Min side Meld fra
Kontakt oss

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for deg som har nedsatt funksjonsevne og stort behov for hjelp. Tjenesten blir utført av en eller flere assistenter. Du eller en person som står deg nær må være arbeidsleder for assistentene.

Hva kan du få hjelp til?

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene på. Du kan få hjelp til

 • personlig hygiene og stell
 • matlagning, og i noen tilfeller handling av varer
 • hjelp til klesvask og sengetøyskift
 • støttekontakt
 • rengjøring; gulvvask, støvsuging utføres i rom som daglig er i bruk

Tjenestene utføres av en eller flere assistenter.

Hvem kan få BPA?

 • Du som er under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse, BPA.
 • Med langvarig behov menes behov over 2 år. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Personer som ikke kan ivareta arbeidsgiverrollen og brukerstyringen selv kan likevel få brukerstyrt personlig assistanse ved at nære pårørende ivaretar arbeidsgiverrollen.
  • Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyringen selv, og må representeres av foreldre (verge).
  • Personer over 18 år med omfattende kognitive funksjonsnedsettelser må også representeres fullt ut av nære pårørende, som da må inneha rollen som arbeidsleder.

Hva koster tjenesten?

Du betaler bare for de timene som er knyttet til praktisk bistand - hjemmehjelp. Det er din husholdnings samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.

Priser for praktisk bistand - hjemmehjelp

Prisen for hjemmehjelp blir beregnet ut fra husstandens samlede inntekt.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 215 per time
 • Kr 215 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 256 per time
 • Kr 1 028 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 391 per time
 • Kr 1 955 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 519 per time
 • Kr 2 600 per mnd. (makspris)

 

Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Her utføres tjenesten

Du kan selv velge leverandør av brukerstyrt personlig assistanse.

Du kan enten velge kommunen som arbeidsgiver for assistentene eller en av de private leverandørene som kommunen har avtale med.

Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Oversikt over private leverandører

Sist oppdatert: 12. juli 2022