Min side Meld fra
Kontakt oss

Spillemidler kulturbygg og arenaer

Målet med tilskuddsordningen for kulturarenaer er å skape gode kulturelle møteplasser. Dette gjøres gjennom bidrag til utvikling av ulike kulturarenaer som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen.

Hvem kan søke?

 • Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:
 • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
 • Frivillige organisasjoner
 • Institusjoner
 • Aksjeselskap/allmennaksjeselskapet 

Hva kan du søke om?

 • Kjøp av lokaler til kulturformål
 • Nybygging av kulturarenaer
 • Ombygging av eksisterende lokaler

Du kan også få tilskudd til ombygging/tilbygg, modernisering/rehabilitering eller fastmontert inventar i allerede eksisterende lokaler.

Med kulturarenaer mener vi i denne sammenheng:

 • kulturhus og flerbrukssaler
 • samfunnshus/grendehus/forsamlingshus
 • utearenaer for kulturaktivitet
 • teater/scenekunstlokaler
 • konsertsaler
 • gallerier/formidlingslokaler for billedkunst
 • bygg for museum eller kulturverntiltak
 • bibliotek og kino
 • lokaler og verksteder for øving/produksjon av kultur
 • livssynsnøytrale seremonirom

Det gis ikke tilskudd til kirkebygg og andre religiøse lokaler, eller lokaler til kommersielle kulturformål.

Det gis ikke tilskudd til vedlikehold og drift.

Krav til lokalene/arenaen etter ferdigstilling av prosjektet 

 • Kulturarenaen skal benyttes til kulturformål i minst 20 år.
 • Arenaen skal være åpen for all lovlig kulturvirksomhet.
 • Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. Hvis disse kravene ikke etterkommes kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Ved samlokalisering med andre formål foretas det en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer.

 • Lokalt kulturbygg/-arena: Inntil kr. 2 000 000, nedre grense for godkjent prosjektkostnad er kr 450 000.
 • Regionalt kulturbygg/-arena: Inntil kr. 10 000 000. Funksjonene og kvaliteten på tilbudet skal ha høy kvalitet og ha regional interesse. Har bygget en scene skal den tilfredsstille Riksteateret sine krav for å benytte scenen. I de tilfeller et lokalt kulturbygg delvis har regionale funksjoner kan fylkeskommunen gjøre en skjønnsmessig vurdering av tilskuddet.
 • Tiltak i kulturbygg/-arena, med særskilt regional betydning: Fordeling av Nærings- og Kulturkomiteen etter særskilt vurdering.

Slik søker du

Før du kan søke, må du fylle ut en foreløpig interessemelding. Dette skal være en kort prosjektbeskrivelse av hva du planlegger å søke om.

Følgende vedlegg skal lastes opp sammen med interessemeldingen:

 •  Vedtekter for søkerorganisasjonen
 •  Formålet med prosjektet
 •  Hva skal konkret gjøres/ bygges i prosjektet
 •  Hvilke behov ligger til grunn for prosjektet
 •  Hvilke andre kulturarenaer finnes på stedet eller i rimelig nærhet

 

Søknad

Du søker via kulturdepartementets elektroniske søknadskjema. (Krever innlogging med elektronisk ID)

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. januar.

Gode råd

 • Ta tidlig kontakt med kulturetaten i kommunen for å drøfte ditt prosjekt.
 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig. 
 • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak.
 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1.

Hva skjer når?

Når du har sendt inn din foreløpige interessemelding, starter dialogen mellom deg som søker og rådgiver i kommunen. Vi vil da vurdere om prosjektet kan søke om tilskudd via denne ordningen, samt gi veiledning og råd. Denne prosessen bør fortrinnsvis starte i god tid før søknadsfristen.

Når du har sendt inn søknaden om kulturfunksjonell forhåndsgodkjenning, vil vi godkjenne og gi prosjektet et anleggsnummer. Anleggsnummeret trenger du for å kunne sende inn den endelige søknaden.

Når du har sendt inn søknaden din, behandler vi den sammen med alle de andre mottatte søknadene. Kultur- og miljøutvalget bestemmer deretter hvilken rekkefølge søknadene skal prioriteres i, før vi oversender alle søknadene i prioritert rekkefølge til fylkeskommunen for videre behandling. Vår frist er 1. mai. 

Viken fylkeskommune gjør den endelige beslutningen om hvilke søknader som mottar spillemidler fra ordningen, på vegne av staten.

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap. Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens kulturetat og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon. Se www.momskompensasjon.no

Kontakt

Kulturetaten i Fredrikstad kommune
Rita Astridsdotter Brudalen
postmottak@fredrikstad.kommune.no
Postadresse: Fredrikstad kommune,
kulturseksjonen, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Sist oppdatert: 31. januar 2024