Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er delt inn tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B og C).

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper. Videre støttes aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å til å motvirke fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.  

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

Det gis støtte til tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning. Dette kan være gjennom norsktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det kan også gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter. Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner. Det gis støtte til prosjekter som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrener. Det gis ikke støtte til norskopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Det kan også gis tilskudd til aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere.

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene 

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk. Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene.

​Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret og med postadresse i kommunen, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner. Driftsstilskudd til innvandrerorganisasjoner følger egne satser.

​​​Kriterier

Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke om støtte til lokale tiltak og prosjekter. Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte. 

Alle søknader blir vurdert etter tildelingskriterier og vurderingskriterier i statlig rundskriv

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema må benyttes.

Søknader under 10.000,- innvilges ikke.

Ta kontakt dersom du trenger hjelp med søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars.

Søknader som leveres etter fristen blir ikke vurdert.

Rapporteringsfrist

Rapporteringsskjema-Tilskudd

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport senest 1. mars påfølgende år.

Elektronisk rapporteringsskjema må benyttes. Innlevering av rapport er en forutsetning for å kunne søke om tilskudd påfølgende år.

Tips!

Når kommunen skal velge hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 • At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige
 • At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete og målbare
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
 • At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening)
 • Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)

Kontaktperson

Anders Hans Tangen

Telefon: 69 30 68 51 /970 90 703

E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 14. februar 2023