Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Hva kan du søke om?

Ordningen er delt inn tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B og C).

Målgrupper er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Delmål A

Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.

Det kan gis støtte til

 • prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper
 • aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å til å motvirke fordommer, hat, rasisme og diskriminering

Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Delmål B

Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.

Det kan gis støtte til

 • tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning  gjennom norsktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet.
 • informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv
 • tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner
 • prosjekter som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrener
 • aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere

Det gis ikke støtte til norskopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). 

Delmål C

Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.

Det kan gis støtte til

 • forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • mentorordning for utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk
 • tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene

​Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret og med postadresse i kommunen, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år før søknadstidspunktet. 

Hvor mye kan du søke om?

Det gis ikke mer enn 1 000 000 kroner i prosjekttilskudd hvert tilskuddsår. Driftsstilskudd til innvandrerorganisasjoner følger egne satser.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Når det innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.

Prosjekttilskuddet tildeles og utbetales for ett år om gangen, med forbehold om

 • føringer i Stortingets årlige budsjettvedtak
 • at tilskuddmottkeren oppfyller kravene for tilskud gjennom hele støtteperioden
 • at tilskuddsmottaker oppfyller kravene til rapportering og regnskap

Om det er flere vilkår, skal det stå i tilskuddsbrevet.

Forskrift

Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke om støtte til lokale tiltak og prosjekter. Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte. 

Alle søknader blir vurdert etter forskrift om tilskudd til integeringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Søknader som er levert etter fristen blir ikke vurdert.

Tips til deg som skal søke

I vurdering av søknader legger kommunen vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet og aktiviteten/tiltaket 
 • Konkrete og målbare mål / tiltak
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett
 • Organisasjonenens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Graden av frivillig innsats i aktivitetene
 • Graden av samarbeid med andre organisasjoner eller offentlige tjenester
 • Organisasjonens vurdering av risiko ved å gjennomøføre prosjektet, og eventuelle risikoreduserende tiltak 

Rapporteringsfrist

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport senest 1. mars påfølgende år.

Innlevering av rapport er en forutsetning for å kunne søke om nytt tilskudd.

Kontaktinformasjon

Anders Hans Tangen, 69 30 68 51/970 90 703, postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 12. januar 2024