Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hva kan du søke om?

Ordningen er delt inn tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B og C).

Delmål A

Midlene skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. De skal også motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Det kan gis støtte til

 • prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper
 • aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å til å motvirke fordommer, hat, rasisme og diskriminering

Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Delmål B

Midlene skal øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

Det kan gis støtte til

 • tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning  gjennom norsktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet.
 • informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv
 • tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner
 • prosjekter som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrener
 • aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere

Det gis ikke støtte til norskopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). 

Delmål C

Midlene skal forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene. 

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Det kan gis støtte til

 • forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • mentorordning for utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk
 • tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene

​Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret og med postadresse i kommunen, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Hvor mye kan du søke om?

Det kan gis støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner. Driftsstilskudd til innvandrerorganisasjoner følger egne satser.

​​​Kriterier

Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke om støtte til lokale tiltak og prosjekter. Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte. 

Alle søknader blir vurdert etter tildelingskriterier og vurderingskriterier i statlig rundskriv

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Søknader som er leveret etter fristen blir ikke vurdert.

Søknader under 10.000,- innvilges ikke.

Tips til deg som skal søke

Når kommunen skal velge hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 • At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige
 • At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete og målbare
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
 • At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening)
 • Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)

Rapporteringsfrist

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport senest 1. mars påfølgende år.

Innlevering av rapport er en forutsetning for å kunne søke om nytt tilskudd.

Kontaktinformasjon

Anders Hans Tangen, 69 30 68 51/970 90 703, postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 25. september 2023