Min side Meld fra
Kontakt oss

Senter for musikkterapi

Senter for musikkterapi  

 

Senter for musikkterapi er et kommunalt ressurssenter som tilbyr musikkterapeutisk praksis, veiledning, dokumentasjon og formidling av musikk som helseressurs for enkeltperson og samfunn.

 

Senteret er organisert i Etat friskliv og mestring i Fredrikstad kommune, og ble politisk vedtatt i Helse- og velferdsutvalget i 2018 (Sak 13/20630) .

Senteret driftes av tre musikkterapeuter i full stilling og ledes av Hilde Freim som er deres organisatoriske leder. I tillegg er det knyttet en rådgiverressurs til senterets drift. Som nevnt over inneholder senteret fire fokusområder: Musikkterapeutisk praksis, veiledning, dokumentasjon og formidling.

Den første kategorien, musikkterapeutisk praksis, er hovedfokuset vårt og danner grunnlaget for de tre andre områdene. Den musikkterapeutiske praksisen består av individuelle musikkterapiforløp, musikkterapeutiske gruppetilbud og åpne musikktilbud med fokus på nettverksbygging og økt grad av deltakelse i samfunnet. Vi anser disse tre delene av musikkterapipraksisen som tre ulike nivåer, og deltakelse i de ulike nivåene blir vurdert ut ifra deltakerens ønsker og behov for støtte.

Senter for musikkterapi tilbyr også veiledning. Med det mener vi veiledning av praksisstudenter i musikkterapi, veiledning av hospitanter, og rådgivning av andre kommuner og aktører som ønsker å lære av våre erfaringer. Vi har i perioder mottatt mange henvendelser fra som gjelder rådgivning, og opprettelsen av Senter for musikkterapi har derfor vært viktig for å formalisere det arbeidet vi allerede gjør utenom den musikkterapeutiske praksisen.

Vi mottar selv veiledning fra CREMAH. Dette er til stor hjelp for oss med tanke på fagutvikling av tjenester i kommunen. Dokumentasjonsarbeidet vi gjør består av brukerundersøkelser, rapporteringer og nå også bruk av tilbakemeldingsverktøyet FIT (feedback informed treatment).

Ressursmateriell

I 2015 og 2017 publiserte Korus-Øst brukerundersøkelser gjort med deltakere i vårt musikkterapeutiske tilbud: Musikkterapi i kommunalt rusarbeid_1 og Musikkterapi i kommunalt rusarbeid_2. Dette var svært nyttig for å synliggjøre verdien av musikkterapi i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste.

Brukererfaringer og tjenesteutvikling

Vi er nå i gang med et samarbeid med NAPHA om brukerundersøkelse i kortilbudet vi driver. Det har tidlig vært et ønske om å bygge en praksis som går an å forske på, og som kan være en erfaringsbærer i feltet. Vi ønsker å fortsette å legge til rette for dette. Formidling av våre erfaringer, og av forskningen på feltet, er viktig for oss. Vi deltar derfor på ulike konferanser og seminar, og vi har også noe undervisning ved NMH.

Vi anser også arrangering av konserter og andre arrangementer hvor deltakere i musikkterapi spiller som en formidling av arbeidet vårt, og en mulighet for deltakerne til å fortelle om sine egne erfaringer med musikkterapi. I tillegg har det vært svært nyttig for oss å fortelle om musikkterapi i media.    

Sist oppdatert: 20. januar 2021