Mediefag tilbud

Spillutvikling - Animasjon - Anilab - Film

♥ Spillutvikling

Vil lære deg å utvikle dataspill?

Bli med på Kulturskolens nybegynnerkurs i spillutvikling! På kurset får du lære om spilldesign og du får utvikle spill med enkel programmering. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Tilbudet er primært rettet mot 5-7.trinn.
Torsdag 17.30-19.00
 

Har du spørsmål angående tilbudet, ta kontakt med avdelingsleder Trond Ola Mevassvik på epost: tromev@fredrikstad.kommune.no

Påmelding

Animasjon

Animasjon er et tilbud som hovedsaklig rettet mot ungdom fra 12 år og oppover. Her gir vi deltakerne en grunnleggende innføring i klassisk animasjon, der elevene blir presentert for ulike animasjonsteknikker og sjangre.  Områder som dekkes er karakterutvikling, manus, redigering og lydlegging, samt innføring i relevant utstyr og programvare. Vil vil også jobbe med nye og mer eksperimentelle animasjon- og projiseringsteknikker. 
 
Mandager kl 17.00 - 19.00
 
 

Anilab

Anilab - animasjon, forming og media er et tilbud hovedsaklig rettet mot 10 – 12 åringer.  Her vil deltakerne arbeide med bl.a animasjon, forming og media, med særlig fokus på den kreative prosessen. Deltakerne vil bli presentert for ulike formingsteknikker i kombinasjon med stop-motionanimasjon.  I arbeidet ønsker vi også å ta i bruk redskaper fra de unges egen mediehverdag, som smarttelefoner og iPads.
 
Torsdag kl 17.00 - 19.00
 
 

Film

Film og video 1 (5. - 7. klasse)
Dette tilbudet gir en innføring i film og video. Her lærer deltakerne å lage enkle små filmer. I starten benyttes iPad som verktøy. Deltakerne lærer enkel kamerabruk, redigering og lydlegging.
 
Mandag 16.30 - 18.30
Instruktør: James Taylor
 
Film og video 2 (8. - 10. klasse)
Hovedfokus er på produksjon av filmer i ulike format og sjangre. Elevene får en innføring i kamerabruk, manusutvikling, redigering og lydlegging. Det gis opplæring i relevant utstyr og programvare.
 
Tirsdag 16.30 - 18.30
Instruktør: James Taylor
 
 
 
Se pris her:

Prisene gjelder fra 1. januar 2021

Egenandeler per skoleår

 • Elevplass kjerneprogram, ordinær plass kr. 3 500
 • Elevplass kjerneprogram, søsken- og flerfagsmoderasjon kr. 2 625
 • Elevplass kjerneprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Elevplass fordypningsprogram, ordinær plass kr. 6 750
 • Elevplass fordypningsprogram, søsken- og flerfagsmoderasjon kr. 5 063
 • Elevplass fordypningsprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Samspill musikk kr. 1 250
 • Instrumentleie ordinær plass, inkl. mva kr. 500
 • Instrumentleie, per skoleår, inntekt under 4,5 G , inkl. mva kr. 125

Fakturering skjer en gang per halvår, høst og vår.
Kortere kurs, verksteder og lignende har varierende priser, alt etter innhold og form.

Moderasjoner
Det gis:

 • 25 prosent søskenmoderasjon fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet dans
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet nysirkus

Moderasjonen gis til det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Forsørgere som har en samlet bruttoinntekt for husstanden som er under 4,5 G, kan søke om redusert egenandel.

G = grunnbeløpet i folketrygden, som reguleres 1. mai hvert år.

Med bruttoinntekt forstås alle inntekter også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. For å kunne søke redusert betaling må søker være registrert fakturamottager. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget.

Forsørgere som ønsker redusert egenandel, må søke gjennom gjeldende søkeordning og barnet må ha blitt tildelt plass på kulturskolen, før det kan søkes om betalingsreduksjon. Frist for å søke ordningen er 1. september for høsthalvåret og 15. januar for vårhalvåret. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan kun søkes betalingsreduksjon for et av kulturskolens tilbud per elev per år.

Følgende må vedlegges søknad om betalingsreduksjon:

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned.
 • Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte og lignende.
 • Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Søknaden behandles når gyldig dokumentasjon er mottatt. Variabel inntekt skal dokumenters for de siste 3 måneder. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.
 

Utleie av møterom og saler

 • Rom 1, 2, 5, per time kr. 150
 • Dansesal, per time kr. 250
 • Kammersal, per time kr. 250
 • BlackBox, per time kr. 300
 • BlackBox, hel dag kr. 2 700

Utleie er forbeholdt undervisnings-/kulturrelatert aktivitet. Bruk av andre rom, som kjøkken og garderobe er mulig etter avtale.

4.5.1 Østfold Medieverksted
Ambulerende kurs for skoler
Animasjonskurs: dagskurs/ukeskurs også videre for skoler, kulturskoler og andre institusjoner – pris etter avtale.
Video oppdragsproduksjon/infofilm/kinoreklame – pris etter avtale.