Min side Meld fra
Kontakt oss

Ferdselshindringer i strandsonen

Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen

Fredrikstad kommune er opptatt av å sikre en tilgjengelig strandsone, slik at alle kan ferdes langs kysten. Allemannsretten, hjemlet i friluftsloven, gir oss retten til fri ferdsel og opphold i utmark, og utgjør på mange måter fundamentet i vår friluftslivstradisjon. Mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmuligheten.

Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen

I tråd med kommunens planstrategi ble det i 2022 og 2023 gjennomført et kartleggingsprosjekt av ferdselshindringer i strandsonen.

Målet med prosjektet

Målet med kartleggingen var å få undersøke hvor tilgjengelig strandsonen (100-metersbeltet) i Fredrikstad er for allmenheten. Antall registrerte ferdselshindringer vil kunne si noe om hvordan det er å bruke strandsonen vår.

Det har også vært et mål å skape bevissthet hos hytteeiere og turgåere om hvor det er lov og ikke lov til å ferdes i strandsonen, og hva det er lov til å utplassere rundt hyttene.

På sikt vil målet være å vurdere om ferdselshindringene er lovlige eller ulovlige, og deretter rydde opp i de ulovlige tiltakene for å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for alle.

Kartleggingsområde

Kartleggingsområdet inkluderer 100-metersbeltet i Onsøy, Kråkerøy og Torsnes og Borge. I 2022 ble strekningen Saltnes til Elingårdskilen kartlagt, mens det i 2023 ble resten av kommunen kartlagt. Av øyer er det kun kartlagt på Hankø og Kjøkøy.

Resultat

Tilgjengeligheten i Fredrikstad varierer stort i de ulike kommunedelene. Det ble totalt registrert 1385 ferdselshindringer i strandsonen i Fredrikstad, inkludert ferdselshindringene i pilotprosjektet (152 ferdselshindre).

Fredrikstad har en kystlinje på omtrent 176 km, og man vil derfor i snitt møte på en ferdselshindring hver 127. meter når man ferdes i strandsonen. Vi påpeker at registrerte funn ikke nødvendigvis betyr ulovligheter, og at flere av registreringene forventes å være omsøkt og lovlige.

Oppsummert fremstår Hankø og deler av Onsøy som de mest privatiserte områdene. Onsøy er også preget av kupert terreng som gjør området utilgjengelig. Kråkerøy, Kjøkøy og Torsnes har stort sett god fremkommelighet for allmenheten og et lettere terreng å ta seg frem i.

Veien videre

Det er vedtatt i bystyret at kommunen skal søke tilskudd hos Miljødirektoratet og andre mulige tilskuddsordninger, med mål om å finansiere arbeid med oppfølging av ferdselshindringer i strandsonen. Dersom tiltaket ikke kan finansieres med eksterne midler skal kommunen omprioritere ressurser innenfor egne ansattes arbeidsportefølje og innenfor eksisterende ramme. Per februar 2024 er det ikke den systematiske oppfølgingen av registreringene ikke igangsatt.

Hva er en ulovlig ferdselshindring?

En ulovlig ferdselshindring etter friluftsloven vil omfatte stengsler, samt tiltak som på annen måte vanskeliggjør ferdsel, og som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

I strandsonen vil slike stengsler kunne være blant annet gjerder, hekker, steiner, bommer, båter på land, kvisthauger, trær og kjøkkenhager. Det vil også kunne være andre privatiserende tiltak som flaggstenger, hagemøbler og andre private eiendeler, pyntegjenstander, steinsettinger, plener og kameraløsninger. Dessuten vil utredningen omfatte skilt og andre kunngjøringer om forbud mot ferdsel som er lovlig etter friluftsloven.
Kommunens muligheter til å reagere på stengsler i strandsonen er regulert i friluftsloven § 40.

I tillegg til ulovligheter etter friluftsloven skal mulige ulovligheter etter plan og bygningsloven undersøkes.

Byggeforbudet i strandsonen følger av plan- og bygningsloven. Dette innebærer at det i 100-metersbeltet langs sjøen ikke er tillatt å iverksette oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep eller opprettelse og endring av eiendom. Ulovligheter etter dette lovverket kan derfor være bygninger, plattinger, murer, gjerder og søknadspliktige terrenginngrep.

Du kan fortsatt bidra i arbeidet med å registrere ferdselshindringer

Selv om kartleggingsprosjektet er over, har du anledning til å tipse kommunen om mulige ulovligheter i kommunens registreringsløsning.

Du kan du registrere en ferdselshindring, samt legge til beskrivelse og laste opp bilde. Vi ønsker tips om ferdselshindringer i 100-metersbeltet i hele kommunen.

Ta kontakt

Har du spørsmål til gjennomføring av prosjektet, kan du ta kontakt på postmottak@fredrikstad.kommune.no eller på telefon 69 30 60 00.

Sist oppdatert: 05. februar 2024