Min side Meld fra
Kontakt oss

ALLEMED: Fritidserklæring for barn og unge i Fredrikstad

Alle barn og unge fortjener å ha det gøy, lære, og vokse i sine fritidsaktiviteter. Fritidserklæringen er en forpliktelse til å gi best mulig fritidsopplevelser til nettopp barn og unge. Uansett hvem de er, hvor de bor, eller hva de liker å gjøre.
Barn spiller fotball på sommerskole. Foto: Trine Sirnes. 

Den nasjonale fritidserklæringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.

ALLEMED: Fritidserklæringen for barn og unge i Fredrikstad 

Høsten 2023 lanserer vi en lokal fritidserklæring, der vi sier noe om hvordan vi skal jobbe i vår kommune. Arbeidet med Fritidserklæringen gjøres i samarbeid med ALLEMED, som er en arbeidsmodell og et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet. Fredrikstads lokale fritidserklæring ble vedtatt i Bystyret i mars 2023. 

Dette er vi enige om i Fredrikstad:

 • At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.
 • At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de deltar i.

Det gjøres mye godt arbeid i Fredrikstad for å inkludere barn og ungdom i sosiale fellesskap og aktiviteter, men vi har ikke lyktes med å gjøre det mulig for alle å delta.

Dette er Fredrikstads fritidserklæring 

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31: Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter. For å realisere dette må alle barn ha mulighet til å delta jevnlig i minst én fritidsaktivitet sammen med andre.

Vi er derfor enige om dette i Fredrikstad:

 • At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.
 • At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de deltar i.

Det gjøres mye godt arbeid i Fredrikstad for å inkludere barn og ungdom i sosiale fellesskap og aktiviteter, men vi har ikke lyktes med å gjøre det mulig for alle å delta.

Løsningene må finnes i fellesskap, derfor vil vi:

 • Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få delta jevnlig i minst én fritidsaktivitet sammen med andre.
 • Fremme betydningen av å satse på og synliggjøre lag og foreninger i Fredrikstad sine aktivitetstilbud som et viktig virkemiddel for sosial inkludering av barn og unge i lokalsamfunnet.
 • Formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan Fredrikstad kommune og frivilligheten kan samarbeide om å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidstilbud, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.
 • Prioritere barns behov og ønsker i utviklingen av fritidsarenaen, gjennom å spre god praksis og systematisere arbeidet med å sikre barns medvirkning.


ALLEMED: Bygge ned barrierer for deltakelse og jobbe for inkludering i fritidsaktiviteter

Skal vi nå disse målene må vi samarbeide om å bygge ned barrierer for deltakelse. Alle barn og unge må inkluderes på lik linje, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Noen grupper av barn og unge er underrepresentert i deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette er blant annet barn og unge som lever i vedvarende lavinntekts-situasjon, barn og unge med funksjonsnedsettelser og barn og unge med etnisk minoritets-bakgrunn. Barn og unge som opplever seg ekskludert fra fritidsaktiviteter kan oppleve ensomhet, utenforskap og dårligere livskvalitet. Det må vi gjøre noe med her og nå.

En rekke kommuner, kunst- og kulturaktører, idrettslag, fritidsklubber samt frivillige og ideelle organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. Potensialet for å få til en bredere deltakelse er derfor godt.

Manglende deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge er en klassisk kompleks samfunnsutfordring. Det å løse slike samfunnsutfordringer tar tid og det er derfor sentralt å arbeide langsiktig.

Fritidsfeltet er i tillegg komplisert, siden de fleste av fritidsaktivitetene driftes av frivillighet og sivilsamfunn, samtidig som Fredrikstad kommune disponerer og styrer mange av rammene for aktivitetene, for eksempel gjennom ulike tilskuddsordninger, lokaler/anlegg og samarbeid med barnehager/skoler. Det å jobbe for en samskaping og god rollefordeling, samtidig som vi sikrer bærekraftige ordninger som utvikles og fungerer over tid, vil være sentralt for å oppfylle målene i fritidserklæringen. Fredrikstad kommune har et ansvar for utvikle sine tjenester og systemer på en slik måte at de i enda større grad kan bidra til å finne gode løsninger sammen med lag og foreninger.

Den nasjonale fritidserklæringen stadfester retten til organisert fritidsaktivitet. Organiserte fritidsaktiviteter representerer en særlig kvalitet, ved at de tilbyr langsiktighet, voksenkontakt og organisert fellesskap i grupper av barn og unge.

Samtidig er egenorganisert aktivitet et viktig supplement, og kan både være et alternativ for barn og unge som ikke mestrer organisert aktivitet og/eller en vei inn i organisert fritidsaktivitet. Det vil derfor være viktig å fokusere på alle former for fritidsaktiviteter for å oppfylle fritidserklæringens intensjon

God utveksling av informasjon om eksisterende løsninger og behov, kan bidra til et bredere og bedre tilbud. Barn, ungdom og foresatte som står utenfor de organiserte fritidstilbudene trenger ofte informasjon om hvilke fritidstilbud som finnes, hvor og når de skjer, hvordan man melder seg på og hvor man kan søke støtte til aktiviteten og låne utstyr. Informasjonen bør være enkel å forstå, man bør vurdere å gjøre den tilgjengelig på flere språk. Dette gjelder tilbud både i offentlig og frivillig regi.

Flere fritidstilbud bør bli universelt utformet, slik at alle barn, unge og foresatte kan delta på fritidsarenaer på like vilkår. Deling av informasjon og kompetanse om tilrettelegging vil gi enda flere mulighet til å bli inkludert.

Hvorfor er det viktig med en lokal fritidserklæring?

Alle fortjener muligheten til å glede seg over egen fritid. Den lokale erklæringen sier noe av det samme som den nasjonale erklæringens intensjon, men den sier også sier noe om hvordan vi skal få det til i Fredrikstad. Den skal fungere som et rammeverk for samarbeid på tvers, med mål om at alle skal ha lik mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. 

Tilslutning

Løsningene må finnes i fellesskap, og vi må samarbeide på tvers for å nå de. Første steg mot et godt samarbeid er å slutte seg til fritidserklæringen. 

Hvorfor skal vi slutte oss til fritidserklæringen, og hva vil det si?

 • Dere inviteres til årlige samlinger med nettverksbygging og samarbeid om målene med andre aktører i samme felt
 • Organisasjonen/laget/foreningen viser at de jobber målrettet for å oppnå målene i den lokale fritidserklæringen.
 • Organisasjonen/laget/foreningen presenteres i kommunens kanaler som tilsluttet til erklæringen, og dermed en pådriver for å gjøre fritidsaktiviteter tilgjengelig for alle barn og unge i Fredrikstad
 • Tilgang til grafisk materiell til bruk i egne kanaler som viser at dere er tilsluttet fritidserklæringen

Dette støtter vi, og vi vil tilslutte oss erklæringen. Hvordan gjør vi det?

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut dette enkle skjemaet.

Hvem kan tilslutte seg fritidserklæringen?

Alle organisasjoner/lag/foreninger som ønsker å bruke ALLEMED: Lokal fritidserklæring for barn og unge i Fredrikstad som rammeverk i sitt arbeid med fritidsaktiviteter, eller som allerede oppfyller målene i erklæringen.

Disse har sluttet seg til fritidserklæringen for barn og unge i Fredrikstad

Fredrikstad Aktivitetsråd 
Fredrikstad Idretts- og aktivitetsråd
Fredrikstad kommune 
Fredrikstad Musikkråd
Fredrikstad Speiderråd
1. Fredrikstad Speidergruppe
1. Isegran Sjø Speidergruppe
AmaSing
Borge KFUK KFUM Speidergruppe
Brobygger'n Fritid
Esport for alle
Fredagsklubben
Fredrikstad Frikirke Speidergruppe
Fredrikstad Helsesportlag
Fredrikstad MS Speidergruppe
Fredrikstad Pikegarde 
Fredrikstad sentrum frivilligsentral
Fredrikstad Soul Children
Fredrikstad Turnforening 
Fredrikstad pikegarde 
Fredrikstad Ungdomssjakk
Fritid i Fredrikstad
Gressvik Speidergruppe
Gressvik drilltropp 
Home Start familiekontakten 
Indica Mihi - Fortell Meg
Kammerfest i Østfold
Kirkens Bymisjon, Skattkammeret
Kjølberg Speidergruppe
Kongstensvømmerne
Kråkerøy Idrettslag
Kulturhuset Ekko 
Kulturskolen i Fredrikstad
Manstad Skolekorps
MiR
Norsk Folkehjelp Fredrikstad
Nøkleby Skolekorps
Rolvsøy IF
Rolvsøy Speidergruppe
Rolvsøy Streetbasketballklubb
SIRIUS* Fredrikstad kunstnerunion
St.Croix-huset, Ungdomsområdet
Stjernen Hockey Fredrikstad
Supertorsdag
Trosvik idrettsforening 
Ungdomsklubben Cross

Har din organisasjon tilsluttet seg? Her finner du en verktøykasse med blant annet logoer og forsidebilde dere kan benytte i egne kanaler, referat fra ALLEMED-dugnad og andre relevante dokumenter. 

Slik kan du synliggjøre aktiviteter og tilbud

Synliggjøring av aktivitetstilbud på en felles plattform er et viktig virkemiddel for sosial inkludering av barn og unge. Bruken av Ungfritid.no som felles plattform for oversikt over fritidsaktiviteter i Fredrikstad er vedtatt av koordineringsgruppen for lokal fritidserklæring v/ Fredrikstad kommune, Fredrikstad Speiderråd, Fredrikstad Idrettsråd, Fredrikstad Aktivitetsråd og Fredrikstad Musikkråd.  

Hvorfor skal vi bruke Ungfritid.no?
 • Denne plattformen vil bli den som markedsføres fra kommunens side for å vise hva barn og unge i Fredrikstad kan delta på av fritidsaktiviteter.
 • Det er gratis å bruke, og dere kan selv gå inn og gjøre endringer ved behov.
  Ungfritid.no har løpende markedsføringskampanjer både nasjonalt, og lokalt for Fredrikstad.
 • Neste planlagte kampanje mot Fredrikstads befolkning fra Ungfritid.no er i januar 2024. Vi oppfordrer dermed alle til å registrere sin aktivitet her – gjerne før juleferien for å være med i kampanjen planlagt i januar.
 • Det er veldig enkelt! 
Hvem kan legge ut aktiviteter?

Alle organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, frivilligsentraler, menigheter i Den norske kirke og kommunale fritidsklubber kan registrere sin aktivitet på Ungfritid.no. Frivillighet Norge har nylig gått ut med nyheten om at kommuner også kan registrere aktiviteter fra 2024 ved å inngå en samarbeidsavtale med Ungfritid.no.

Hvordan legger man ut fritidsaktiviteter?

Det er lett!

Steg 1: Opprett bruker på ungfritid.no enkelt. Her har du to alternativer:

 • Har du allerede en bruker på Frivillig.no, kan du bruke samme brukernavn og passord til å logge inn på ungfritid.no.
 • Har du ikke bruker på Frivillig.no, kan du enkelt opprette en ny bruker på ungfritid.no.

Følg instruksene videre for å:

Steg 2: Registrere organisasjonen din
Om organisasjonen din er registrert på Frivillig.no, har du tilgang på Ungfritid.no gjennom den samme brukeren.

Steg 3: Opprett din(e) aktivitet(er)

Registrerte aktiviteter vises på ungfritid.no og integrert på kommunens nettside. 

Økonomisk inkludering

Er økonomi et hinder for at barnet ditt kan delta i fritidsaktiviteter?

Fredrikstad Kommune jobber sammen med Fredrikstad Musikkråd, Fredrikstad Idretts- og aktivitetsråd og Fredrikstad Speiderråd for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltagelse i fritidsaktiviteter.

 

Musikkrådet 

Utgifter knyttet til deltakelse for enkelte barn og unge i korpset/koret kan dekkes helt eller delvis ut fra ulike satser.

 

Ordningen dekker opp til følgende per barn per år:

 • 1 500,- for kontingent
 • 1 500,- til utstyr
 • 1 500,- til turer, stevner/arrangementer

 

Foreldre kan ta kontakt med leder/instruktør i den aktuelle foreningen de ønsker å delta i, dersom økonomi er et hinder for deltakelse. Foreningen melder behov videre til Fredrikstad Musikkråd. Ordningen gjelder for de korps og kor som er medlem i Fredrikstad Musikkråd, for barne- og ungdomsmedlemmer i foreningene opp til 18 år.

 

Les gjerne mer på Fredrikstad Musikkråds hjemmeside: Økonomisk inkludering barn og unge – Fredrikstad musikkråd

 

Speiderrådet

Speider’n er en relativt billig aktivitet, men for noen så oppleves en medlemsavgift eller en egenandel for en turopplevelse som uoverkommelig.

 

Utgifter knyttet til deltakelse for enkelte barn og unge kan dekkes helt eller delvis. Summen som dekkes vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Foreldre kan ta kontakt med sin lokale speiderleder i den aktuelle gruppen de ønsker å delta i, dersom økonomi er et hinder for deltakelse. Foreningen melder behov videre til Fredrikstad Speiderråd, som vurderer søknaden. Ordningen gjelder for speidergrupper som er medlem i Fredrikstad Speiderråd.

 

Fredrikstad Idretts- og aktivitetsråd 

Utgifter knyttet til deltakelse for enkelte barn og unge i idrettslaget/foreningen kan dekkes helt eller delvis ut fra ulike satser.

 

Ordningen dekker opp til følgende per barn per år:

 • 1 500,- for kontingent
 • 1 500,- til utstyr
 • 1 500,- til turer, stevner/arrangementer

 

Foreldre kan ta kontakt med leder/instruktør i den aktuelle foreningen de ønsker å delta i, dersom økonomi er et hinder for deltakelse. Foreningen melder behov videre til Fredrikstad Idretts- og aktivitetsråd. Ordningen gjelder for de lag og foreninger som er medlem i Fredrikstad Idretts- og aktivitetsråd.

 

Les gjerne mer på Fredrikstad Idretts- og aktivitetsråds hjemmeside: https://www.frid.no/konomisk-inkludering

 

Passer ikke noen av disse ordningene for deg?

Ta kontakt med Erik Kruse: erlikr@fredrikstad.kommune.no.

 

Takk for at du bidrar til at alle barn og unge i Fredrikstad kan delta uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Oversikt over fritidsaktiviteter og tilbud 

Kontaktinformasjon

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider innbyggerdialog
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept. (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 8.30

Vis i kart

 

 


Se større kartSist oppdatert: 02. februar 2024