Rehabilitering i institusjon

Kort fortalt

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom eller skade.

Rehabilitering i institusjon gis som døgnopphold eller dagopphold.

Her kan du søke

Døgnopphold

Hvis du har behov for intensiv oppfølging eller ikke kan motta rehabilitering i hjemmet, kan du få døgnopphold på institusjon. Du vil få oppfølging av et tverrfaglig team som består av sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut, fysioterapeut og lege, samt logoped ved behov.

Du deltar aktivt med å sette deg egne mål i samarbeid med teamet. Treningen foregår gjennom hele døgnet i naturlige sammenhenger med fokus på dagliglivets aktiviteter.
Vi samarbeider tett med andre instanser for å sikre en god oppfølging etter oppholdet.

Dagopphold

Du kan få tilbud om rehabilitering på dagtid som en forlengelse av et døgnopphold, eller uten at du har vært innlagt tidligere. Du vil få individuell oppfølging av fysioterapeut og/eller ergoterapeut, i tillegg til egentrening under veiledning.

Hvem kan få rehabilitering i institusjon?

Du kan få dagrehabilitering eller døgnrehabilitering hvis du

  • har opplevd funksjonsfall av ulike årsaker
  • er motivert for egeninnsats
  • har potensiale for og ønsker å mestre daglige aktiviteter i og utenfor hjemmet
  • er over 18 år og bosatt i Fredrikstad

Mer informasjon

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

2.3 Opphold i institusjon

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 170 kroner per døgn.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 90 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.