Min side Meld fra
Kontakt oss

Lokale prosjekter mot barnefattigdom

Har du en idé til et lokalt prosjekt mot barnefattigdom? Søk støtte!

Fredrikstad kommune tildeler midler gjennom fond mot barnefattigdom til lokale prosjekter som

a) vil gjøre det mulig for barn og unge å delta i aktiviteter uavhengig av inntekt og/eller

b) vil utjevne sosial ulikhet og kompensere for konsekvensene av å vokse opp i lavinntektsfamilier.

Tilskuddsmidlene er en kombinasjon av et politisk vedtak om et fond som skal brukes til formålet, og en årlig sum som seksjon utdanning og oppvekst har satt av til arbeid mot barnefattigdom. 

Hvem kan søke?

Offentlige virksomheter og organisasjoner/foreninger. Privatpersoner kan ikke søke.

Hva kan jeg søke støtte til?

Alle lokale prosjekter som er rettet mot barnefattigdom – enten ved å ta bort økonomiske eller andre terskler for deltakelse, eller prosjekter som har som mål å utjevne sosial ulikhet.

Hvor mye kan jeg søke om?

Du kan søke om opp til 25.000 kr. pr prosjekt.

Søknadsfrist: 1. november.

Retningslinjer lokal prosjektstøtte mot barnefattigdom

 • Kan søkes av kommunens ansatte og av organisasjoner/foreninger fra sivilsamfunnet. Privatpersoner kan ikke søke om prosjektstøtte.
 • Tilskuddet lyses ut en gang i året, søknadsfrist er 1. november hvert år.
 • Søknaden trenger ikke å være lang, men må beskrive tiltaket, målgruppe og hvordan den innfrir prinsippene for arbeidet.
 • Administrasjonen prioriterer søknader, og Oppvekstutvalget behandler og vedtar tildelingen.
 • Det kan søkes midler til prosjekter/tiltak som direkte avhjelper lavinntekt/barnefattigdom (gjennom å fjerne/redusere egenbetaling eller krav om utstyr e.l.) eller mer indirekte der prosjekt/tiltak har som mål å utjevne ulike former for sosiale forskjeller.
 • Prosjektet/tiltaket må ha en relevans opp mot barnefattigdom, og det vil ikke innvilges støtte til prosjekter/tiltak som anses å være en del av kommunale virksomheters ordinære drift.
 • Det kan søkes om maksimum 25.000 kr pr. tiltak/prosjekt.
 • Søknad og rapportering skal sendes inn ved oppsatte frister, men det er et mål at både søknadsprosess og rapportering oppleves som ubyråkratisk og ikke for arbeidskrevende for søkere.

Søker rapporterer på tilskuddet etter ett år. Rapporten skal inneholde beskrivelse av tiltaket, om det fungerte som planlagt, eventuelle forbedringspunkter og i hvilken grad arbeidet videreføres. Dette ser vi på når vi skal vurdere søknadene:

 • Tiltak/prosjekter bør passe inn i en helhet og sammenheng.
 • Tiltak/prosjekter bør ha en faglig/kunnskapsbasert begrunnelse.
 • Tiltak/prosjekter bør være basert på kunnskap om hva målgruppen ønsker.
 • Tiltak/prosjekter kan i hovedsak være kompenserende, men det er ønskelig at de også har et fokus på å skape endring i et lengre tidsperspektiv.
 • Tiltak/prosjekter bør stimulere til samskaping mellom kommunen, frivillighet og/eller ideelle aktører.
 • Tiltak/prosjekter bør være bærekraftige over tid. I denne sammenhengen betyr det at tiltakene ikke er avhengig av store overføringer fra kommunen. Slike tiltak vil kunne føre til en forventning og etterspørsel som kommunen på sikt ikke kan innfri.
 • Tiltak/prosjekter bør være universelt innrettet, gjerne med en aktiv rekruttering på selektivt nivå. Dersom tiltakene ikke er det, er det krav om en faglig begrunnelse for hvorfor og hvordan man vil motvirke eventuell stigmatisering ved deltakelse.
 • Det forutsettes at støtten det søkes om inngår i et helhetlig perspektiv om inkludering og deltakelse for alle. Offentlig virksomhet og sivilsamfunnet har et felles samfunnsansvar for å bidra til færrest mulige barrierer for deltakelse i samfunnet.

Viktige datoer

1. november hvert år: Søknadsfrist

Desember hvert år: Tildeling vedtas i møte i oppvekstutvalget

Innen 30. januar: De som har fått tilskudd får overført midler

Kontaktperson

Eilen Bøhaugen
E-post: eilboh@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69307577

 

Sist oppdatert: 30. mai 2023