Min side Meld fra
Kontakt oss

Feiing og tilsyn

Feieravdelingen i Fredrikstad brann- og redningskorps har ansvar for tilsyn ved fyringsanlegg og øvrig brannsikkerhet i boliger og fritidsboliger, samt feiing av fyringsanlegg i Fredrikstad og på Hvaler.

Tidligere kom vi på tilsyn hvert fjerde år. Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Behovet vurderes ut fra registrerte fyringsvaner som sotmengde, hvordan det fyres og hva det fyres med. Feiehyppigheten fastsettes ut fra dette.

Brannforebyggeren kommer på tilsyn

Brannforebyggende tilsyin tar omtrent 30 minutter per bolig/leilighet. Eier er ansvarlig for at brannforebyggeren har tilgang til hele fyringsanlegget under tilsynet.

Finn frem dokumentasjon på ildsted og skorstein hvis du har dette. Etter besøket vil du få en tilsynsrapport. Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under/ rett før tilsynet. 

Tilsynet vil omfatte: 

 • kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, pipe)
 • sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe
 • sjekk av sotmengde/ behov for feiing
 • informasjon om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr
 • informasjon om bruk og oppbevaring av brannfarlig væske og gass
 • informasjon om brannsikkerhet i hjemmet

I tillegg informerer og veileder vi i spørsmål om fyring, rømningsveier, evakueringsrutiner og generell brannsikkerhet i hjemmet. Skriv gjerne ned eventuelle spørsmål på forhånd. Det er beboernes sikkerhet det handler om, og det er dere som kan gjennomføre de brannforebyggende tiltakene som anbefales for å bo tryggest mulig.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.

Varsel på SMS 

Du får SMS-varsling minst tre dager før brannforebyggeren kommer. Har du reservert deg mot å motta sms på mobilen eller av annen årsak ikke er å treffe digitalt, vil du bli varslet på Altinn eller få brev i postkassen. 

Du kan velge mellom å svare på sms'en med tallet 1 eller 2. 

 • Tallet 1 betyr at oppsatt tidspunkt passer, og vi har en avtale.
 • Tallet 2 betyr at huseier ønsker ny avtale, og at vedkommende selv tar kontakt for ny tid.

Hvis oppsatt tid ikke passer eller du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med brannforebyggeren som har varslet deg.
Nederst i SMS-varselet står tlf nummeret til brannforebyggeren som kommer.

Brannforebyggeren kommer for å feie 

Slik forbereder du deg til feieren kommer på besøk: 

 • Si ifra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under/rett før feiingen
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige hvis du ønsker at feier skal ta ut sot
 • Legg frem godkjent stige av metall
 • Sørg for at takstigen er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • Kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • Feie skorsteinen og eventuelt ovnsrør
 • Fjerne sot fra sotluke
 • Gi fyringsteknisk veiledning

På MinSide kan du se tidligere tidspunkt for feiing og tilsyn. Du kan også når vi beregner å komme neste gang. 

Varsel på SMS

Du får SMS-varsling minst tre dager før brannforebyggeren kommer. Har du reservert deg mot å motta sms på mobilen eller av annen årsak ikke er å treffe digitalt, vil du bli varslet på Altinn eller få brev i postkassen. 

Du kan velge mellom å svare på sms'en med tallet 1 eller 2. 

 • Tallet 1 betyr at oppsatt tidspunkt passer, og vi har en avtale.
 • Tallet 2 betyr at huseier ønsker ny avtale, og at vedkommende selv tar kontakt for ny tid.

Hvis oppsatt tid ikke passer eller du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med brannforebyggeren som har varslet deg.
Nederst i SMS-varselet står tlf nummeret til brannforebyggeren som kommer.

Hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. I løpet av et år brenner det over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav til brannsikkerheten der, som hjemme.

Ifølge forskrift om brannforebygging skal feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger. På Hvaler og i Fredrikstad er det tilsammen ca. 8500 fritidsboliger, av disse har ca. 7500 ildsted tilknyttet en skorstein.

Tidligere utførte vi feiing og tilsyn samtidig på alle hytter/fritidsboliger. Fremover vil vi fokusere på brannforebyggende tilsyn. Vi feier der det er behov. 

Eier eller bruker av hytta/fritidsbolig må være til stede under tilsynet. Vi ønsker å komme inn for å kontrollere ildsteder og skorsteiner, at de er montert riktig og at de er uten feil og mangler.

Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Vi ser også på oppbevaring og bruk av brannfarlig vare, som gass, parafin og lignende. Under besøket informerer vi i tillegg om krav og løsninger hva gjelder rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. I etterkant av besøket blir det sendt en tilsynsrapport til eier. Rapporten tar for seg eventuelle avvik og anmerkinger som ble avdekket under tilsynet.

Varsling om tilsyn/feiing i hytter og fritidsboliger 

Eier av hytte/fritidsbolig vil få SMS, eventuelt melding på Altinn eller brev i posten om at brannforebyggeren kommer. Eier må selv varsle andre brukere av hytte/fritidsboligen. 

Feiing og tilsyn blir varslet minst 10 dager i forveien. Dersom varslet dato ikke passer kan du ta kontakt for en senere avtale.

Du kan velge mellom å svare på sms'en med tallet 1 eller 2. 

 • Tallet 1 betyr at oppsatt tidspunkt passer, og vi har en avtale.
 • Tallet 2 betyr at huseier ønsker ny avtale, og at vedkommende selv tar kontakt for ny tid.

Hvis oppsatt tid ikke passer eller du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med brannforebyggeren som har varslet deg.
Nederst i SMS-varselet står tlf nummeret til brannforebyggeren som kommer.

Ny forskrift

Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal hytter og fritidsboliger kontrolleres på lik linje med bolighus. Eiere av hytter og fritidsboliger har også meldeplikt dersom nytt ildsted skal installeres eller dersom det gjøres endringer på fyringsanlegget. Oppføring eller rehabilitering av skorstein er fortsatt søknadspliktig, og må utføres av entreprenør med ansvarsrett for dette arbeidet.

Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er brannforebyggeren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier.

Det ble i 2016 sendt ut et informasjonsbrev til alle hytteeiere i Fredrikstad og Hvaler kommune vedrørende den nye forskriften og hva den bringer med seg.

Samme krav til taksikring

Det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger. Hvilke behov det er for taksikring i den enkelte fritidsboligen vil feieren vurdere under det første besøket på adressen. Dersom taktrinn/takstige må monteres, kommer vi tilbake for å feie når dette er på plass.

Gebyr

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebygging pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet.

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av bystyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Vi krever gebyr for alle bygg som har ett eller flere fast tilknyttede fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feiing - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Feiing

 • Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr. 408
 • Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr. 815
 • Feie- og tilsynsavgift 3 (½ avgift) kr. 205
 • Feie- og tilsynsavgift 4 (ettløps pipe over 3 etg.) kr. 613
 • Feie- og tilsynsavgift 5 (røykkanal/anbringer) kr. 178
 • Feie- og tilsynsavgift 6 (fritidsboliger) kr. 221

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted:  kr. 820
 • Kontroll av ildsted:  kr. 410
 • Feiing av sentralfyr:  kr. 1030
 • Videokontroll av skorstein:  kr. 620
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering):  kr. 510

* Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3. gangs besøk på samme adresse etter avtale. Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten, eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

Taksikring

Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Sett fram godkjent stige av metall. 
 • Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen i å skli når løs stige brukes til atkomst til taket.
 • På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 meter, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst.
 • Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng. 
 • Hvis skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over taket skal den ha feieluke eller plattform
 • Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

 skjema

Lover, forskrifter og retningslinjer

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd

Kontakt oss

Vis kart

Sist oppdatert: 17. august 2022