Meny

 

bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde

Kulturkonfirmasjon

For alle 9. klassinger i Fredrikstad Kommune.
1000 elever, 4 dager, 8 konserter, 128 workshopøkter, utstillinger,og presentasjon av kulturtikaktivitetsbudet i Fredrikstad

Bakgrunn og idé:
- En helhetlig satsning på kunst og kultur for ungdom i Fredrikstad

Kulturkonfirmasjon er et samarbeidsprosjekt mellom UKM, DKS og Kulturskolen.

Utgangspunktet for prosjektet er Nasjonal samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken(DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS).

Vi har valgt å bruke begrepet Kulturkonfirmasjon for å markere en overgang der unge får hjelp til å styrke og bekrefte sin egen måte å ytre seg på gjennom kulturuttrykk. Ungdomstiden er preget av frigjøring fra foresatte og identitetsbygging. De skal lære å stå på egne ben, ta selvstendige valg og ytre seg ut fra seg selv.


Kulturkonfirmasjon ble første gang gjennomført i uke 39, 2014 på St.Croix-Huset.

 

Forankring i skolen

Samarbeidet med skolen er kanskje den viktigste delen av prosjektet og er tuftet på mål fra Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftets generelle del
I den generelle delen fremheves det at det fremste mål for utdanning og utvikling er:

 «Opplæring skal møte barn, unge og vaksne på deira eigne vilkår og samtidig føre dei inn i grenseland der dei kan lære nytt ved å opne sinn og prøve evner».

«Forvitna åt barn er ei naturkraft. Dei er fulle av lærelyst, men også av få kunne og utryggleik. Mykje av det dei lærer, hentar dei ved å ta etter eldre barn og dei vaksne; ved det blir dei sosiale. Dei utviklar sine skapande evner til å tenkje, tale, skrive, handle og føle ved å bli innlemma i dei vaksne si verd og tileigne seg deira dugleik.

For barn og unge er verda ny og derfor ikkje sjølvsagd. Dei kan famle og spørje om det vaksne tek for gitt, og har fantasi og førestellingsevne i rikt monn. Det røynleg set få grenser for tankane deira. Nyfikna åt barn er eit førebilete for alle som skal utvikle seg og lære, og ein del av den barnekulturen som har ein eigenverdi skolen må verne om og gjere bruk av i opplæringa - fordi barn også i stor monn lærer av kvarandre.»

Opplæringsmål med læreplan i musikk og med læreplan i kunst og håndverk er brukt i utformingen av prosjektet.

Læringsplakaten (utdrag):

Skolen og lærebedrifta skal:

 • gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane
 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking
 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking
 • leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte

Samarbeid med lokalsamfunnet

«Godt samspel mellom skolen og nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre delar av lokalsamfunnet kan gjere opplæringa i faga meir konkret og røyndomsnær og gjennom det auke evna og lysta til å lære blant elevane. Lokalsamfunn er ulike, og kva som er lokalt for elevane, varierer med alder og utvikling og med endringar i samfunnet. Samarbeidet mellom skolen, kulturskolen, lokale lag, foreiningar og andre i lokalsamfunnet gir barn og unge høve til å utvikle evnene og talenta sine vidare gjennom aktiv deltaking i eit mangfald av sosiale og kulturelle aktivitetar.

Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane innsyn i ulike arbeidsprosessar, praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og det kan styrkje arbeidet med entreprenørskap i opplæringa. Innsyn i dei endringar som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synleggjere aktiv deltaking i nyskapande aktivitetar og entreprenørskap. Erfaringar frå lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane betre grunnlag for eit medvite val av utdanning og yrke. I tillegg kan samspelet medverke til at opplæringa blir oppdatert med utgangspunkt i behova i arbeidslivet. Kunnskap om organisasjonane i arbeidslivet kan vere med på å utvikle samfunnsengasjement og demokratisk deltaking.

Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring skal medverke til å lette overgangen mellom dei ulike stega i opplæringsløpet.

Samarbeid med andre offentlege instansar som har ansvar for læring, utvikling og oppvekstmiljø blant barn og unge, er også ei sentral oppgåve for skolen. Dette gjeld særleg for elevar med behov for særskild tilrettelegging.»

Kulturkonfirmasjon, en dag for å nyte og yte:

9.klassingene deltar på konsert, utstilling, workshop og forskjellige infostands.
Gjennom dagen opplever de:

Møteplasshvor ungdom:

 • inspirerer ungdom med sine aktiviteter.
 • møter med profesjonelle kunstnere.
 • går i dybden av de skapende lærings prosesser.
 • får oppleve den unike egenarten til DKS, UKM og Kulturskolen og gis opplevelse, læring og aktivitet.

Fokus på:

 • Hvordan de unge opplever kunst- og kulturuttrykk.
 • Hvordan man gir støtte og inspirasjon til å finne verdien av å gå inn i kreative prosesser for å styrke sitt eget unike uttrykk.
 • Mot til å stå for eget uttrykk. Er det jeg har å komme med bra nok?  
 • Å finne gleden ved å skape.

Inspirere til å:

 • Høyne status og respekt for kunst- og kulturuttrykk generelt i de unges bevissthet.
 • Ytre seg kulturelt. Å uttrykke seg er sunt.

Hvordan:

 • Deltakere fra UKM, Kulturskolen og Fritidsklubbene vil sammen med profesjonelle artister og kunstformidlere gå i dialog med ungdommene under utstilling, sceneopptreden og workshops.
 • Alle ungdommene kan velge en workshop/ kick-off der de møter ungdommer som viser sitt uttrykk sammen med en kunstner/artist som leder aktiviteten.
 • Infostands, hvor detvektlegges å gi informasjon som viser muligheter til å dyrke egne uttrykk. Hva finnes av arenaer, miljøer, organisasjoner, kurs/opplæring og økonomiske støtteordninger?

Hvorfor gjør vi det:

 • Ungdom trenger støtte for å finne eget uttrykk. De trenger hjelp til å finne sin form og til å ytre seg kulturelt. Kulturkonfirmasjon ønsker å ta tak i utfordringen som ligger i gapet mellom den digitale øyeblikkskulturen og amatørytringene. Hvordan ta vare på hverdags-kreativiteten og lavterskel-ytringene? 
 • Motivere ungdom til å tørre å delta på UKM. Gi inspirasjon og støtte slik at de unge kan få lov til å dyrke sin egenart. Unge trenger ofte mye respons og oppmuntring for å stole på at kulturuttrykkene de kommer med er bra nok.
Kulturkonsulent St.Croix
Line Eger-Heed
Kontor : 69 30 64 71
lhee@fredrikstad.kommune.no