Min side Meld fra
Kontakt oss

Priser for leie av arealer

Hva koster det å leie utendørsareal i Fredrikstad?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023. 

Alle priser er inkl. mva.

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris pr. m²

 • For areal liggende til Vesterelven: kr. 925
 • For areal i sentrum (bykjernen):  kr. 640
 • For areal i Gamlebyen: kr. 360
 • For areal ellers i kommunen: kr. 180

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato. 

Blå Grotte

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Blå Grotte 451 sitteplasser og 900 ståplasser, og Speilet 166 sitteplasser.

Leieprisene gjelder inntil 8 timer, hvis annet ikke er avtalt. Standard amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/pakkepris

Åpne arrangementer/forestillinger

 • Per arrangement/forestilling kr. 20 000
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 15 000
 • Per prøvedag – maks 5 prøvedager kr. 9 500
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 22 000

I tillegg til utleieprisene: 10 prosent av billettinntektene.
 

Leie uten 10 prosent av billettinntektene

 • Per arrangement kr. 50 000
 • Ekstraforestillinger kr. 30 000
 • Røde dager, per forestilling kr. 56 000
   

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner

 • Per arrangement/forestilling kr. 7 000
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 4 000
 • Per prøvedag – maks 5 prøvedager kr. 6 000
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 12 000

I tillegg til utleieprisene: 10 prosent av billettinntektene. Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.
 

Lukkede arrangementer/forestillinger uten billettsalg

 • Mandag – fredag kr. 20 000
 • Lørdag – søndag kr. 22 000
 • Røde dager kr. 28 000
Graving i kommunal vei/offentlige arealer
Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2 400
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 2 000
 • Containergebyr: kr. 550

Leie og beslaglegning av offentlige arealer:
Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) per døgn.

 • Korttidsleie, inntil 14 dager 0-100 kvm: kr. 5
 • Langtidsleie, utover 14 dager 0-100 kvm: kr. 3
 • Korttidsleie, inntil 14 dager 100-1000 kvm:  kr. 4
 • Langtidsleie, utover 14 dager 100-1000 kvm: kr. 1

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass prer dag, inntil 1 måned: kr. 280
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned: kr. 210

 Leie/bruk av grunn (se tabellen over)

 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas 2 dager eller mer: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas mer enn 2 dager, fornyelse: Leie av grunn

 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager: Containergebyr og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: Leie av grunn

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris per m² 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

 • For areal liggende til Vesterelven, pris per kvm: kr. 925
 • For areal i sentrum (bykjernen), pris per kvm: kr. 640
 • For areal i Gamlebyen, pris per kvm: kr. 360
 • For areal ellers i kommunen, pris per kvm: kr. 180

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3 840
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2 000

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 4 000
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2 000
Gebyr for omlasting for helikopter
 • Behandlingsgebyr og leie av grunn: kr. 1 600
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglende avtale: kr. 2 000

Kostnader til arrangementer
Skilt- og sperremateriell, per arrangement: kr. 3 100

Kulturskolens lokaler

Prisene gjelder for skoleåret 2023/2024

Egenandeler per skoleår

 • Elevplass kjerneprogram, ordinær plass kr. 3 600
 • Elevplass kjerneprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Elevplass fordypningsprogram, ordinær plass kr. 6 850
 • Elevplass fordypningsprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Samspill musikk kr. 1 350
 • Instrumentleie ordinær plass, inkl. mva kr. 600 
 • Instrumentleie, per skoleår, inntekt under 4,5 G , inkl. mva kr. 125

Fakturering skjer en gang per halvår, høst og vår. Kortere kurs, verksteder og lignende har varierende priser, alt etter innhold og form.

Moderasjoner. Det gis:

 • 25 prosent søskenmoderasjon fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet dans
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet nysirkus

Moderasjonen gis til det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Forsørgere som har en samlet bruttoinntekt for husstanden som er under 4,5 G, kan søke om redusert egenandel.

G = grunnbeløpet i folketrygden, som reguleres 1. mai hvert år.

Med bruttoinntekt forstås alle inntekter, også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. For å kunne søke redusert betaling må søker være registrert fakturamottager. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget.

Forsørgere som ønsker redusert egenandel, må søke gjennom gjeldende søkeordning. Søknadsskjema "Kulturskolen-søknad om redusert egenandel" finnes på kommunenes hjemmeside. Barnet må ha blitt tildelt plass på kulturskolen før det kan søkes om betalingsreduksjon. Frist for å søke ordningen er 1. september for høsthalvåret og 15. januar for vårhalvåret. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan kun søkes betalingsreduksjon for et av kulturskolens tilbud per elev per år.

Følgende må vedlegges søknad om betalingsreduksjon:

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned.
 • Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte og lignende.
 • Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Søknaden behandles når gyldig dokumentasjon er mottatt. Variabel inntekt skal dokumenters for de siste tre måneder. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.

Utleie av møterom og saler Pris 2023

 • Rom 1, 2, 5, per time kr. 150
 • Dansesal, per time kr. 250
 • Kammersal, per time kr. 250
 • BlackBox, per time kr. 300
 • BlackBox, hel dag kr. 2 700

Utleie er forbeholdt undervisnings-/kulturrelatert aktivitet. Bruk av andre rom, som kjøkken og
garderobe, er mulig etter avtale.

 

 

Hovedbibliotekets aula

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Leiepriser aulaen i hovedbiblioteket
I leieprisen gis det tilgang til foajé, billettluke, garderober/toaletter, aulasalen med scene og
skuespillergarderober. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.
 

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg i aulasalen

 • Per arrangement/forestilling kr. 10 000
 • Ekstraforestillinger (samme dag) kr. 5 450
 • Prøvedag kr. 2 800
   

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg for ideelle kulturorganisasjoner i aulasalen

 • Per arrangement/forestilling kr. 3 600   1)
 • Ekstraforestillinger (samme dag) kr. 2 200
 • Prøvedag kr. 1 600

Note: 1) Ny beregning som ikke tar med billettinntekter, men leiepris.
 

Lukkede og åpne arrangement og forestillinger uten billettsalg i aulasalen

 • Mandag til fredag kl. 08-16 kr. 6 800
 • Mandag til fredag kl.16-23 og lørdag til søndag kr. 8 900
   

Leiepriser overlyssalen

Utstillinger

 • Kommersielle utstillere, per dag kr. 2 500
   

I tillegg til utleiepris: 20 prosent av all omsetning

 • Ideelle kulturorganisasjoner/kunstnere som stiller ut egne arbeider per dag kr. 1 500  1)

Note: 1) Prisene justeres over kommunal lønns- og prisvekst som av ny beregning og sammenlikning med tilsvarende leieobjekter.

I leieprisen gis tilgang til foajé, garderober/toaletter og overlyssalen. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding. Én dag til montering er inkludert i leieprisen. Utstiller er selv ansvarlig for innbetaling av lovbestemte avgifter ved kunstsalg. Utstiller har selv alt ansvar for montering, vakthold, forsikring, markedsføring og demontering. Utstiller er forpliktet til kun å bruke bibliotekets skinnebaserte opphengssystem. Det må under ingen omstendighet festes noe til vegger, tak eller gulv på en slik måte at det medfører hull eller merker. Slike skader må erstattes etter hva det koster å få det reparert av kompetente håndverkere. Utstiller må forholde seg til det generelle utleiereglementet for aulaen.
Utleier har intet ansvar for leietakers eiendeler..
 

Leiepriser for aulaens foajé til møter

 • Per dag (kl. 09-22) kr. 1 500
 • Per dag (kl. 09-15.30) eller kveld (kl. 16-22) kr. 1000

Prisene justeres over kommunal lønns- og prisvekst som av ny beregning og sammenlikning med tilsvarende leieobjekter.

I leieprisen gis tilgang til garderober/toaletter. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.
 

Tillegg til leie av lokaler

 • Leie av servicepersonell, per time, ordinære dager kr. 600
 • Leie av servicepersonell, per time, helligdager kr. 1 300
 • Manglende rydding, renhold eller søppeltømming, per påbegynte time kr. 600
 • Stemming av flygel kr. 2 500
Leiepriser - idrett
Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Prisene gjelder primært for organiserte lag/foreninger/grupper, hjemmehørende i Fredrikstad
kommune, som bedriver idrett og aktivitet. For disse gruppene er trening på hverdager (kl. 15.00–22.00) og tildelt sesongtrening for barn/unge (til og med 20 år) gratis i driftssesongen.
For leietakere fra andre kommuner dobles prisene.

Leie ut over anleggenes ordinære åpningstider, per time kr. 895
Gebyr for brudd på reglement/betingelser eller vilkår kr. 1 635

Kongstenhallen

Driftssesong uke 33 - 25

Trening
Idrettshallen – leie per bane 

 • Voksen, per time kr. 430
 • Barn, per time kr. 190
 • Student/honnør, per time kr. 190

Skoler
Skoleidrettsdag kommunal grunnskole (kl. 08-00 – 14.00) per dag kr. 4 365
Andre skoler enn grunnskolen kr 7 960.

Idrettsarrangement

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 580
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 260
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag kr. 4 300
 • Kamp elite (inntil 750 tilskuere) per gang kr. 5 460
 • Kamp elite (over 750 tilskuere) per gang kr. 7 880

Messer, konserter, utstillinger

 • Minimumsavgift per bane, per dag kr 6 615

Møterom

 • Møterom Hals, per time kr. 150
 • Møterom Frederik, per time kr. 200
 • Te-kjøkken, per time kr. 150
 • Garderober, per time kr. 195

Idrettshaller:

Driftssesong uke 33-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190
 • Student/honnør, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement 

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 580
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 260
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag kr. 4 300

Møterom

 • Lite, per time kr. 175
 • Stort, per time kr. 235

Kiosk 

 • Liten, per gang kr. 305
 • Stor, per gang kr. 605

 

Aktivitetssaler:

Driftssesong uke 34-25

Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 20 år) i Fredrikstad kan leie aktivitetssalene gratis til formål som ikke inntektsbringende. Det samme gjelder for barnehager på dagtid i de salene det er ledig tid, samt i de idrettshallene som på dagtid fungerer som gymsaler for sin nærskole. Voksenkor og -korps som er medlem av et studieforbund får leie gratis på ukedager i tidsrommet kl. 17–22, jamfør voksenopplæringsloven.

Trening

 • Liten, voksen, per time kr. 180
 • Liten, barn, per time kr. 100
 • Liten, student, per time kr. 100
 • Stor, voksen, per time kr. 320
 • Stor, barn, per time kr. 165
 • Stor, student, per time kr. 165

Arrangement

 • Liten sal, voksen, per time kr. 250
 • Liten sal, barn, per time kr. 145
 • Liten sal, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag. Overnatting, per døgn kr. 2 240
 • Stor sal, voksen, per time kr. 430
 • Stor sal, barn, per time kr. 220
 • Stor sal, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 920

 

Stjernehallen:

Driftssesong uke 33-13

Trening

 • Baneleie – idrettslag, voksen kr. 430
 • Baneleie – idrettslag, barn kr. 190

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 800
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260
 • Kamp elite (inntil 1 000 tilskuere) per gang kr. 5 460
 • Kamp elite (over 1 000 tilskuere) per gang kr. 8 475
 • Skoleidrettsdag per time kr. 455

 

Sentralidrettsanlegget:

Driftssesong 15. april – 1. oktober

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement

 • Skoleidrettsdag, per gang kr. 1 955
 • Hovedbane, voksen, per time kr. 580
 • Hovedbane, barn per time kr. 260
 • Friidrett arrangement, voksen, per time kr. 580
 • Friidrett arrangement, barn, per time kr. 260

Hovedbanen på Sentralidrettsanlegget benyttes kun til kamper.
  

Fredrikstad stadion:

Stenges ved snøfall.

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 1 190
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260

 

Andre idrettsanlegg:

Østfoldhallen
(omfattes ikke av priser og betingelser for øvrige idrettsanlegg)

 • Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00, per time kr. 1 635
 • Mandag - torsdag kl. 16.00 - 21.00, per time kr. 1 960
 • Mandag - torsdag kl. 21.00 - 23.00, per time kr. 1 635
 • Fredag kl. 16.00 - 22.00, per time kr. 1 635
 • Lørdag - søndag kl. 08.00 - 12.00, per time kr. 1 635
 • Lørdag - søndag kl. 12.00 - 21.00, per time kr. 1 635
 • Kamp med billettinntekter, per time kr. 2 400
 • Idrettsarrangement, per time kr. 2 185
 • Kiosk per dag kr. 2 000

Idrettsarrangement over en dag, etter avtale.
Andre arrangementer (ikke idrett), etter avtale.
 

Merkur 1 kunstgressbane

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 885
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260

 

Grus og gressbaner:

Driftssesong 15. april – 1. oktober
Trening er gratis.

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 330
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 170
 • Heldagsarrangement idrett, voksen, per gang kr. 2 370
 • Heldagsarrangement idrett, barn, per gang kr. 2 370
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 2 965
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 2 965
 • Andre heldagsarrangement, voksen, minimum per gang kr. 3 255
 • Andre heldagsarrangement, barn, minimum per gang kr. 3 255
 • Leie til parkeringsformål med gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 2 175
 • Leie til parkeringsformål uten gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 550

 

Svømmehaller:

Kongstenhallen og Gaustadhallen

Driftssesong Gaustadhallen uke 34 – 36 og uke 22 – 25, kun hverdager
Driftssesong Kongstenhallen uke 33 – 35

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190
 • Svømmekurs, per time kr. 400

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 580
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260
 • Arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag kr. 4 300

Friluftsbadet
Pris etter avtale.
 

Svømmebasseng:

Driftssesong uke 34-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190
 • Svømmekurs, per time kr. 400
   

4.1.1 Offentlig bad

Barn 0-3 år gratis.
Rabattert pris til barn 3-18 år, student 18+ med studentbevis, honnør med bevis, vernepliktige soldater med bevis og veteraner med Forsvarets Veterankort. Ved bedriftsavtaler, arrangementer og aktiviteter – pris etter avtale.

Kongstenbadet svømmehall og friluftsbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 105
 • Enkeltbillett friluftsbadet, voksen, per gang kr. 115
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 55
 • Enkeltbillett friluftsbadet, barn, per gang kr. 65
 • Enkeltbillett, student/honnør/soldat/veteraner, per gang kr. 75
 • Enkeltbillett friluftsbadet, student/honnør/soldat/veteraner, per gang kr. 85
 • Ikke badende svømmehall per gang kr. 40
 • Kortavgift plastklippekort (ved førstegangskjøp, eller når mistet) kr. 45
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 1 000
 • Klippekort 10 ganger, barn kr. 500
 • Klippekort 10 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 700
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 900
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 900
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 1 300
 • Klippekort 40 ganger, voksen kr. 3 600
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 600
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 400
 • Sesongkort svømmehall, voksen kr. 2 810
 • Sesongkort svømmehall, barn kr. 1 125
 • Sesongkort svømmehall, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 250
 • Sesongkort friluftsbadet, voksen kr. 3 385
 • Sesongkort friluftsbadet, barn kr. 2 030
 • Sesongkort friluftsbadet, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 810
 • Årskort, voksen kr. 4 395
 • Årskort, barn kr. 2 250
 • Årskort, student/honnør/soldat/veteran kr. 3605


Gaustadbadet og Gressvikbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 70
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 50
 • Enkeltbillett, student/honnør, per gang kr. 50
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 620
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 100
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 650
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør kr. 650
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 100
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør kr. 1 100

  

 

Lisleby samfunnshus og administrasjonsbygg

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Kommunale møter og politiske partier benytter møterom på Lisleby samfunnshus og i administrasjonsbyggene uten kostnad.

Lisleby samfunnshus og administrasjonsbygg

 • Lisleby samfunnshus – Store sal – halv dag dag/kveld kr. 1 488
 • Lisleby samfunnshus – Store sal – hel helg fredag-søndag kr. 7 500
 • Lisleby samfunnshus – Lille sal – halv dag, dag/kveld kr. 780
 • Leie av servicepersonell, per time per dag mandag-fredag kr. 960
 • Leie av servicepersonell, per time per dag lørdag-søndag (helligdager) kr. 1 380
 • Rolvsøy rådhus – Kommunestyresal, per dag alle dager kr. 1 050
 • Onsøy rådhus – Store sal, per dag alle dager kr. 1 650
 • Gebyr for brudd på reglementet, betingelser eller vilkår kr. 1 638 
   
Skatehallen

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

 • Per dag, over 20 år kr. 60
 • Halvårskort, over 20 år kr. 900

Det tilbys gratis halvårskort for de som blir med aktivt i dugnadsgjengen (3-4 dugnadsdager i halvåret).

Klasserom og kulturarenaer (kun klasserom og kulturarenaer)

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

 
Utleieperiode/driftssesong er uke 34-25. Det er ikke utleie i skolens ferier eller på helligdager. Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 20 år) hjemmehørende i Fredrikstad kan leie lokaler gratis til trening/øvelser og ikke-inntektsbringende formål – gjelder ikke overnatting.

Voksenkor og -korps som er medlem av et studieforbund kan leie gratis på ukedager i tidsrommet 17.00-22.00, jf. voksenopplæringsloven.

 • Klasserom, voksen, per time kr. 180
 • Klasserom barn, per time kr. 100
 • Kulturarena, voksen per time kr. 320
 • Kulturarena, barn per time kr. 165
 • Klasserom i helg (per dag) /arrangement med billetsalg / deltakeravgift kr. 1 600
 • Kulturarena i helg (per dag) /arrangement med billettsalg /deltakeravgift kr. 2 240
 • Skole til overnatting (kun klasserom og kulturarena), minimum per overnatting kr. 3 630
 • Gebyr for brudd på reglementet, betingelser eller vilkår kr. 1 638

Utleieperioden er 1. september – 31. mai. Prisene er per rom, og klasserom/kulturarena er likestilt. Det er ikke utleie i skolens ferie eller på helligdager. Utleie i helger gjøres kun etter spesiell avtale.

Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 20 år)
hjemmehørende i Fredrikstad kan leie lokaler gratis på hverdager mellom kl. 17.00 og 22.00. Nevnte grupper kan også leie lokaler gratis i helgene, til ikke-inntektsbringende formål – gjelder ikke overnatting.

Ved utleie til private formål, organisasjoner/lag/foreninger ikke-hjemmehørende i Fredrikstad,
inntektsbringende aktiviteter og aktiviteter for voksne som ikke er lovpålagte, faktureres full pris.

Speilet

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Åpne arrangementer/forestillinger

 • Per arrangement/forestilling kr. 12 000 1)
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 6 500
 • Per prøve, dag eller kveld kr. 4 500
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 15 000
  Note 1) Prisene er oppjustert grunnet oppgradering av teknisk utstyr

Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner Pris 2023

 • Per arrangement/forestilling, mandag – søndag kr. 5 000
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 4 000
 • Per prøve, dag eller kveld (inntil 8 timer) kr. 4 000
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 7 000

Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.

Lukkede arrangementer/forestillinger uten billettsalg Pris 2023

 • Mandag – fredag, kl. 08–16 kr. 8 000
 • Mandag – fredag, kl. 16–23 kr. 12 000
 • Lørdag – søndag kr. 12 000
 • Røde dager kr. 15 000

Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.

Tillegg til leie av lokale Pris 2023

 • Leie av teknikere i inntil 8 timer (lyd og lys) kr. 5 000
 • Etter 8 timer, hverdager, per time kr. 525
 • Etter 8 timer, helg, per time kr. 625
 • Leie av teknikere til kun avvikling av forestilling kr. 3 000
 • Setting av fastlys kr. 2 500
 • Leie av flygel, inklusive stemming (flygel er i Blå Grotte) kr. 4 000
 • Leie av piano, inklusive stemming (piano på Speilet) kr. 2 500
 • Rigging/servicepersonell inntil 5 timer hverdag/dagtid, per time kr. 525
 • Rigging/servicepersonell inntil 5 timer kveld/helg, per time kr. 625
 • Rigging av bord og stoler i sal kr. 2 500
 • Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, profesjonelle kr. 2 000
 • Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, ideelle kr. 1 000
 • Leie av projektor pr. dag Speilet, profesjonelle kr. 1 000
 • Leie av projektor pr. dag Speilet, ideelle kr. 500
 • Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. dag, pr. sett kr. 500
 • Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. uke, pr. sett kr. 1 500

Helligdager: Etter avtale

St.Croix-huset

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Utleie av møterom og saler

 • Lite møterom maks 8 pers. (Kjellerstua, Nier`n, Åtter`n, Lille My) før kl. 16 kr. 50
 • Lite møterom maks 8 pers. (Kjellerstua, Nier`n, Åtter`n, Lille My) etter kl. 16 kr. 80
 • Mellomstort møterom, mellom 7-28 pers (Tier`n,Elver`n, Kunstverket, Annekset) før kl. 16 kr. 80
 • Mellomstort møterom, mellom 7-28 pers (Tier`n,Elver`n, Kunstverket, Annekset) etter kl. 16 kr. 100
 • Ved leie av møterom på dagtid må det bestilles møtepakke, per person kr. 285

Dette inkluderer leie av rom, dagens lunsj og utstyr. Kaffe, te og frukt må bestilles i tillegg, og er ikke inkludert i prisen. Det er ikke tillatt med medbrakt mat eller drikke.

Studenter og ungdom inntil 20 år, som ikke mottar tilskudd eller er del av en organisasjon som mottar tilskudd, kan benytte rom til dans, teater, møter og annen kulturvirksomhet, gratis. Generelt kan redusert utleiepris vurderes i henhold til virksomhetens kriterier for redusert leie, eksempelvis lav betalingsevne eller oppstarthjelp til nye aktiviteter.

Veteraner med Forsvarets Veterankort gis 20 kroner billettrabatt av opprinnelig utsalgspris. Dette gjelder kun arrangementer der St. Croix er arrangør.

Utleie av Lillesal og Storesal (ikke møtevirksomhet):

 • Lillesal, pris uten billettsalg kr. 1 500
 • Lillesal, pris med billettsalg kr. 3 000
 • Storesal, pris uten billettsalg kr. 2 300
 • Storesal, pris med billettsalg kr. 5 0001)

Note:
Inkluderer nå mikrofon. Storsalen leies ut med enkel lydpakke, som en mikrofon
Teknisk utstyr, rigging og teknisk bistand inngår ikke i leie av salene. Dette må avtales på forhånd med teknisk ansvarlig.

Tillegg til leie av storsal

 • Storsal – full pakke (i tilegg til leie) 6 500
 • Storsal – medium pakke (monitor 2 stk, inntil 10 mikrofoner, Di- boks) 2 000
 • Storsal – konferansepakke mandag-fredag (ink. leie av sal, lunsj, prosjektor, lerret, inntil 5 mikrofoner og lyd fra PC) pr. person 500
 • Storsal – konferansepakke kveld/helg. (ink. prosjektor, lerret, inntil 5 mikrofoner og lyd fra PC) 750
 • Fastlys Kefescenen, utescenen, Store- og Lillesal 1 500
 • Lydpakke (inkl. i full pakke) 3 500
 • Lyspakke (inkl. i full pakke) 3 000
 • Lydtekniker inntil 8 timer (gjelder leie av husets tekniker/kjentman. Ved innleie av eksern tekniker må pris avtales på forhånd 3 500

Utescenen

 • Utescenen med billettsalg og tilgang til toaletter via nøkkelkort, utenfor
  ordinær åpningstid kr. 1 000

Musikkværste – kreative verksteder

 • Øvingsrom, voksne over 20 år, per økt (2 timer) kr. 80
 • Øvingsrom, ungdom, per økt (2 timer) Gratis
 • Kreative verksteder, per gang 1) kr. 125

Note: 1)
Det gis 25 prosent søskenmoderasjon på full pris fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler.
Studio: Etter avtale

Strandstua, Arisholmen, Solhaug og Isegran

Priser fra 1. januar 2023.

Strandstua

 • Hverdag med overnatting - første natt: kr. 5 500
 • Hverdag med overnatting - påfølgende natt: kr. 4 500
 • Hel uke (mandag til søndag) kr. 20 000
 • Helg med en overnatting (fredag til lørdag eller lørdag til søndag): kr. 5.600,- *)
 • Helg (fredag til søndag): kr. 10 500,- 
 • Ekstra leietid, per time: kr. 520,-
 • Gebyr for brudd på reglement, betingelser eller vilkår: kr. 1 638

Renholdstjenester er inkludert i leieprisen. 

Arisholmen
Priser og utleie av Arisholmen administreres av Maritime Center Fredrikstad AS.
www.maritime-center.no/arisholmen

Priser og utleie av Solhaug (Onsøy) administreres av Naturbarna AS
www.facebook.com/Solhaug-771770716272943/

Priser og utleie av lokaler på Isegran administreres av Minemagasinet AS
www.minemagasinet.no

Sist oppdatert: 08. juni 2023