Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Kort fortalt

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for deg som har nedsatt funksjonsevne og stort behov for hjelp. Tjenesten blir utført av en eller flere assistenter. Du eller en person som står deg nær må være arbeidsleder for assistentene.

Her kan du søke

Hva koster tjenesten?

Du betaler bare for de timene som er knyttet til praktisk bistand - hjemmehjelp. Det er din husholdnings samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.

Priser for praktisk bistand - hjemmehjelp

Prisen for hjemmehjelp blir beregnet ut fra husstandens samlede inntekt.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 224 per time
 • Kr 224 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 250 per time
 • Kr 1 004 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 381 per time
 • Kr 1 905 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 506 per time
 • Kr 2 531 per mnd. (makspris)

 

Hva kan du få hjelp til?

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene på. Du kan få hjelp til

 • personlig hygiene og stell
 • matlagning, og i noen tilfeller handling av varer
 • hjelp til klesvask og sengetøyskift
 • støttekontakt
 • rengjøring; gulvvask, støvsuging utføres i rom som daglig er i bruk

Tjenestene utføres av en eller flere assistenter.

Hvem kan få BPA?

 • Du som er under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse, BPA.
 • Med langvarig behov menes behov over 2 år. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Personer som ikke kan ivareta arbeidsgiverrollen og brukerstyringen selv kan likevel få brukerstyrt personlig assistanse ved at nære pårørende ivaretar arbeidsgiverrollen.
  • Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyringen selv, og må representeres av foreldre (verge).
  • Personer over 18 år med omfattende kognitive funksjonsnedsettelser må også representeres fullt ut av nære pårørende, som da må inneha rollen som arbeidsleder.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Her utføres tjenesten

Du kan selv velge leverandør av brukerstyrt personlig assistanse.

Du kan enten velge kommunen som arbeidsgiver for assistentene eller en av de private leverandørene som kommunen har avtale med.

Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Oversikt over private leverandører

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.