Praktisk bistand - hjemmehjelp

Kort fortalt

Praktisk bistand - hjemmehjelp er et tilbud for deg som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Her kan du søke

Har du allerede tjenesten?

Ønsker du å gi en beskjed til avdelingen, kan du ringe 69 33 26 90 kl. 8.00–15.00.

Hva kan du få hjelp til?

Dette kan du få hjelp til:

 • Rengjøring. Gulvvask, støvsuging, risting av matter (ikke tepper) og støvtørking utføres normalt 1 gang per måned. Rengjøring utføres i rom som er i daglig bruk. Det er som hovedregel en øvre grense på 2 timer per gang.
 • Vindusvask 1 gang per år.
 • Sengetøyskift.
 • Klesvask.

Hvem kan få praktisk bistand - hjemmehjelp?

Dette er et tilbud til deg som er helt avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hva koster tjenesten?

Du betaler for de timene du får hjelp. Prisen blir regnet ut fra hvor stor inntekt husstanden har.

Priser for praktisk bistand - hjemmehjelp

Prisen for hjemmehjelp blir beregnet ut fra husstandens samlede inntekt.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 224 per time
 • Kr 224 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 250 per time
 • Kr 1 004 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 381 per time
 • Kr 1 905 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 506 per time
 • Kr 2 531 per mnd. (makspris)

 

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.