Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er delt inn tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B og C).

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper. Videre støttes aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å til å motvirke fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Det gis driftstilskudd for innvandrerorganisasjoner som bidrar til å nå dette målet.

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.)

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak og mentorordninger.

​Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgruppen for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner. Driftsstilskudd til innvandrerorganisasjoner følger egne satser.

​​​Kriterier

Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke om støtte til lokale tiltak og prosjekter. Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte. 

Alle søknader blir vurdert etter tildelingskriterier og vurderingskriterier i statlig rundskriv

Driftsstøtte tildeles etter formelle kriterier i statlig rundskriv og satser vedtatt i Helse og velferdsutvalget 22.6.2016.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema må benyttes.

Søknader under 10.000,- innvilges ikke.

Ta kontakt dersom du trenger hjelp med søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars.

Søknader som leveres etter fristen blir ikke vurdert.

Rapporteringsfrist

Rapporteringsskjema-Tilskudd

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport senest 1. mars påfølgende år.

Elektronisk rapporteringsskjema må benyttes. Innlevering av rapport er en forutsetning for å kunne søke om tilskudd påfølgende år.

Tips! Hvem får støtte?

Når kommunen skal velge hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 • At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige
 • At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete og målbare
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
 • At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening)
 • Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)

Kontaktperson

Anders Hans Tangen

Telefon: 69 30 68 51 /970 90 703

E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 24. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.