Min side Meld fra
Kontakt oss

Støtte til bomavgifter for barnefamilier

Støtteordning for lavinntekstfamilier som bruker privat bil for å frakte barn til skole/barnehage og/eller fritidsaktiviteter. 

Vilkår

  • Det er kun privatpersoner som kan søke
  • Du må ha bompengebrikke/autopassavtale
  • Bilen må være registrert på en i husstanden
  • Husstanden må ha barn under 18 år som er folkeregistrert på adressen
  • Husstanden må ha inntekt lik eller under satsen for redusert foreldrebetaling for barnehage (pr 01.08.2022 kr 559 167,-)

Hvordan søke og dokumentere

Søknad kan kun skje på elektronisk skjema.

Det er søkers ansvar å dokumentere at vilkårene for støtte er oppfylt:

  • Du må opplyse om husstandens barn, deres alder og hvilken folkeregistrert adresse disse har. 
  • Du må dokumentere husstandens samlete økonomi med siste ligning for alle i husstanden ev. lønnsslipper, dersom aktuell inntekt avviker vesentlig fra siste ligning.
  • Du må legge ved utskrift av motorvognregisteret eller kopi av vognkortet.
  • Bomutgiftene dokumenteres ved å legge ved faktura fra bomselskapet som viser passeringer og reg.nr.
  • Kontonummer for utbetaling må oppgis og må tilhøre søker.

Saksbehandling og utbetaling

Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende, etter hvert som søknader kommer inn. 

Det er samme beløpsgrenser og beregninger av husstandenes inntekter som beskrevet i forskriften om foreldrebetaling i barnehager.

Dersom søknaden innvilges utbetales et beløp tilsvarende 12/230 av bompasseringene i fakturaen med bombrikke (kr 24,- per passering) per måned for den perioden fakturaen gjelder.
Det settes et tak på 230 passeringer per husstand per år.

Maksimal utbetaling for en måned blir kr 460,- Hvis du f.eks har 15 passeringer i en måned blir utbetalingen kr 360 (15 passeringer x kr 24,-)

Klageinstansen er kommunens klageutvalg.

Sist oppdatert: 24. mars 2022