Koronaviruset: Dette må våre innbyggere vite

Spørsmål og svar om det nye koronaviruset

Generell informasjon 

Se gjerne www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din eller koronatelefonen. Dersom du skal testes, kan du ringe koronasenterets telefon på 69 38 11 08. Telefontid hverdager kl. 08.30–15.00, helg kl. 10.00–16.30, eller sende inn skjema så blir du kontaktet av koronasenteret.

 

For generelle spørsmål om koronaviruset, se Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015. Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar og ofte stilte spørsmål på kommunens nettside

Om koronaviruset og smitte

Hvordan forbygge smitte?

Det viktigste tiltakene er:

 • God håndhygiene og hostehygiene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold minst 1 meters avstand til alle andre enn dine nærmeste (med de unntak som gjelder for barnehage, barneskole, enkelte yrkesgrupper og fritidsaktiviteter).
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet.

Se utfyllende råd på FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte

Er det greit å være sammen med andre nå?

Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier. 

Du bør ikke ha mer enn fem gjester  eller en familie hjemme hos deg. (Begrensningen gjelder ikke barnehage- og barneskolebarn i samme kohort). 

Tilstreb å holde antallet nærkontakter gjennom uka så lavt som mulig. Et antall på ca. 10 personer gjennom uka kan være en bra rettesnor. Mennesker man er mer enn 2 meter unna eller som man bare kortvarig er i nærheten av (uten å klemme/hilse på) teller ikke som nærkontakter.

Å være ute medfører mindre smitterisiko enn å være inne. 

I arrangementssammenheng og organisert fritid følges de reglene som gjelder for dette.

Du bør også ha én meter avstand til kollegaer på jobben når mulig (med de unntak som gjelder for å kunne drifte tjenester). 

Hvordan er smittefaren ved dette viruset?

Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. I Norge har smittetallet stort sett ligget rett over eller under 1, men har vært økende utover høsten 2020. Se oppdaterte tall i dags- og ukesrapporter på FHIS nettsider. Til sammenligning smitter én person 15–17 andre ved meslinger. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Les mer om hvordan infeksjoner med koronavirus kan unngås på FHIs nettsider.

Hva er inkubasjonstiden?

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 4–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Hvilke symptomer gir koronaviruset for de som blir syke?

De fleste tilfellene av Covid-19 som er rapportert (ca. 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.  

Bør jeg testes for koronavirus og hva skjer ved testing? 

Dersom du har symptomer/tegn til sykdom som kan mistenke koronasykdom, tar du kontakt påen koronatelefon (69 38 11 08) for å avklare testing. Hvis du bør testes, vil du settes opp på time. Testing foregår på Koronasenteret (Dokka 1, legevaktens gamle lokaler ved Værstebrua, se kart).

Er du syk, uavhengig av årsak, og trenger en vurdering, skal du henvende seg til fastlege. Utover fastlegenes åpningstid skal du ringe legevakt på tlf. 116 117.

Når testen er tatt, analyseres den på laboratoriet på Sykehuset Østfold Kalnes. Testsvar kan sjekkes etter 1-2 dager på helsenorge.no

Dersom du har positiv prøve, vil du bli kontaktet av helsepersonell for en smitteoppsporing. Alle nærkontakter fra 48 timer før symptomstart, kartlegges.

Det er viktig at de som har vært utsatt for smitte får beskjed om at de er nærkontakter. De skal følge råd for å hindre videre smitte.

Dersom du har negativ prøve vil du få beskjed om hva du skal gjøre når du får prøvesvaret. Her er det ulike råd som gjelder avhengig av om du har vært i utlandet, utsatt for kjent smitte, eller annet.

Jeg har vært i nærkontakt med en med symptomer som venter på svar, hva gjør jeg?

Har du vært i nærkontakt til person med symptomer, men som ennå ikke er bekreftet smittet, skal du vente til svar foreligger (og er positivt) før du selv skal testes. Du kan leve som normalt, men bør være ekstra oppmerksom på god hygiene og å holde avstand og antall nærkontakter lavt. Dersom du selv opplever symptomer, skal du kontakte koronattelefonen for test: 69 38 11 08.

Dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt til en som er smittet av korona skal du holde deg hjemme i karantene. Dersom du får symptomer som litt vondt i halsen, feber, litt snørrete, så skal alle du bor sammen med også holde seg hjemme i karantene. Samtidig skal du ta kontakt med koronasenteret og be om koronatest. tlf. 69 38 11 08.

Hva er reglene for karantene, isolasjon og hjemme-fra-jobb?
 • De som utvikler symptomer på luftveissykdom, skal ta kontakt for test og holde seg hjemme fra jobb til man er helt frisk igjen. 
 • Dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt til en som er smittet av korona skal du holde deg hjemme i karantene. Dersom du får symptomer som litt vondt i halsen, feber, litt snørrete, så skal alle du bor sammen med også holde seg hjemme i karantene. Samtidig skal du ta kontakt med koronasenteret og be om koronatest. tlf. 69 38 11 08.
 • Er du definert som nærkontakt til en som er smittet, vil du bli kontaktet av koronasenteret og få beskjed om at du skal holde deg i karantene. Det er svært viktig at du overholder karantenen.
 • Dersom du er definert som nærkontakt og er ilagt karantene, og samtidig får/har symptomer på sykdom, er du å regne som «sannsynlig smittet». Du skal da testes raskt og holde deg i isolasjon i påvente av testsvar. De andre i husstanden skal da holde seg i karantene i påvente av testsvar.
 • Etter reiser til røde områder skal man i karantene. Etter reiser til gule områder skal man følge nøye med på symptomer og helst begrense nær kontakt med andre i 10 dager. Utvikler du symptomer/tegn til sykdom mens du er i innreisekarantene, er du å regne som «sannsynlig smittet». Du skal da testes raskt og holde deg i isolasjon i påvente av testsvar. De andre i husstanden skal da holde seg i karantene i påvente av testsvar.
 • De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon. Andre i husstanden, samt andre nærkontakter, skal da holde seg i karantene. Disse blir kontaktet av koronasenteret.
 • Mer om avstand, karantene etc., se FHI for oppdaterte råd
Jeg har vært utenlands. Hva gjør jeg?

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.   

Se oppdaterte råd på regjeringens nettsider

Hvis du får symptomer symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet skal du testes (ta kontakt på koronatelefonen 69 38 11 08) og sitte i isolering i påvente av prøvesvar. Husstandsmedlemmer skal da i karantene. 

Må jeg bruke munnbind?

Fra fredag 6. november Fredrikstad kommune oppfordrer nå til bruk av munnbind på buss og ferge i Fredrikstad og Hvaler, når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

 

Status i Fredrikstad 

Status om antall smittede i Fredrikstad

Se oppdatert status i loggen 

Sykehjem

Bør besøkende på sykehjem ta spesielle hensyn?

For å kunne åpne opp og samtidig ivareta smitteverntiltak, må sykehjemmene/boligene sørge for å fordele besøkene og føre kontroll med gjennomføringen. Derfor må alle besøk vurderes med tanke på hyppighet og varighet. Alle besøk må avtales i forkant. Les mer om retningslinjer og hvordan du planlegger et besøk

Barn, barnehage og skole

Er koronavirus farlig for barn?

Vi har ikke informasjon som tilsier det. Det er altså liten grunn til å være særskilt bekymret for at barna skal bli hardt rammet av sykdommen.

Helsedirektoratet har laget en egen koronafilm til barn og ungdom, der Hermine (13) stiller spørsmål hun lurer på.

Når gjenåpner skoler og barnehager?

Kommunens skoler og barnehager har gjenåpnet. Spørsmål/svar om gjenåpning av skoler og barnehager

 

Må jeg betale for dagene vi ikke benytter på SFO og i barnehage?

Les mer om betaling av SFO og barnehage 

Arrangementer og trening

Kan jeg gjennomføre mitt arrangement?

Se hvilke råd og retningslinjer som gjelder på temasiden for arrangement og samlinger

Kan vi gjennomføre gudstjenester nå?

Se Den norske kirkes egne veileder for gudstjenester og kirkelige handlinger 

Kan vi fortsatt gjennomføre trening som normalt?

 

Se nasjonal veileder for idrett

Hva med musikkøvelser? 

Se veilederen - Smittevern for musikkøvelser utarbeidet av Norsk musikkråd

 

Finnes det noen veiledere for kurs/konferanser og reiselivsnæringen? 

 

NHO har utarbeidet bransjestandarer for: Trygg Camping, Trygg Servering og Trygg Overnatting

 

Sosialt

Kan jeg invitere til fest nå?

Fra 5. november er oppfordringen å holde seg hjemme mest mulig og begrense kontakt med andre. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

For private sammenkomster på offentlig sted eller leide/lånte lokaler skal det maksimalt være 20 deltakere. 

 

Hvilke regler gjelder for å dra på restaurant?

Du kan gå på restaurant, men også her må du holde en meter avstand til andre. Se retningslinjer og plakater for deg som driver serveringssted.

 

Ferier, reise og hytteopphold

Kan jeg være på hytta mi i Fredrikstad?

Ja, hytteforbudet ble opphevet 20. april. Les mer på regjeringens nettsider

Se Helsenorges nettsider for reiseråd innenlands

Finnes det noen veiledere for reiselivsnæringen? 

NHO har utarbeidet bransjestandarer for: Trygg Camping, Trygg Servering og Trygg Overnatting

Kan jeg dra på ferie?

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Se FHIs nettsider for oppdatert informasjon om hvert enkelt land. 

Når må jeg i karantene?

Følg med på retningslinjene fra fhi

Finnes det et karantenehotell?

Quality hotell på Grålum er karantenehotell. Dette gjelder bare innreise fra utlandet. Det er politiet (på grensen) som bestemmer hvem som skal dra til hotellet og de får også med «rekvisisjon». Det er derfor ikke mulig for personer eller firmaer, selv å kontakte hotellet for å bruke denne avtalen

Stillinger og frivillig arbeid

Kan jeg søke jobb innen helse, eller bidra som frivillig?

Det er stort behov for ekstra helsepersonell. Vi trenger deg som har relevant kompetanse og/eller erfaring fra legevakt, akuttavdeling, hjemmesykepleie, sykehjem, psykisk helsehjelp/rusmestring eller tjenester til funksjonshemmede. Sjekk Fredrikstad kommunes nettside for registrering av personer som kan være villig til å ta i et tak i våre helsetjenester. 

Fredrikstad kommune og frivilligheten samarbeider under korona-situasjonen. Vi har vært i kontakt med mange av de store velorganiserte lagene og foreningene i vår kommune, og de har uten unntak sagt seg villige til å bistå med sine nettverk av allerede bestående medlemmer og frivilliggrupperinger.

Foreninger som Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Bymisjon og frivillighetssentralene er allerede i gang med konkrete tiltak. Ytterligere foreninger innen idrett, kultur og annet ideelt arbeid er i beredskap for å bistå med å dekke opp for behov som måtte oppstå.

Enkeltpersoner i karantene, risikogrupper og allerede smittede kan ha behov for bistand, som hjelp til å handle, noen å snakke med på telefon, eller andre daglige gjøremål. Fredrikstad kommune prioriterer av kapasitetshensyn så langt ikke å koordinere denne type frivillighet. Vi anbefaler deg å hjelpe/be om hjelp, i ditt nærmiljø gjennom familie, naboskap, venner og bekjente. 

Renhold

Hva er regler for renhold av servicebygg og fellesarealer?

Retningslinjer for renhold av fellerarealer/bygg ligger her

 


 

Har du flere spørsmål som du mener er relevante for innbyggere i Fredrikstad, ta kontakt med mfre@fredrikstad.kommune.no.

 

Denne saken oppdateres fortløpende. 

Sist oppdatert: 18. november 2020