Kulturkonfirmasjon

Et prosjekt i Den Kulturelle Skolesekken.

For alle 9. klassinger i Fredrikstad Kommune.
1000 elever, 4 dager, 8 konserter, 128 workshopøkter, utstillinger,og presentasjon av kulturtikaktivitetsbudet i Fredrikstad.

Bakgrunn og idé:
- En helhetlig satsning på kunst og kultur for ungdom i Fredrikstad

Kulturkonfirmasjon er et samarbeidsprosjekt mellom UKM, DKS og Kulturskolen.

Utgangspunktet for prosjektet er Nasjonal samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken(DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS).

Vi har valgt å bruke begrepet Kulturkonfirmasjon for å markere en overgang der unge får hjelp til å styrke og bekrefte sin egen måte å ytre seg på gjennom kulturuttrykk. Ungdomstiden er preget av frigjøring fra foresatte og identitetsbygging. De skal lære å stå på egne ben, ta selvstendige valg og ytre seg ut fra seg selv.


Kulturkonfirmasjon ble første gang gjennomført i uke 39, 2014 på St.Croix-Huset.

 

Kulturkonfirmasjon, en dag for å nyte og yte:

9.klassingene deltar på konsert, utstilling, workshop og forskjellige infostands.
Gjennom dagen opplever de:

Møteplasshvor ungdom:

inspirerer ungdom med sine aktiviteter.
møter med profesjonelle kunstnere.
går i dybden av de skapende lærings prosesser.
får oppleve den unike egenarten til DKS, UKM og Kulturskolen og gis opplevelse, læring og aktivitet.
Fokus på:

Hvordan de unge opplever kunst- og kulturuttrykk.
Hvordan man gir støtte og inspirasjon til å finne verdien av å gå inn i kreative prosesser for å styrke sitt eget unike uttrykk.
Mot til å stå for eget uttrykk. Er det jeg har å komme med bra nok?
Å finne gleden ved å skape.
Inspirere til å:

Høyne status og respekt for kunst- og kulturuttrykk generelt i de unges bevissthet.
Ytre seg kulturelt. Å uttrykke seg er sunt.
Hvordan:

Deltakere fra UKM, Kulturskolen og Fritidsklubbene vil sammen med profesjonelle artister og kunstformidlere gå i dialog med ungdommene under utstilling, sceneopptreden og workshops.
Alle ungdommene kan velge en workshop/ kick-off der de møter ungdommer som viser sitt uttrykk sammen med en kunstner/artist som leder aktiviteten.
Infostands, hvor detvektlegges å gi informasjon som viser muligheter til å dyrke egne uttrykk. Hva finnes av arenaer, miljøer, organisasjoner, kurs/opplæring og økonomiske støtteordninger?
Hvorfor gjør vi det:

Ungdom trenger støtte for å finne eget uttrykk. De trenger hjelp til å finne sin form og til å ytre seg kulturelt. Kulturkonfirmasjon ønsker å ta tak i utfordringen som ligger i gapet mellom den digitale øyeblikkskulturen og amatørytringene. Hvordan ta vare på hverdags-kreativiteten og lavterskel-ytringene?
Motivere ungdom til å tørre å delta på UKM. Gi inspirasjon og støtte slik at de unge kan få lov til å dyrke sin egenart. Unge trenger ofte mye respons og oppmuntring for å stole på at kulturuttrykkene de kommer med er bra nok.

Line Eger-Heed
Kulturkonsulent Ungdom
Per-Øivind Johannessen
Kulturkonsulent Ungdom