Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet

Tilskudd kan gis til ideelle og frivillige organisasjoner. Målgruppe for tilbudene er befolkningen i Fredrikstad kommune.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner skal være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Ideelle organisasjoner skal ikke videreformidle fortjeneste; overskuddet brukes i tråd med organisasjonens hovedformål som ikke skal være av kommersiell art.

Formål

Helse- og velferdsutvalget vil gjennom tilskuddsordningen bidra til kvalitet og mangfold i tilbud i regi av frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet. Tilskuddsordningen skal stimulere til nytenking og utvikling av samhandling mellom organisasjonene og kommunen i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier. 

Kriterier

Ordningen reguleres av «Retningslinjer for tildeling av helse- og velferdstilskudd for frivillige og ideelle organisasjoner».

I søknadsbehandlingen vurderes søknadene opp mot følgende kriterier:

  • Søknadens beskrivelse av mål, målgruppe, realistisk fremdriftsplan og budsjett.
  • Organisasjonens grad av mestring, inkludering og styring etter demokratiske prinsipper i sitt arbeid.
  • Organisasjonens grad av samarbeid med kommunen og/eller andre organisasjoner om tilbud.
  • Organisasjonens kompetanse og erfaring på området, samt eventuell grad av måloppnåelse dersom organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere.
  • Tilbudet er tilpasset de målgrupper som er omfattet av kommunens vedtatte mål og strategier i gjeldende planer på helse- og velferdsområdet.
  • Tilbudet fremmer sosialt fellesskap/forebygger ensomhet eller,
  • bidrar til økt grad av egenmestring og deltakelse eller,
  • styrker aktivitetstilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Les igjennom retningslinjen før du søker. Husk at det er en nedre grense for støttebeløp på kroner 50.000,-

Alle søknadene som oppfyller kriteriene i retningslinjen blir behandlet i helse- og velferdsutvalget på årets første møte.

Tilskuddet bevilges på bakgrunn av de aktiviteter og mål som framkommer i søknaden.

Kontaktinformasjon

Beate Midttun, 69 30 24 42/477 19 181, postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 12. januar 2024