Hva kan vi hjelpe deg med?

BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med langvarige og sammensatte funksjonsnedsettelser som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål.

Målgruppe

 • Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse, BPA.
 • Med langvarig behov menes behov over 2 år. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
 • Personer som ikke kan ivareta arbeidsgiverrollen og brukerstyringen selv kan likevel få brukerstyrt personlig assistanse ved at nære pårørende ivaretar arbeidsgiverrollen.
 • Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyringen selv, og må representeres av foreldre (verge).
 • Personer over 18 år med omfattende kognitive funksjonsnedsettelser må også representeres fullt ut av nære pårørende, som da må inneha rollen som arbeidsleder.

Leverandører

Kommunen har avtale med følgende leverandører:

Søknadsskjema

Søknadsskjema omsorgstjenester

Søknadsskjema manuell utfylling

Ofte stilte spørsmål

Hva forventes av deg
 • Du utfører selv de oppgaver du kan klare.
 • Du styrer dine timer selv innenfor tildelt timeramme.
 • Du tilrettelegger og administrerer hjelpen, eventuelt med hjelp av verge eller andre.
 • Du gir beskjed ved endringer i bistandsbehov, avtaletidspunkter m.m.
 • Du følger arbeidsmiljøloven og øvrig avtaleverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Du deltar aktivt i rekruttering, utvelgelse og ansettelse av assistenter og vikarer, samt har hovedansvar for assistentenes arbeidsmiljø og forhold knyttet til tjenesteutøvelsen.
 • Du utarbeider arbeidsplaner og eventuelt stillingsbeskrivelser.
 • Du søker bistand ved behov for opplæring og veiledning i arbeidslederrollen.
 • Du lærer opp og veileder assistentene i hvordan hjelp og assistanse skal gis og oppgaver løses.
 • Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som oppvaskmaskin, vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberkluter. Tjenesten igangsettes ikke før utstyret er på plass.

Ansatte i Fredrikstad kommune følger i sitt arbeid bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Den ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet:

 • Dersom det røykes i boligen, må det luftes godt ut før personell er ventet.
 • Det skal ikke røykes i boligen når tjenesteyter utfører sitt arbeid.
 • Elektriske installasjoner må være i forsvarlig stand. 
 • Tjenesteyter må ikke utsettes for unødig risiko ved atkomst til boligen, for eksempel hunder/båndtvang, mørklagte inngangspartier og liknende. 
 • Tjenesteyter må møtes på en respektfull måte og ikke utsettes for noen form for diskriminering.
Hva kan du forvente av tjenesten

• Tjenesten skal fremme brukermedvirkning og ha et forebyggende perspektiv i møte med den enkelte.
• Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.
• Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester.
• Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt.

 

Hva kan tjenesten inneholde
 • Tjenestemottaker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

  I Fredrikstad kommune kan BPA organiseres på tre måter:

 • Tjenestemottaker eller nærmeste pårørende kan selv være arbeidsgiver.
 • Tjenesten kan organiseres med kommunen som arbeidsgiver.
 • Tjenesten kan organiseres gjennom privat leverandør, i tråd med kommunens rammeavtaler med private aktører.

Tjenesten kan omfatte, eller suppleres med, hjelp til fritidsaktiviteter og avlastning.

Videre blir det vurdert om et eventuelt behov for helsehjelp kan legges inn i vedtaket om brukerstyrt personlig assistanse, eller om behovet for helsehjelp er av en slik art at det må utføres av personell med fagkompetanse.

Omfanget av tjenesten fastsettes ut fra hva kommunen ville gitt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene. Ved utmåling av tjenestetilbudet tas det blant annet utgangspunkt i den kvalitetsstandard som framgår av tjenestebeskrivelsen for praktisk bistand.

a) Måltid/matlaging
• Tilrettelegging av brødmåltider, og bestilling av middag som kan bringes hjem fra kommunens kjøkkentjeneste.
• Bistand til innkjøp der det ikke er pårørende eller frivillige som kan bistå.

b) Renhold
• Rengjøring; gulvvask, støvsuging, risting av matter (ikke tepper) og støvtørking utføres normalt x 1 per måned. Rengjøring utføres i rom som er i daglig bruk av tjenestemottaker, herunder stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og entre. Det avsettes som hovedregel en øvre grense på 2 timer per husvask.
• Hjelp til oppvask inntil 3 ganger per uke.
• Vindusvask utføres normalt 1 gang per år, fortrinnsvis om våren. 

c) Ærender/ledsagertjeneste
• Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser, der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket.
• Følge til frisør, fotpleier med videre, der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket.
• Følge til nødvendige ærender i bank, post, innkjøp av klær etc., der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket.
• Henting av medisiner/legemidler på apotek, der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket. Privat multidoseavtale med apotek anbefales.

Det forutsettes at følge av pårørende/frivilligsentral er vurdert og forsøkt før kommunen bistår.

d) Annet husarbeid
• Sengetøy skiftes hver 3. uke, eller oftere ved behov.
• Klær vaskes hver 2. uke, eller oftere ved behov.

e) Standard for personlig hjelp
• Stå opp og legge seg, kle av og på seg hver dag. 
• Tilbud om hjelp til personlig hygiene.
• Dusje/bade inkl. hårvask, som hovedregel minimum 1 gang per uke.
• Pusse tenner morgen og kveld.
• Barbere seg ved behov.

f) Annen praktisk bistand  (Faktureres etter fastsatt timepris – inngår ikke i abonnementsordningen.)
• Snømåking.
• Hjelp til vedfyring/parafinfyring dersom det ikke finnes andre oppvarmingsmuligheter.
• Annet; som skifte av lyspærer, batterier i brannvarslere og annet forefallende praktisk arbeid.

Tjenesten omfatter ikke:
• Oppgaver du selv kan ivareta.
• Stryke, bake og pusse sølvtøy og messing.
• Storrengjøring av tak og vegger, boning av gulv, dra ut store tunge tepper, innvendig vask av skap og liknende, samt skifte av gardiner.
• Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne hjemmeboende barn.
• Hjelp til husdyrhold.
• Hagearbeid.
• Hjelp til flytting.
• Trappevask i blokk/felles oppgang.
• Innkjøp av gaver etc. 

Det kan være påkrevd med storrengjøring før tjenesten innvilges.

Hvordan søke tjeneste
 • Vedtak fattes skriftlig senest innen 4 uker etter mottatt søknad. Tar vurderingen lengre tid får du en skriftlig melding om dette.
 • Vedtak fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.
 • Ved utforming av tjenestetilbud legges det stor vekt på hva tjenestemottakeren mener. Tildelingskontoret fatter endelig beslutning om tjenester og omfang.
 • Endring av status/hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.
 • Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 4 uker. Det står mer om dette i vedtaket.
Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimalsats per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 5 ganger timeprisen.

Beregningsgrunnlag

 

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 205 per time
 • Kr 205 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 215 per time
 • Kr 1 075 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 328 per time
 • Kr 1 640 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 431 per time
 • Kr 2 155 per mnd. (makspris)

2.2 Mat til hjemmeboende
For salg og levering av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser per porsjon: 

 • Middag uten dessert 69 kroner. 
 • Middag med dessert 79 kroner.

Abonnement for hjemmeboende  

 • Fast middag kr. 2 103 per måned 
 • Fast middag + 1 måltid kr. 2 616 per måned
 • Full kost (frokost, middag og kvelds) kr. 3 100 per måned

2.3 Opphold i institusjon

 

 

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 155 kroner per døgn.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 82 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.

2.4 Trygghetsalarm/trygghetspakke og eLås (satser fra 2016 følges inntil videre)

Følgende sats for trygghetsalarm/basis trygghetspakke gjelder fra 1 august 2017:

 • Kr. 308 pr. måned
 • Kr. 3696 årspris

 

 

Det beregnes oppkoblingsavgift for Basis trygghetspakke på 500 kroner.

2.5 Dagsenter/dagtilbud

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr 139 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 103 per dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 169 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 133 per dag

2.6 Kost i omsorgsboliger

 • Full kost; frokost, middag og kvelds  kr. 3 099 per måned  
 • Kjøp av frokost kr. 37 per måltid 
 • Kjøp av kvelds kr. 37 per måltid
 • Kjøp av middag u/ dessert kr. 69 per måltid
 • Kjøp av middag m/ dessert kr. 79 per måltid

2.7 Diverse tjenester

 • Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten kr. 39 per kilo tøy (ekskl.mva)
 • Vask/leie av tekstiler – abonnement kr. 451 per måned
 • Vask av dyner kr. 42 per stykk
 • Vask av puter kr. 32 per stykk
 • Vaksinasjon kr. 185 per enhet
 • Frakt av mat til brukers hjem 1) kr. 77 per gang/tur

2.8 Hjelpemiddelservice 

 

Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune.

Ved utkjøring/henting av hjelpemidler belastes bruker et fraktgebyr for ordinære hjelpemidler på 113 kroner og for senger på 205 kroner. FASVO innkrever gebyrer og får inntekten for frakt.

Det betales et depositum for alle typer hjelpemidler på 500 kroner. Depositumet kreves kun en gang selv om det leies flere hjelpemidler.

2.9 Egenbetaling fysioterapitjenester

 

Det kreves egenbetaling for fysioterapi i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Noen pasienter er fritatt for å betale egenandel for fysioterapi. Fra 1. januar 2017 gjelder dette ved behandling av barn under 16 år og ved behandling for yrkesskade. Fritaket for barn gjelder inntil den datoen barnet fyller 16 år. Fritaket ved yrkesskade gjelder ved behandling for sykdommer som er godkjent som yrkesskade av NAV.

Egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, både hos fysioterapeuter med driftstilskudd og fastlønnede fysioterapeuter i kommunen, inngår i egenandelstak 2. Frikort for egenandelstak 2 er automatisert, og kortet kommer i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

2.10 Egenbetaling for tiltak ved Frisklivssentralen og andre gruppeaktiviteter

Egenandeler i Frisklivssentralen

 • 410 kroner per reseptperiode.
  Deltakere henvises til Frisklivssentralen på en frisklivsresept fra fastlege. En reseptperiode er tre måneder.

 • 410 kroner per halvår for deltakelse i «treningsgruppe – ettervern».
  Tilbud til deltakere som har gjennomført to reseptperioder og er i en positiv endringsprosess.
   
 • 513 kroner per halvår for deltakelse i stavganggruppe.
  Stavgangsgruppe er et tilbud som er åpent for alle, med trening to ganger per uke i Fredrikstadmarka. Gruppa går hele året med unntak av skolens ferier, men med værforbehold.
   

Egenandeler for enkeltkurs i Frisklivssentralen:

 • Røykeslutt-kurs
  5 kursdager à 1 time, egenandel kr. 205,- dekker kursmateriell, kaffe/te
 • Bra Mat kurs
  5 kursdager à 3 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell, innkjøp av mat og smaking på den maten som lages
 • Mestringskurs etter kreftbehandling
  7 kursdager à 2,5 timer, egenandel kr. 256,- dekker kursmateriell, enkel bevertning på kursdagene
 • KID-kurs (kurs i depresjonsmestring)
  10 kursdager à 2 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell som er forholdsvis dyrt i innkjøp, det er et krav at virksomheten bruker materiell m/copyright
 • KIB-kurs (kurs i mestring av belastning)
  10 kursdager à 2 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell som er forholdsvis dyrt i innkjøp, det er et krav at virksomheten bruker materiell m/copyright
 • Øvrige kurs i regi av Frisklivssentralen - Egenandel fastsettes i tråd med prinsipper og nivå for andre kurs i tabellen. Ønsker deltakerne flere kurstimer justeres satsene tilsvarende, eksempelvis per time eller per kursdag.


2.12 Egenandeler for øvrige kurs i regi av Seksjon for helse og velferd:

 • Smidig og stødig (forebyggende balansegruppe)
  10 ganger à 1 time, egenandel kr. 308,- dekker delfinansierering fysioterapiressurser, samt enkelt forbruksmateriell (strikker etc.)
 • Treningsgruppe på +Huset, Østsiden eldresenter og evt. andre tilsvarende tilbud som iverksettes (styrke, balanse)
  10 ganger à 1 time, egenandel kr. 308,- dekker delfinansierering fysioterapiressurser samt enkelt forbruksmateriell (strikker etc.)
 • Livsstyrketrening – Pårørendesenteret
  10 kursdager à 2,5 timer på kveldstid, egenandel kr. 410,- dekker enkel bevertning
 • Øvrige kurs i regi av Seksjon for helse og velferd - Egenandel fastsettes i tråd med prinsipper og nivå for andre kurs i tabellen. Ønsker deltakerne flere kurstimer justeres satsene tilsvarende, eksempelvis per time eller per kursdag.
Sist oppdatert: 05. februar 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon
Virksomhetsleder
Anne-Line Dahle
Telefon
69 30 74 25 (9 - 15)
Servicetorget
69 30 60 00
Adresse
Jens Wilhelmsens gate 1, 1602 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
tildeling@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart