Min side Meld fra
Kontakt oss

Sikkerhet og beredskap

Det er arrangør som selv står ansvarlig for sikkerheten og beredskapen ved sitt arrangement. Alle arrangement på offentlig sted skal meldes inn til politiet og brannvesen. Noen arrangementer på offentlig sted har også søkeplikt. 

Husk at melding/søknad har behandlingstid. Se lenger ned under henholdsvis politi og brann. 

Politi

Større arrangement av selskapelig art, allment tilgjengelige arrangementer eller arrangementer på offentlig sted, krever søknad/melding til politiet.

Søknad/melding skal være skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets:

 • formål
 • omfang
 • ansvarlig arrangør
 • tidspunkt
 • avviklingssted
 • ordenstiltak

Se mer om hvordan du søker og hva meldingen skal inneholde på politiets nettsider

Her melder du fra til politiet

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Brann

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må brannvesenet informeres. Dette er et krav med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernlovens § 7.

Kontaktperson: Glenn E. Olsen, Fredrikstad brann- og redningsvesen. Tlf: 69 30 64 55, brann@fredrikstad.kommune.no 

Melding til brannvesenet bør inneholde følgende: 

 • Tid og sted for arrangement.     
 • Ansvarlig for arrangementet.
 • Beskrivelse av type arrangement og sikkerhetsorganisasjon.
 • Risikoanalyse – utført av kvalifisert person/firma. Risikoanalyse for å unngå uønskede hendelser er grunnlaget for iverksetting av forebyggende tiltak.
 • Brann/evakueringsinstruks – hvem gjør hva ved brann eller annen ulykke dvs. varsle, slokke, evakuere til sikkert sted o.l.
 • Show stop rutiner må være på plass
 • Persontall – beregnet av kvalifisert person/firma.
 • Kart/tegning over område/bygg hvor arrangementet skal gjennomføres, spesielt med tanke på rømningsveier og angrepsveier for nødetater. Avsperringer som er ment for å unngå uønskede tilsiktede hendelser må ikke sperre adkomst for nødetater.
 • Ved arrangement langs Bryggepromenaden skal det minst 4,5 meter fri bredde beregnet fra kaifront for å sikre god fremkommelighet for brannvesenets dykkerbil og ambulanse. Det må også etableres tilfredsstillende antall korridorer for utrykningskjøretøy.
 • Tillatelse fra grunneier/bygningseier.
 • Pyrotekniske effekter – dersom dette skal benyttes må det foreligge søknad fra godkjent pyrotekniker.
 • Tekniske installasjoner – Det bør foreligge nødvendige sertifisering vedr. sikkerhet for tekniske installasjoner som elektriske anlegg, gassanlegg, tribuner o.l.
 • Bruk av åpen ild

Behandlingstiden er minimum 4 uker. 

 

Ofte stilte spørsmål 

Kan det benyttes gass til matlaging? 

Ja, dersom gassflaskene fjernes fra området om natten. Gassflaskene kan bli stående dersom det iverksettes vakthold. 

Hvor mange vakter er nødvendig?

Risikoanalyse er dimensjonerende for antall vakter. 

Hvor skal slokkeutstyr plasseres?

Riktig type slokkeutstyr skal plasseres på strategiske steder, som ved matlaging eller ved scene. Slokkautstyret skal være lett tilgjengelig. 

Kan brannalarmen utkobles ved bruk av pyrotekniske artikler på scenen? 

Nei. Den kan ikke utkobles, men kan bli satt til stille alarm som går til ansvarlige vakter. 

Kan brannvesenet delta på møte/befaring? 

Ja, ved større arrangement kan brannvesenet delta på møte/befaring i forkant og like før start av arrangementet. Merk at Helsevesenet og Politi også burde delta her. 

Sist oppdatert: 18. januar 2023