Min side Meld fra
Kontakt oss

Veinavn

I veisaker er det er miljø- og byutviklingsetaten ved virksomhet geomatikk som velger nye veiparseller, mens kulturetaten har ansvar for å foreslå veinavn som endelig vedtas av kultur- og miljøutvalget.


For å finne frem til egnede veinavn:
• Inviteres områdets lokalsamfunnsutvalg og historielag til å komme med forslag
• Foretas en befaring på stedet for å finne passende navneforslag
• Kontaktes velforeningen og kjentfolk med god kjennskap til området.

Navngivingsprinsipper 

I tillegg til Lov om stadnamn (stedsnavnloven), som gir regler for hvordan navn skal skrives, har Språkrådet utarbeidet følgende navngivingsprinsipper som er til hjelp i adresserings-arbeidet:
1 Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
2 Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
3 Navnet bør passe på stedet
4 Navna bør være varierte
5 Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
6 Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
7 En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna

Disse informeres

Navneforslagene sendes til uttalelse til:
a. Politidistrikt Sør-Øst som vurderer fremkommelighet
b. Fredrikstad brannvesen som vurderer fremkommelighet
c. Byens borgere gjennom annonsering i byens aviser og kommunens web-sider.
d. Innhenter uttalelse fra Språkrådet

Dersom det er en gate/vei med eksisterende oppsittere som får endret sin adresse varsles disse, slik at de kan uttale seg.

Politikerne vedtar


Saksbehandler i Stab kulturutvikling skriver sak til kultur- og miljøutvalget med rådmannens forslag til veinavn. Navneforslaget skal begrunnes.

Ved dissens av ett eller annet slag og hvor man ikke kommer til enighet om et navn, kan norsk Språkråd kontaktes. Språkrådet kan tilrå i navnesaker – men kommunen er suveren i sin avgjørelse.

Dette skjer når navn er vedtatt


Når veinavnet er vedtatt i kultur- og miljøutvalget sendes særutskrift til geomatikk som videresender vedtaket til Teknisk Drift som igjen sørger for oppsetting av veiskilt.
Forslagsstillere eller eventuelle innsigere sendes kopi av vedtaket til orientering.

Det er ikke klageadgang på fastsettelse av veinavn. Vedtaket er å anse som forskrift.

Melding om alle adressenavnvedtak skal sendes til Kartverket (post@kartverket.no) og stedsnavntjenesten (post@sprakradet.no), jf. § 9 i forskriften til stedsnavnloven.
Registrering av navnene i Sentralt stedsnavnregister SSR skjer nå automatisk ved innlegging i matrikkelen (https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/integrasjon-matrikkel-ssr/)

 

Sist oppdatert: 15. oktober 2019