Spillemidler

Kort fortalt

Du kan søke om spillemidler både til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg der det foregår organisert aktivitet og nærmiljøanlegg som er åpent for alle.
Meld deg på spillemiddelseminar mandag 17. august her.

Hvor stort beløp kan du søke om?

Ordinære anlegg: 
Du kan søke om inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalbeløpet varierer uft type anlegg.

Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder (nærmiljøanlegg): 
Du kan søke om 50% av kostnader som blir godkjent, tilskudd inntil 300.000,-

Du kan ikke søke om penger til drift, leie, erverv av grunn, dekning av gjeld, tribuner, veier, parkeringsplasser, tilknytningsavgifter, finansieringskostnader med unntak av byggelånsrenter i byggeperioden, flytting av høyspentledninger (kabler), eiendomsgjerder, reguleringsarbeider

For søknadsrunden 2020 er det gjort større endringer i bestemmelsene om tillskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles
 • Vilkår om kommunal garanti avvikles

Se presentasjonen fra spillemiddelseminaret 3. september 2019 HER

Hvem kan søke?

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Borettslag/ velforeninger (vedtekter må godkjennes)
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser (vedtekter må godkjennes) 
 • Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
 • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

 

Hvordan søke/søknadsprosess?

 • I april/mai arrangeres det et årlig, obligatorisk, seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Her vil du få informasjon om søknadsprosessen. Her er det viktig at dere stiller med en representant. For 2020 ble dette seminaret arrangert 3. september pga nye bestemmelser.
  Kurs for søknader om spillemidler 2021: Onsdag 6. mai 2020 kl.18:00 Fredrikstad Stadion virksomhet idrett sine lokaler. Meld deg på her.

 • 1. juni  melder dere inn til kommunen en kort prosjektbeskrivelse av hva dere planlegger å bygge. Skjema for dette finnes på HER kommunens hjemmeside eller ved henvendelse direkte til kommunens idrettskonsulent

 • I september rulles handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (KDP-IFA) i Kulturutvalget. Deres anlegg meldes inn i handlingsprogrammet.

 • 1.november er frist for å ha sendt inn komplett spillemiddelsøknad med godkjente vedlegg til kommunen via www.idrettsanlegg.no. Ta kontakt med idrettskonsulenten for råd og veiledning. I perioden november-desember behandles innkomne søknader til kommunen.

 • I desember innstiller Kulturutvalget kommunens prioritering av spillemiddelsøknader som danner grunnlag for prioritering i fylkeskommunen. Større anlegg som innrapporteres til KDP-IFA før hovedrevisjon hvert 4. år, må behandles i bystyret. 15. januar oversender kommunen søknadene til fylkeskommunen for videre behandling.

 • I juli meddeles søkerene om deres søknad blir imøtekommet med tilskudd. Om ikke vil dere formelt kunne søke på nytt neste år. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet

Før du søker

Ta gjerne kontakt med kommunens idrettskonsulent for en prat.

For ytterligere informasjon se:

 Hjelp til utfylling av søknaden

 1. Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjema
 2. Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres fylles inn i søknadsskjema
 3. Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med de krav til størrelser mv. for aktiviteten legges ved
 4. Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjema. Dokumentasjon som viser spesifiserte kostnader legges ved som vedlegg.
 5. Søknadsbeløp og øvrig finansiering av prosjektet fylles inn i søknasskjema. Det skal vedlegges dokumentasjon på finansieringen.
 6. Matrikkeladresse (gård- og bruksnummer, og evt feste- /seksjonsnummer).Avtaler med privat grunneier som ikke er tinglyst, må vedlegges søknadskjema
 7.  Før søknaden kan sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av saksbehandler i kommunen.

Søknad sendes inn via www.idrettsanlegg.no.
For detaljert oversikt over krav til vedlegg, se : Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet http://www.idrettsanlegg.no

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap.
  Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens idrettsavdeling og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd

Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon.
 Se www.momskompensasjon.no

Gode råd

 • Ta tidlig kontakt med idrettskonsulenten i kommunen for å drøfte ditt prosjekt
 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig
 • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak
 • Spillemidler har en gjennomsnittelig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres
 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1

 

Tildelte midler

Se hvem som har fått spillemidler: Tildelte spillemidler

Kontaktinformasjon

Idrettskonsulent Bjørg Liljedal
bjolil@fredrikstad.kommune.no
Mob:97173203 Kontor telefon:69 95 96 66

Sist oppdatert: 25. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.