Min side Meld fra
Kontakt oss

Spillemidler

Du kan søke om spillemidler både til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg der det foregår organisert aktivitet og nærmiljøanlegg som er åpent for alle. I tillegg anlegg for friluftsliv.

Kort fortalt spillemidler 2024

Tenker dere på å bygge et idrett-friluftsliv- eller nærmiljøanlegg? Da må du sjekke ut muligheten for å søke spillemidler.
Spillemidler kommer fra overskuddet fra Norsk Tipping. De skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett of fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftslivsanlegg
 • Rehabilitering av idretts- og friluftslivsanlegg
 • Nærmiljøanlegg

Søknadsfristen for 2024 er 1. november 2023.  Nye prosjekter som tenker å søke for 2024 må ha meldt sine planer inn til kommunen innen 1.september 2023. 

Hvem kan søke?

 • Kommune (herunder også kommunale foretak)
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Sammenslutning under Norges Jeger- og fiskeforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges bilsportforbund.
 • Borettslag/ velforeninger
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser og andre sammensluttninger med vedtekter som oppfyller kriteriene.

Hva kan du søke tilskudd til?

Det er to hovedgrupper spillemideltilskudd:

 • Spillemidler til ordinære anlegg og rehabilitering:
  Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent kostnad, ulik maksimums beløp utifra anlggstype. Tyspiske ordinære anlegg er for eksempel idrettshaller, friidrettsanlegg, golfanlegg, klubbhus, kunstgressbaner, skytteranlegg, kiosk, lagerbygg og svømmeanlegg. 
 • Nærmiljøanlegg:
  Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300.000,-*
  Typiske nærmiljøanlegg er flerbruksanlegg (tilrettelagt for ballspill, hopp, løp, turn osv.), ballbinger/flater, turløyper(lengre en 500m), skileikanlegg, trimparker, hinderløyper.
  Det kan også søkes om lysanlegg i tilknyttning til nærmiljøanlegg. 

Det ytes ikke tilskudd til: Drift/vedlikehold,leie, løst utstyr, erverv av grunn, publikumstribunder, veier/ p-plasser, beplantning, tilknyttningsavgifter, flytting av kabler/ledninger/rørføringer, eiendomsgjerder eller reguleringsarbeid.

Hvem kan søke?

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Borettslag/ velforeninger (vedtekter må godkjennes)
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser (vedtekter må godkjennes) 
 • Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
 • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Før du søker - gode tips?

 • Ta kontakt med rådgiver i kommunen tidlig i prosjektet for drøfting av planer, jo før jo bedre!
 • Før søknaden kan sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av saksbehandler i kommunen.
 • Sett opp tidsplan for arbeidet og sørg for avklarende styrevedtak for gjennomføring av prosjektet
 • Grunneierforhold må være avklart
 • Avklar med plan- og bygningsavdelinge om tiltaket krever ulike tilatelser
 • Ha orden på prosjektregnskapet fra dag èn
 • Det finnes gode tips for ditt anleggsbehov på nettsiden Gode idrettsanlegg

  Denne fasen av prosjektet kan ta tid, avhengig av størrelse og kompleksitet på anlegget. Bør beregne minst et halvt år.

Handlingsprogram (HP)

For å kunne søke om midler må prosjektet være vedtatt i kommunens handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette vedtas i november hvert år.

Til nye prosjekter som meldes inn må det følge en kortfattet prosjektbeskrivelse som minst sider noe om prosjektets innhold, oppstartstidspunkt, planlagt kostnad og finansiering.

Frist for innmelding av nye prosjekter er 1. september 2023

Skjema for innsendelse finner du Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2026 - innmelding av nye prosjekter_2024.docx

Sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurdering 

Fra og med søknadsåret 2023 er behovsvurdering et obligatorisk vedlegg for anlegget det søkes om tilskudd til. Viken fylkeskommune har i samarbeid med en rekke aktører utviklet et digitalt skjema for vurdering av behov. I skjemaet skal også anleggets tilnærming til FNs bærekraftsmål vurderes. 
Dette er et veldig godt verktøy  for planlegging, bygging og drift av anlegget.
Det anbefales å bruke skjema så tidlig som mulig i prosjektet.

 Skjemaet for behovs- og bærekraftsvurdering finner du her.

Hvordan søke/årsjhul for Fredrikstad kommune

 • I april/mai arrangeres det et årlig, obligatorisk, seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Her vil du få informasjon om søknadsprosessen. Her er det viktig at dere stiller med en representant. 
  Det kan være både kommunen selv som gjennomfører kurs eller fylkeskommunen.

 • 1.september 2023 er fristen for å melder anleggsprosjektet inn til kommunen med en kort prosjektbeskrivelse av hva dere planlegger å bygge. Skjema for dette finnes på Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2026 - innmelding av nye prosjekter_2024.docx eller kan fås ved henvendelse direkte til kommunens rådgiver. 

 • I oktober rulles handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (KDP-IFA) i Kultur- og miljøutvalget. Deres anlegg meldes inn i handlingsprogrammet.

 • 1.november er frist for å ha sendt inn komplett spillemiddelsøknad med godkjente vedlegg til kommunen via www.idrettsanlegg.no. Ta kontakt med rådgiver for råd og veiledning. I perioden november-desember behandles innkomne søknader til kommunen.

 • I desember innstiller Kultur- og miljø utvalget kommunens prioritering av spillemiddelsøknader som danner grunnlag for prioritering i fylkeskommunen.
  15. januar oversender kommunen søknadene til fylkeskommunen for videre behandling.

 • I mai/juni meddeles søkerne om deres søknad blir imøtekommet med tilskudd. Om ikke vil dere formelt kunne søke på nytt neste år. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet

Forutsetninger / ventetid?

Anlegget skal være åpen for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og skal ikke være underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Alle informasjon finner du på:

Størrelsen på overskuddet fra Norsk Tipping som fordeles blant annet til anleggsutbygging, avgjør hvor lenge du må vente på å få tildelt midler. Det betyr at du må forvente å fornye søknaden. Ventetiden på å få innvilget spillemidler for ordinære anlegg i Fredrikstad kommune er ett til to år. Ventetiden for nærmiljøanlegg er max ett år.

Spillemiddelsprosessen 2024

 1. Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjema
 2. Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres fylles inn i søknadsskjema
 3. Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med de krav til størrelser mv. for aktiviteten legges ved
 4. Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjema. Dokumentasjon som viser spesifiserte kostnader legges ved som vedlegg.
 5. Søknadsbeløp og øvrig finansiering av prosjektet fylles inn i søknadsskjema. Det skal vedlegges dokumentasjon på finansieringen.
 6. Matrikkeladresse (gård- og bruksnummer, og evt feste- /seksjonsnummer). Avtaler med privat grunneier som ikke er tinglyst, må vedlegges søknadskjema
 7. Sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurdering må være fylt ut og sendt inn.

  Før søknaden kan sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av saksbehandler i kommunen.

Søknad sendes inn via www.idrettsanlegg.no.
For detaljert oversikt over krav til vedlegg, se : Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet http://www.idrettsanlegg.no

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap.
  Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens idrettsavdeling og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd

Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon.
 Se www.momskompensasjon.no

Tildelte midler 2023

Se hvem som har fått spillemidler 2023: Tildelte spillemidler  

Kontaktinformasjon

Rådgiver Bjørg Liljedal
bjolil@fredrikstad.kommune.no
Mob:97173203 Kontor telefon:69 95 96 66

Sist oppdatert: 22. august 2022