Brukerombud

Innhold

Brukerombudet skal arbeide for at det fra kommunal, fylkeskommunal eller statlige instanser ikke blir gjort urett mot eldre, syke, mennesker med funksjonshemming, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester bosatt i Fredrikstad kommune. Vi jobber for å:

 • ivareta brukernes rettigheter ovenfor tjenestene og forvaltningen.
 • styrke brukernes medbestemmelse, innflytelse og rettssikkerhet på området.
 • bidra til å styrke og sikre kvalitet på tjenestene. 

Arbeidsoppgaver

Brukerombudet skal gi bistand til eldre, syke, mennesker med funksjonshemming, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester. Brukerombudet skal gi bistand til brukere og deres pårørende slik at de raskest mulig kan få den støtte og hjelp de har krav på fra kommune, fylkeskommune eller statlige instanser. Herunder:

Medvirke til at brukere er orientert om eksisterende klageordninger.
Bistå med formulering og ekspedisjon av klager.
I de situasjoner det er mulig, og det er ønskelig fra brukerens side, kan ombudet vurdere både faglige og administrative forhold etter at administrasjonens uttalelser er innhentet. Ombudets vurderinger er rådgivende, ikke besluttende.
Brukerombudet kan etter henvendelse, eller av eget initiativ, ta opp faglige og administrative forhold som ombudet mener kan forbedres direkte med den instans forholdet gjelder.
Oppsøkende virksomhet overfor eldre.
Informere om de offentlige og private tilbud til kommunens eldre.
Organisatorisk tilknytning
Brukerombudet er et selvstendig organ under Bystyret i Fredrikstad.

Taushetsplikt

Brukerombudet har taushetsplikt i samsvar med offentlighetslovens og forvaltningslovens bestemmelser, og eventuelle særlovers bestemmelser.

Rapportering til Bystyret

Brukerombudet skal avgi årsmelding til Bystyret innen 15. mars hvert år.
Dersom det er oppdaget svakheter ved eksisterende klageordninger og saksbehandlingsrutiner, bør ombudet peke på dette i meldingen. Meldingen skal videre inneholde en oversikt over behandlingen av de enkelte saker som ombudet mener har allmen interesse, og nevne de tilfeller der det er gjort oppmerksom på mangler ved lover, forskrifter, retningslinjer eller administrativ praksis.

Brukerombudet kan også på andre tidspunkter i året rapportere direkte til bystyret om forhold innen sitt arbeidsområde som ombudet ser som viktig å legge fram til politisk behandling.

Les mer eller skriv ut brosjyren:

Hva kan Brukerombuet gjøre for deg?

Målgrupper

 • Du er bosatt i Fredrikstad
 • Du mottar trygdeytelser
 • Du er syk
 • Du er funksjonshemmet
 • Du er over 67 år
 • Du er søker, eller mottaker av sosiale tjenester 

Hvordan få hjelp av brukerombudet

Du kan møte uten avtale, men vær da oppmerksom på at brukerombudet ikke nødvendigvis er tilgjengelig der og da.  Vi anbefaler deg å avtale tid på forhånd.

Ansatte:

     

Ofte stilte spørsmål om brukerombudet
 • Hva er et brukerombud?
  Brukerombudet er et uavhengig kontrollorgan, som arbeider for at det ikke blir gjort urett mot innbyggerne i den offentlige forvaltningen. Videre arbeider vi for at kommunalt ansatte og andre som virker i offentlig tjeneste ikke begår feil eller forsømmer sine plikter overfor kommunens innbyggere.
   
 • Kan jeg møte uten avtale hos brukerombudet?
  Du kan møte uten avtale, men vær da oppmerksom på at brukerombudet ikke nødvendigvis er tilgjengelig der og da. Brukerombudet anbefaler brukere å avtale tid på forhånd.
   
 • Når skal jeg snakke med brukerombudet?
  Når du ønsker ytterligere informasjon om dine rettigheter og hjelp til å vurdere din sak.
   
 • Hvilke saker kan jeg ta opp med brukerombudet?
  Brukerombudets arbeidsområde omfatter den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning som ikke er omfattet av andre statlige ombudsordninger,  slik som f.eks pasient- og brukerombudet i Østfold.
   
 • Jeg trenger informasjon om mine rettigheter til økonomisk sosialhjelp eller til å finne et midlertidig botilbud. Hvem skal jeg snakke med?

  NAV i Fredrikstad gir råd og veiledning om dine rettigheter til dette. Om du opplever at du har behov for ytterligere informasjon eller er misfornøyd med tjenesten du har fått fra NAV, kan brukerombudet i Fredrikstad gi deg bistand. Dette gjelder for eksempel også ytelser som arbeidsavklarings-penger, uførepensjon og dagpenger.
   
 • Jeg er ikke en bruker av kommunens tjenester, men er pårørende til en bruker. Kan jeg snakke med brukerombudet?
  Pårørende kan kontakte brukerombudet når det handler om kommunens tjenester. Brukerombudet ivaretar brukernes rettigheter og interesser.
   
 • Jeg mottar tjenester fra flere instanser (f.eks. NAV, fastlege, hjemmesykepleien og ergoterapeut) Jeg opplever ikke at de snakker sammen om min situasjon men at de alle jobber i hver sin retning og at jeg må koordinere tjenestene. Hva kan jeg gjøre?
  Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra hjelpeapparatet, har du rett til å få utarbeidet en  individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med deg da du er hovedperson i dette planarbeidet. Flere instanser kan ha ansvar for å sette i gang planarbeidet. Du kan du ta kontakt med kommunen eller den tjenesten du har mest kontakt med for å få satt i gang arbeid med å utforme planen.
   
 • På hvilket rettsgrunnlag tar brukerombudet seg av min sak?
  Brukerombudet arbeider etter fullmakt fra brukeren til å bistå ham/henne i saken.
   
 • Jeg føler at tjenesteapparatet tar avgjørelser for meg uten at jeg blir spurt. Det virker som om de verken ser eller hører meg. Hva kan jeg gjøre ?
  Du har  som bruker rett til å medvirke ved gjennomføring av ulike tjenester. Det vil si at du har krav på at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med deg.
  Dersom du ønsker at andre personer skal være til stede når helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes.
   
 • Skriver brukerombudet en klage for meg?
  Brukerombudet gir veiledning, men du må selv avgjøre om du ønsker å sende en klage. Brukerombudet kan bistå ved utforming og ekspedisjon av klager.
   
 • Kan jeg sende en klage til brukerombudet?
  Nei, brukerombudet er ikke et klageorgan. Brukerombudet kan vurdere saksbehandlingen og om vedtaket er rimelig eller ikke. Brukerombudet gir veiledning i hver enkelt sak om dine rettigheter og muligheter.
   
 • Hvilken reell innflytelse har brukerombudet egentlig?
  Brukerombudets uttalelse overfor kommunen er av rådgivende karakter, dvs. ikke bindende. Brukerombudet har rett og plikt til å påpeke dersom det har blitt gjort feil eller utvist forsømmelige forhold i den kommunale forvaltning.
   
 • Kan jeg henvende meg anonymt til brukerombudet?
  Ja, du kan henvende deg anonymt til brukerombudet.
   
 • Trenger jeg å være redd for at mitt navn og sak blir kjent i eller utenfor kommunen?
  Brukerombudet har taushetsplikt og legger stor vekt på personvern.
   
 • Hvilke opplysninger kan jeg gi i en e-post til brukerombudet?
  Brukerombudet oppfordrer deg å ikke inkludere sensitiv og personlig informasjon i en e-mail. Bruk e-mail til å gi kontaktinformasjon og skriv kort om hva du ønsker å snakke om. Vi kontakter deg for nærmere avtale.

Kontakt oss 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?