Folkehelse

Innhold

Hva er folkehelse?

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i denne befolkningen.  

"Helse” i denne sammenhengen er mer enn fravær av sykdom. Det er ikke minst det å føle velbefinnende og å ha overskudd til å gjøre det man ønsker.

I vår norske virkelighet støtter vi oss oftest på professor Peter F. Hjorts helsedefinisjon; «Helse er overskudd i forhold til hverdagens krav». Folkehelsa i Norge er generelt bra, og den er bedret de siste tiårene. Det er i dag færre som dør for tidlig på grunn av akutt sykdom. Bedringen er kommet blant annet som resultat av generell samfunnsutvikling og medisinske fremskritt, spesielt innen smittevern og hjerte- og karsykdommer.

Det er likevel noen bekymringsfulle trekk når det gjelder folkehelsa:

 • Usunn livsstil: Stillesitting, dårlig kosthold, tobakk, alkohol, stress og lite søvn er et økende problem og øker faren for overvekt og psykisk og fysisk sykdom.

 • Sosiale forskjeller i helse er økende: De med kort utdanning og lav inntekt har dårligere livsstil og dårligere helse enn de med lang utdanning og høy inntekt. Dette er for en stor del resultat av sosial arv. Oppvekst og tidlige leveår er et sentralt område.

 • Landsgjennomsnittet: Lokalt er det en stor bekymring at Fredrikstad ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på de fleste helserelaterte faktorene.  

Folkehelsearbeidet har som mål å styrke de helsefremmende faktorene, og å jobbe for å redusere de faktorene som gjør oss syke. Sosial ulikhet er en helt sentral del av folkehelsearbeidet.

 

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2018

Kommunedelplanen for folkehelse 2015-2018/26 ble vedtatt i bystyret 30. april 2015

Det overordnede målet med planen er å bedre folkehelse og redusere sosial ulikhet i helse. Planens hovedstrategi er tredelt:

 • Øke innsatsen mot helsefremming og forebygging

 • Satse på universelle tiltak, hvor innsatsen blir dosert etter behov

 • Videreutvikle og satse på overordnet samarbeid på tvers av sektorer

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2018/2026

Komplett helseoversikt 2014

Tabell tiltaksforslag

Årlig status og kunnskapsnotat for folkehelsearbeidet i Fredrikstad kommune 2018 - Våre barn, våre nærmiljø, våre muligheter

 

Fire hovedutfordringer for folkehelse

Tidlige leveår og utdanning - ikke alle får en så god start som de kunne fått

Hovedstrategi: Gode universelle tilbud til barn og barnefamilier, med ekstra innsats for å nå de som trenger det mest.

 1. Styrke foreldremestringen
 2. Barnehagedeltagelse for alle
 3. Styrke barnehager og skoler i deres helhetlige tilnærming til utdanningsoppdraget
 4. Identifisere og gi tidlig hjelp til familier og barn med ekstra risiko
Levekår - rammer og ressurser er ujevnt fordelt

Hovedstrategi: Bidra til at alle opplever mestring og kontroll over levekårsforhold som yrkesdeltakelse, økonomi og boligsituasjon.

 1. Aktivt arbeide for å holde flest mulig sysselsatt
 2. Redusere fattigdom
 3. Sørge for tilfredsstillende boforhold for alle
Helserelatert atferd - sunne valg er ikke enkelt og attraktivt nok for alle

Hovedstrategi: Tilrettelegge på en måte som gjør det enklere og mer nærliggende for alle å gjøre sunne valg.

 1. Stimulere til etablering av gode helsevaner
 2. Tilrettelegge for fysisk aktivitet
 3. Tilrettelegge for sunt kosthold
 4. Tilrettelegge for sosiale og kulturelle aktiviteter
 5. Forebygge risiko, sykdomsutvikling, skader og ulykker
Flere eldre - andelen eldre øker i et relativt uforandret ressursbilde

Hovedstrategi: Bidra til at alle har et best mulig utgangspunkt for god helse og trivsel også etter pensjonsalder.

  1. Ha fokus på egenmestring og forebygging i utformingen av tjenester og tiltak rettet mot eldre

Derfor trenger vi statistikken

Grunntanken i alt folkehelsearbeid er at en stor andel sykdom kan forebygges. Starten på forebyggingsarbeidet er å vite hvilke utfordringer og hvilke ressurser vi har. Da trenger vi blant annet tall. Og vi trenger tall for å se om de endringer vi gjør har effekt.

I Folkehelseloven er kravet om at kommunen skal ha oversikt over folkehelseutfordringene, sterkt. Kommunen skal ha statistikk og erfaringsinformasjon som viser hvilke utfordringer som er i befolkningen. Oversikten skal være grunnlag for planarbeidet i kommunen generelt, og for folkehelsearbeidet spesielt.

Hva skal vi måle? 

For å få oversikt over folkehelsa, trenger vi spesielt å vite noe om:

 1. Situasjonsfaktorer: hvordan er helsetilstanden i befolkningen? Eksempelvis forekomst av sykdom og levealder.
 2. Årsaksfaktorer: hva er det som medvirker til at helsa er god eller dårlig? Eksempelvis oppvekstforhold, barnehagedeltakelse, utdanning, arbeid og levevaner (som røyking, kosthold og fysisk aktivitet).
Mer informasjon

For å få oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, samler vi erfaringer og informasjon fra bl.a. tjenestene og seksjonene i kommunen, og fra befolkningen. I tillegg bruker vi statistikk. De fire viktigste samlestatistikkene vi har brukt er:

Tallenes tale
 • Helseoversikten viser i korte trekk at Fredrikstad, som landet for øvrig, har en økende andel eldre i befolkningen. I motsetning til ellers i landet har vi en økende andel uføretrygdede, lavere barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige, og et lavere utdanningsnivå. Vi har høyere forekomst av de fleste sykdommer og negative helserelaterte faktorer.

 

 • Lavinntekt er en større utfordring i Fredrikstad, og kommunen har også innenfor flere sektorer lavere ressursbruk på helsefremmende og forebyggende tjenester.

 • Østfold helseprofil og levekårskartleggingen synliggjør at utfordringene ikke er jevnt fordelt i befolkningen. Sosiale ulikheter er tydelige i både kart og tall. Vi ser i Fredrikstad en tydelig sammenheng i at de som har høyere utdanning, er i jobb og eller har høy inntekt generelt er friskere, lever lenger, er mer aktive sosialt og har større tillit til både institusjoner og mennesker rundt seg enn de med lavere utdanning og eller som står utenfor arbeidslivet. Dette stemmer med den kunnskapen vi har om folkehelse, erfaringsinformasjon og nasjonal statistikk.

 • Fredrikstad er også et sted med muligheter, ressurser og positive trekk. Av statistikk ser vi blant annet at ungdom i Fredrikstad trives generelt bedre på skolen enn det som er vanlig ellers i landet (vurdert etter trivsel hos 10.-klassinger), og av erfaring vet vi at området gir muligheter for et rikt friluftsliv, kulturopplevelser og sosial deltakelse.

En mest mulig komplett oversikt, med både tall og erfaringer, danner utgangspunkt for et best mulig folkehelsearbeid. Helseoversikt 2014 blir å finne blant annet i folkehelseplanen.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 22. juni 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?