BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Innhold

Beskrivelse av tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med langvarige og sammensatte funksjonsnedsettelser som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få tjenesten

 • Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse, BPA.
 • Med langvarig behov menes behov over 2 år. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Personer som ikke kan ivareta arbeidsgiverrollen og brukerstyringen selv kan likevel få brukerstyrt personlig assistanse ved at nære pårørende ivaretar arbeidsgiverrollen.
  • Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyringen selv, og må representeres av foreldre (verge).
  • Personer over 18 år med omfattende kognitive funksjonsnedsettelser må også representeres fullt ut av nære pårørende, som da må inneha rollen som arbeidsleder.

Tjenestetilbud/kvalitet

Tjenestemottaker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

I Fredrikstad kommune kan BPA organiseres på tre måter:

 • Tjenestemottaker eller nærmeste pårørende kan selv være arbeidsgiver.
 • Tjenesten kan organiseres med kommunen som arbeidsgiver.
 • Tjenesten kan organiseres gjennom privat leverandør, i tråd med kommunens rammeavtaler med private aktører.

Tjenesten kan omfatte, eller suppleres med, hjelp til fritidsaktiviteter og avlastning.

Videre blir det vurdert om et eventuelt behov for helsehjelp kan legges inn i vedtaket om brukerstyrt personlig assistanse, eller om behovet for helsehjelp er av en slik art at det må utføres av personell med fagkompetanse.

Omfanget av tjenesten fastsettes ut fra hva kommunen ville gitt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene. Ved utmåling av tjenestetilbudet tas det blant annet utgangspunkt i den kvalitetsstandard som framgår av tjenestebeskrivelsen for praktisk bistand.

 a) Måltid/matlaging

 • Tilrettelegging av brødmåltider, og bestilling av middag som kan bringes hjem fra kommunens kjøkkentjeneste.
 • Bistand til innkjøp der det ikke er pårørende eller frivillige som kan bistå.

b) Renhold

 • Rengjøring; gulvvask, støvsuging, risting av matter (ikke tepper) og støvtørking utføres normalt x 1 per måned.
  Rengjøring utføres i rom som er i daglig bruk av tjenestemottaker, herunder stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og entre.
  Det avsettes som hovedregel en øvre grense på 2 timer per husvask.
 • Hjelp til oppvask inntil 3 ganger per uke.
 • Vindusvask utføres normalt 1 gang per år, fortrinnsvis om våren. 

c) Ærender/ledsagertjeneste

 • Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser, der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket.
 • Følge til frisør, fotpleier med videre, der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket.
 • Følge til nødvendige ærender i bank, post, innkjøp av klær etc., der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket.
 • Henting av medisiner/legemidler på apotek, der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket. Privat multidoseavtale med apotek anbefales.

Det forutsettes at følge av pårørende/frivilligsentral er vurdert og forsøkt før kommunen bistår.

d) Annet husarbeid

 • Sengetøy skiftes hver 3. uke, eller oftere ved behov.
 • Klær vaskes hver 2. uke, eller oftere ved behov.

e) Standard for personlig hjelp

 • Stå opp og legge seg, kle av og på seg hver dag. 
 • Tilbud om hjelp til personlig hygiene.
 • Dusje/bade inkl. hårvask, som hovedregel minimum 1 gang per uke.
 • Pusse tenner morgen og kveld.
 • Barbere seg ved behov.

f) Annen praktisk bistand  
(Faktureres etter fastsatt timepris – inngår ikke i abonnementsordningen.)

 • Snømåking.
 • Hjelp til vedfyring/parafinfyring dersom det ikke finnes andre oppvarmingsmuligheter.
 • Annet; som skifte av lyspærer, batterier i brannvarslere og annet forefallende praktisk arbeid.

Tjenesten omfatter ikke

 • Oppgaver du selv kan ivareta.
 • Stryke, bake og pusse sølvtøy og messing.
 • Storrengjøring av tak og vegger, boning av gulv, dra ut store tunge tepper, innvendig vask av skap og liknende, samt skifte av gardiner.
 • Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne hjemmeboende barn.
 • Hjelp til husdyrhold.
 • Hagearbeid.
 • Hjelp til flytting.
 • Trappevask i blokk/felles oppgang.
 • Innkjøp av gaver etc. 

Det kan være påkrevd med storrengjøring før tjenesten innvilges.

Hva kan du forvente av tjenesten

 • Tjenesten skal fremme brukermedvirkning og ha et forebyggende perspektiv i møte med den enkelte.
 • Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.
 • Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester.
 • Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt.

Hva forventes av deg

 • Du utfører selv de oppgaver du kan klare.
 • Du styrer dine timer selv innenfor tildelt timeramme.
 • Du tilrettelegger og administrerer hjelpen, eventuelt med hjelp av verge eller andre.
 • Du gir beskjed ved endringer i bistandsbehov, avtaletidspunkter m.m.
 • Du følger arbeidsmiljøloven og øvrig avtaleverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Du deltar aktivt i rekruttering, utvelgelse og ansettelse av assistenter og vikarer, samt har hovedansvar for assistentenes arbeidsmiljø og forhold knyttet til tjenesteutøvelsen.
 • Du utarbeider arbeidsplaner og eventuelt stillingsbeskrivelser.
 • Du søker bistand ved behov for opplæring og veiledning i arbeidslederrollen.
 • Du lærer opp og veileder assistentene i hvordan hjelp og assistanse skal gis og oppgaver løses.
 • Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som oppvaskmaskin, vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberkluter. Tjenesten igangsettes ikke før utstyret er på plass.

Ansatte i Fredrikstad kommune følger i sitt arbeid bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Den ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet:

 • Dersom det røykes i boligen, må det luftes godt ut før personell er ventet.
 • Det skal ikke røykes i boligen når tjenesteyter utfører sitt arbeid.
 • Elektriske installasjoner må være i forsvarlig stand.
 • Tjenesteyter må ikke utsettes for unødig risiko ved atkomst til boligen, for eksempel hunder/båndtvang, mørklagte inngangspartier og liknende.
 • Tjenesteyter må møtes på en respektfull måte og ikke utsettes for noen form for diskriminering.

Hva koster tjenesten

Det beregnes vederlag for direkte hjelp i hjemmet; matlaging, oppvask, sengeskift, renhold, ærender og annen praktisk hjelp. Vederlaget betales til kommunen etter mottatt regning.

Hvem kan levere tjenesten

1. Fredrikstad kommune

2. Private leverandører:

Hvordan søker du på tjenesten – saksbehandling

 • Søknaden blir behandlet av tildelingskontoret for helse og velferd.
 • Vedtak fattes skriftlig senest innen 4 uker etter mottatt søknad. Tar vurderingen lengre tid får du en skriftlig melding om dette.
 • Vedtak fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.
 • Ved utforming av tjenestetilbud legges det stor vekt på hva tjenestemottakeren mener. Tildelingskontoret fatter endelig beslutning om tjenester og omfang.
 • Endring av status/hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.
 • Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer av vedtaket.

Søknadsskjema

På søknadsskjemaet må du beskrive situasjonen din nå og hva du har behov for hjelp til. Du skal ikke søke på en spesiell tjeneste.

Tildelingskontoret vil vurdere behovene dine, og foreslå den riktige tjenesten sammen med deg.

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

Sist oppdatert: 21. juni 2018

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?