Min side Meld fra
Kontakt oss

Økonomisk gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Penger.jpg

Økonomiske bekymringer over lang tid kan påvirke din helse negativt, både fysisk og psykisk. Opplever du å ha mistet kontrollen over økonomien er det derfor viktig å ta grep så tidlig som mulig.

Ta kontakt med NAV Fredrikstads gjeldsrådgiver på e-post: nav.fredrikstad.gjeld@nav.no 

Søk om økonomisk rådgivning

Du kan få hjelp til økonomisk rådgivning dersom du:

 • Opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov.
 • Får vanskeligheter med å betale regningene dine.
 • Får problemer med å betale tilbake gjelden din.
 • Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).
Hva kan du få hjelp til?

Time til økonomisk rådgiver.

Fredrikstad kommune og NAV lokalt kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din.
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett.
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer).
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger.
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling.
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter.
 • Dersom du har mye så gjeld at det er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning.
 • Hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer.
 • Kontakt med namsfogden hvis du har fått brev om trekk i inntekt.
 • Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.

Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har de plikt til å henvise videre til noen som kan har denne kompetansen.

Du kan ta kontakt med NAV Fredrikstad for å bestille time: nav.fredrikstad.gjeld@nav.no 

Du kan få

 • råd og veiledning rundt din økonomiske situasjon
 • råd om hvilke gjeldsposter som må betales først og sist
 • hjelp til å forhandle med kreditorer, offentlige og private
 • hjelp til å søke offentlig gjeldsordning
Hvem kan få tjenesten?

Du kan få økonomisk gjeldsrådgivning hvis du

 • er innbygger i Fredrikstad kommune
 • er over 18 år (kan under gitte forutsetninger også gis til ungdom over 15 år)
 • er privatperson med betalings-/gjeldsproblemer

Næringsdrivende har ikke anledning til å søke. 

Slik gjør du det

Fredrikstad kommune og NAV lokalt tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld.

Det er flere måter å komme i kontakt med økonomisk rådgiver:

Økonomisk rådgiving er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.

Det viktigste du har med deg til møtet er BankID. Ta også med husleiekontrakt, lønnsslipp, regninger på SFO/barnehage og siste brev fra kreditorer.

Saksgang

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver. Følgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter og utgifter i et månedsbudsjett.
 • Kartlegging av gjeld.
 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen.
 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med deg.

Selvhjelpspakke

Hva kan du selv gjøre hvis du opplever at du er i ferd med eller har mistet kontrollen over egen økonomi? Fredrikstad kommune og NAV Fredrikstad har utarbeidet denne veilederen som skal være en hjelp på veien til igjen å ta styringen over egen økonomi.

Skaff deg oversikt over inntekter og utgifter

Det første du må gjøre er å skaffe deg en oversikt over dine inntekter og utgifter. Et tips er å logge deg inn i gjeldsregisteret www.gjeldsregisteret.com, der får du oversikt over dine kredittkort og forbrukslån.

De fleste inkassoselskaper har nettsider hvor du kan logge deg inn og få oversikt over dine saker. www.inkassoregisteret.com
Når du har skaffet deg en foreløpig oversikt, kan du ta kontakt med økonomirådstelefonen i NAV for råd og veiledning.

Ring 55 55 33 39 økonomirådgivningstelefonen til NAV

Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så raskt som mulig. Økonomirådstelefonen kan gi deg råd og veiledning om hva du kan gjøre med dine økonomiske vansker. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse opp i situasjonen.

Dersom du trenger mer hjelp med dine økonomiske problemer, forteller rådgiverne deg hvor du kan henvende deg. Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon og har kontantkort vil rådgiverne tilby å ringe deg tilbake.

For mer informasjon kan du se NAV sine nettsider.

Kontakt dine kreditorer

For å få opplysninger om gjelden din samt eventuelt søke om betalingsutsettelse kan du ta kontakt med dine kreditorer enten per telefon eller brev eller e-post. Dersom du ikke har oversikt over utestående gjeld, kan du be om å få tilsendt en spesifisert oversikt over gjelden.

Deretter kan du be om betalingsutsettelse for å få tid til å utarbeide en oversikt og forslag til løsning.

Søknad om betalingsutsettelse

Når du har fått oversikt over gjelden din og budsjettet viser at du ikke har økonomiske midler til å betjene den, kan du søke om betalingsutsettelse.
Det er viktig at du begrunner søknaden og legger ved dokumentasjon på dine inntekter og utgifter.

Beskriv forhold som kan ha innvirkning på din økonomiske situasjon. Dette kan være behandling, oppstart i nytt arbeidsforhold eller på kurs etc. For å få betalingsutsettelse vil noen kreditorer kreve at du signerer et gjeldsbrev på det skyldige beløpet. Dette gjøres for å sikre at gjelden ikke blir foreldet. Du må selv vurdere om du ønsker å signere på gjeldsbrev.

Husk at alle forhold som du benytter som begrunnelse i søknaden må dokumenteres. Kreditorene vil muligens kreve at du skriver under et gjeldsbrev på det skyldige beløpet. Dette gjøres for å sikre at gjelden ikke skal bli foreldet.

Trekkes i inntekt av Staten

Påleggs- eller utleggstrekk kan ilegges din inntekt i samsvar med dekningsloven. De instansene som kan legge inn trekk er:

 • NAV – Innkreving (krever inn bidragsgjeld, feilutbetalte trygdeytelser etc.),
 • Statens Innkrevingssentral (krever inn bøter, erstatningskrav, årsavgift på bil, NRK-lisens, studielån etc.)
 • Skatteetaten (krever inn ubetalt skatt, moms, parkeringsbøter og så videre).
 • Namsfogden (krever inn inkassokrav). Namsfogden i Øst, postboks 23, 1401 Ski. Tlf. 64993420.

Du skal, i henhold til dekningsloven, ha penger til nødvendig livsopphold (både for deg selv og personer du har forsørgeransvar for) og rimelige boutgifter. Det er viktig at du sender inn dokumentasjon på dine utgifter (boutgifter, barnehage/SFO, samværsutgifter).

Hvis det du får utbetalt, fratrukket boutgifter, er lavere enn de gjeldende livsoppholdssatsene kan du søke om å få redusert/stoppet trekket. Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på inntekter, boutgifter samt eventuelt forsørgeransvar eller samvær med barn og andre nødvendige livsoppholdsutgifter (behov for bil, økte utgifter til medisin, behandling og så videre).

For å søke om endring av trekk ilagt av Namsfogden kan du logge deg inn med bank-id hos

For å søke om endring av trekk ilagt av Skatteetaten kan du logge inn med bank-id hos 

For å søke om endring av trekk ilagt av Statens innkrevingssentral kan du logge inn med bank-id

For å søke om endring av trekk ilagt av Nav innkreving kan du logge inn med bank-id på

Hvis du søker om stopp/reduksjon av bidragstrekk ilagt av NAV Innkreving er det viktig at det også søkes om endring av fastsettelse av bidrag. Dette gjøres ved at søknadsskjema NAV 54-00.08 (velg skjema for bidragsplikt) fylles ut.

Har du flere barnekull, må det fylles ut et skjema for hvert kull. Skjema for tilleggsopplysninger NAV 54-00.15 må også fylles ut. Du finner skjemaene og mer informasjon på www.nav.no.

Nedenfor finner du navn og adresser til steder som kan ha bestemt at det skal være trekk i inntekten din:

 • NAV Innkreving, 9917 Kirkenes
 • Statens innkrevingssentral, Postboks 455, 8601 Mo i Rana
 • Skatteetaten, tlf. 800 800 00 www.skatteetaten.no
 • Namsfogden i Øst, postboks 23, 1401 Ski. Tlf. 64993420.
Budsjett

Det er viktig at du har oversikt over dine inntekter og utgifter. Du bør hver måned sette av penger på en egen konto til faste utgifter, også for de utgifter som forfaller kvartalsvis eller halvårsvis. Eksempel på dette kan være utgifter til strøm, kommunale avgifter, forsikring etc. Videre bør du også sette av penger til uforutsette utgifter som kan komme til å dukke opp.

De fleste kreditorer tilbyr for eksempel månedlig betaling gjennom autogiro.
Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, har satt opp et standardbudsjett. 

SIFO-satsene varierer noe fra de satsene som namsmennene benytter i sine utleggssaker. SIFO budsjettet er kun veiledende.

Gjeldsrådgivning i NAV

Dersom selvhjelpspakken eller den råd og veiledning som er gitt fra NAV sin økonomirådstelefon ikke har vært til tilstrekkelig hjelp, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for samtale med veileder/gjeldsrådgiver.

Det kan være ventetid på timeavtale med gjeldsrådgiver. Vi råder deg derfor til å søke om betalingsutsettelse hos kreditorene i påvente av samtale med veileder/gjeldsrådgiver.

Begrunn dette med at du venter på timeavtale hos gjeldsrådgiver i NAV.
Nedenfor finner du en oversikt som viser hvilke forventninger du skal ha til gjeldsrådgivertjenesten, samt forventninger til deg som bruker av tjenesten.

Dette kan du forvente av gjeldsrådgiver:

 • Råd og veiledning rundt din økonomiske situasjon.
 • Råd om hvilke gjeldsposter som må betales først og sist.
 • Bistand til kontakt med nams- og særnamsmyndighet.
 • Gjeldsrådgiver skal opptre nøytralt mellom deg og kreditorene.
 • Hvis gjeldsrådgiver ser grunnlag for det, kan det gis praktisk bistand til forhandlinger med dine kreditorer.
 • Hvis dine problemer har sider som gjeldsrådgiver ikke kan bistå med, skal denne så langt som mulig, henvise til andre instanser som kan gi hjelpen som trengs.
 • Når gjeldsrådgiver anser at det ikke er mer å gjøre i saken, skal alle papirer som er mottatt i forbindelse med gjeldsrådgivingsarbeidet, arkiveres eller makuleres.
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold.

Dette forventer vi av deg:

 • Alle opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld skal fremlegges.
 • Endringer i økonomiske forhold som nevnt over, må oppgis til gjeldsrådgiver umiddelbart.
 • Gjeldsrådgiver forholder seg ikke til søknader om økonomisk sosialhjelp, verken i form av lån eller bidrag.
 • Hvis gjeldsrådgiver skal gjøre henvendelser på vegne av deg, godtas det at alle kreditorer i utgangspunktet må behandles likt og gis lik informasjon.
 • Gjeldsrådgiver kan avslutte saken dersom du holder tilbake opplysninger eller ikke viser vilje til samarbeid.
 • Brev som sendes til deg fra gjeldsrådgiver og som kommer i retur, vil bli makulert.
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold.
 • Økonomi- og gjeldsrådgiving er en vedtakspliktig tjeneste, noe som betyr at du må søke om denne tjenesten.
 • Husk å legge ved oversikt over inntekter og utgifter, gjeldsforpliktelser og siste års ligning.
Nyttige nettsider

Søknadsskjema

Andre tilbud

Fredrikstad bibliotek har også et gratis tilbud om økonomisk rådgivning hver tirsdag, med oppstart i september 2023.

Kontakt NAV

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 06. november 2023