Min side Meld fra
Kontakt oss

Støy og nabovarsling

Støy

Definisjonen på støy er uønsket lyd. Det som oppfattes som ønsket eller uønsket lyd varierer derimot ikke bare fra person til person, men også fra situasjon til situasjon. Det vi mennesker oppfatter som ønsket lyd (vellyd) i et tilfelle kan oppfattes som støyende i et annet tilfelle.

Konserter, festivaler, sport- og kulturarrangement gir mennesker velvære og er en viktig del av vår kultur. Samtidig så er det viktig å påse at musikk eller forsterket lyd ikke utøves på lydnivåer som kan medføre hørselskader eller helseplager for publikum eller naboer.

Økt tilflytting og bosetting i sentrumsnære områder gjør det spesielt påkrevd med vurdering av støymessige forhold ved utendørs arrangementer. For å redusere støykonflikter og ha kontroll på den støyen et arrangement påfører sine omgivelser, så er det viktig at du som arrangør tar hensyn til støy tidlig i planleggingen.

For arrangementer med kort varighet (0-2 dager)

Kommunen legger Helsedirektoratets veileder IS-0327 - musikkanlegg og helse, veileder til arrangør og kommune til grunn for behandling av støy fra arrangementer.
 
Kommunen stiller krav om at arrangør legger frem relevante opplysninger for vurdering av støy. Opplysningene skal sammenstilles i ett dokument og oversendes samlet til kommunen:
 • Kart over sceneområdet, med inntegnet plassering av høyttalere.
 • Oversikt over
  • planlagte arrangementer i perioden, inkludert rigging.
  • antall dager med bruk av lydanlegg i perioden, samt tidsrommet lydanlegget planlegges brukt. Oversikten må også redegjøre for tidspunkt for lydprøver.
  • antall sammenhengende dager hver uke uten bruk av lydanlegg.
 • Navn på ansvarlig for lydkontroll før, under og etter arrangement
 • Oversikt over andre støykilder, f.eks varelevering, renovasjon o.l.
 • Plan for overvåking av lydnivå under arrangementet hos naboer og på publikumsområdet
 • Håndtering dersom det oppstår forsinkelser som fører til forskyving av arrangementstidspunkt
 • Plan for tiltak dersom grenseverdiene overskrides under arrangement
 • Plan for naboinformasjon og informasjon til kommunale myndigheter
 • Oppbevaring av dokumentasjon

Basert på innsendte opplysninger vil kommunen vurdere å kreve at arrangør legger frem støyutredning.

For arrangementer med lengre varighet (mer enn 2 dager)

Kommunen legger Helsedirektoratets veileder IS-0327 - musikkanlegg og helse, veileder til arrangør og kommune til grunn for behandling av støy fra arrangementer.
 
For arrangementer som forventes å ligge tett opp mot anbefalinger og grenseverdier i veilederen, evt overstige disse, stiller kommunen krav om at arrangøren legger frem en støyutredning.
 
Utredningen skal utarbeides som ett dokument og oversendes samlet til kommunen:
 • Kart over sceneområdet, med inntegnet plassering av høyttalere.
 • Oversikt over
  • planlagte arrangementer i perioden, inkludert rigging.
  • antall dager med bruk av lydanlegg i perioden, samt tidsrommet lydanlegget planlegges brukt. Oversikten må også redegjøre for tidspunkt for lydprøver.
  • antall sammenhengende dager hver uke uten bruk av lydanlegg.
 • Navn på ansvarlig for lydkontroll før, under og etter arrangement
 • Forhåndsvurdering av lydnivå på arrangementer der lydanlegg er i bruk, herunder:
  • konserter
  • standupshow
  • familieshow
  • teater/musikaler
  • Det må gå tydelig frem om det forventes overskridelser av grenseverdiene under noen av aktivitetene, samt forventet lydnivå hos nærmeste naboer.
 • Oversikt over andre støykilder, f.eks varelevering, renovasjon o.l.
 • Plan for overvåking av lydnivå under arrangementet hos naboer og på publikumsområdet
 • Håndtering dersom det oppstår forsinkelser som fører til forskyving av arrangementstidspunkt
 • Plan for tiltak dersom grenseverdiene overskrides under arrangement
 • Plan for naboinformasjon og informasjon til kommunale myndigheter
 • Oppbevaring av dokumentasjon

Når støyutredningen foreligger vil kommunen vurdere å pålegge arrangør å fremlegge avtale om støymåling med firma med støyfaglig kompetanse:

 • måling av lydnivå utendørs hos nærmeste naboer
 • måling av lydnivå innendørs i oppholdsrom hos naboer

Nabovarsling

Arrangør skal sende ut nabovarsel i god tid før hvis arrangementet berører beboere og næringsliv i området, med tanke på stengning av gater, støy og liknende. Nabovarselet må inneholde hva som arrangeres, tider og hvordan de vil bli berørt

Utvidet spilletid

Kommunen gir normalt ikke tillatelse til lyd fra utendørs musikk eller høyttalerbruk etter kl. 24.00. Ved spesielle anledninger eller når det foreligger særlige grunner kan kommunen gi dispensasjon til utendørs musikk og høytalerbruk etter kl. 24.00. Kommuneoverlegen skal uttale seg i saker hvor det søkes om utvidet spilletid. Kommuneoverlegens uttalelse skal tillegges stor vekt.

Dispensasjon begrenser seg til:

 • Hovedregelen er at ikke tillates spilletid utover kl. 24.00
 • Dispensasjon innvilges normalt kun i helgene og på dager etterfulgt av helligdager
 • Dersom det gis dispensasjon til spilletid utover kl. 24.00, skal alle berørte naboer få tilbud om alternativt overnattingssted
 • Dersom et arrangement skal foregå i tidsrommet kl. 00 – 24 på en søndag eller helligdag, gjelder Lov om helligdager og helligdagsfred (Helligdagsloven). Tillatelse til utendørs musikk eller bruk av høytalesystem/forsterket lyd må det søkes om til politiet i god tid før arrangementsdato
 • Det er ikke anledning til å søke dispensasjon om utvidet spilletid på følgende områder:
  • Domkirkeparken
  • Lykkebergparken
  • Gamlebyen

Søknad om dispensasjon sendes til: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 29. juni 2022