matrikkeladresse (gård- og bruksnummer, og evt feste- /seksjonsnummer). Avtaler med privat grunneier som ikke er tinglyst, må vedlegges søknadskjema
 7. Sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurdering må være fylt ut og sendt inn.

  Før søknaden kan sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av saksbehandler i kommunen.

Søknad sendes inn via www.idrettsanlegg.no.
For detaljert oversikt over krav til vedlegg, se : Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet http://www.idrettsanlegg.no

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap.
  Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens idrettsavdeling og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd

Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon.
 Se www.momskompensasjon.no

Retningslinjer for forskuttering av spillemidler 

Organisasjoner/lag/foreninger som er søknadsberettiget i henhold til spillemiddelordningen, og som er registrert i Fredrikstad, kan søke om forskuttering av spillemidler til idretts-, frilufts-, eller nærmiljøanlegg. Kulturorganisasjoner kan søke så fremt de tilfredsstiller kravene i retningslinjene.

Søknad, forutsetninger og utbetaling 
 1. Avgrensing
  Forskutteringsordningen begrenses til prosjekter hvor søknadsbeløp fra
  spillemidlene er maksimalt 1,5 millioner kroner.
 2. Søknad
  Forutsetning for forskuttering av spillemidler er at spillemiddelsøknaden er godkjent av fylkeskommunen, men ikke har nådd opp på prioriteringslisten for inneværende år, og at det dermed må søkes på nytt neste år. Foreningen/laget/organisasjonen forplikter seg til å sende inn søknader til fylkeskommunen årlig, fram til spillemidlene blir innvilget. Søknadsfrist er 1. august.
 3. Forutsetninger
  Anleggsarbeidene må være igangsatt etter framlagte planer i spillemiddelsøknaden. Prosjekt som ikke er igangsatt innen søknadsfristen 1. august, kan ikke søke for inneværende år.
 4. Utbetaling
  Fredrikstad kommune utbetaler inntil 80 prosent av godkjent søknadsbeløp for spillemidler etter byggestart. Fredrikstad kommune utbetaler resterende midler, 20 prosent, når anlegget er ferdigstilt og revisorgodkjent sluttregnskap foreligger, iht. bestemmelsene for
  spillemidler. I de tilfeller der anlegget blir rimeligere enn budsjettert vil utbetaling bli justert tilsvarende.
  Når fylkeskommunen utbetaler spillemidlene, utbetales disse direkte til Fredrikstad kommune, som fører forskuttert beløp tilbake til fondet.
 5. Renter
  Det legges på en rente på forskutteringen, for at kommunen ikke skal tape renteinntekter. Det er kommunens innskuddsrente som legges til grunn. Det foretas en avregning av renter i desember hvert år.

Retningslinjer for kommunal lånegaranti 

Søknader om kommunal lånegaranti vurderes i henhold til kommunelovens krav om garantistillelser (§ 14-19) og forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner.

Følgende prinsipper gjelder for kommunal lånegaranti i Fredrikstad:
 1. Målgruppe og avgrensing
  Fredrikstad kommune kan gi kommunale lånegarantier for å finansiere investeringer som skjer i regi av ikke-kommersielle organisasjoner/lag/foreninger. Det kan ikke stilles garanti for andres næringsvirksomhet. Kommunale lånegarantier skal fortrinnsvis gis til lag og foreninger som tilrettelegger for virksomhet for barn og unge.
 2. Lånegaranti som simpel kausjon
  Kommuneloven § 14-19 åpner for at lånegarantier kan gis enten som simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Av risikohensyn vil kommunen kun gi garanti som simpel kausjon.
 3. Godkjenning
  Garantier under 7 millioner kroner godkjennes av kommunen selv. Garantier over 7 millioner kroner må godkjennes av statsforvalteren.
 4. Begrensning
  Lånegarantiordningen begrenses til prosjekter hvor søknadsbeløpet er maksimalt 7 millioner kroner.
 5. Søknad
  Søknadsbrev om kommunal garanti skal inneholde en beskrivelse av hva som skal finansieres. Søknadsfrist er 1. april og 1.oktober. Ved innsendelse av søknad må følgende dokumentasjon vedlegges:

  1. Tilbud på finansiering som inneholder lånebeskrivelse med betingelser og
   avdragsstruktur.
  2. Styrebeslutningen eller fullmakt gitt fra styret som bekrefter vedtak om søknad.
  3. Utskrift fra Brønnøysundregisteret.
  4. Oversikt over vedtekter, daglig leder, styret, adresse og bankforbindelse.
  5. Siste årsberetning og regnskapsoversikt for 2-3 siste år. Kommentarer til balansen, verdier og eiendeler, kortsiktig gjeld, resultat og risiko. Driften kommenteres med fokus på inntekter og risiko.
  6. Banklikviditet, dokumentert med bankutskrift.
  7. Eventuell ekstern kredittvurdering og/eller eventuelle betalingsanmerkninger skal opplyses om.
  8. Budsjett for organisasjonen/laget/foreningen.
  9. Likviditetsprognose for 1-5 år.
  10. Analyse av økonomien ved en renteheving på 4 prosent fra dagens nivå.

Tildelte midler 2023

Se hvem som har fått spillemidler 2023: Tildelte spillemidler

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert: 22. november 2023