Feiing og tilsyn

Feiervesenet i Fredrikstad brann- og redningskorps har ansvaret for å utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Fredrikstad og på Hvaler.

Tidligere kom vi på tilsyn hvert fjerde år. Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Behovet vurderes ut fra registrerte fyringsvaner som sotmengde, hvordan det fyres og hva det fyres med. Feiehyppigheten fastsettes ut fra dette.

Feieren kommer på tilsyn

 • Du får lapp i postkassen eller SMS-varsling på mobilen minst tre virkedager før feieren kommer.
 • Ring gjerne og avtal nøyaktig tidspunkt. Passer ikke tidspunktet kan du avtale ny tid med feiervesenet.
 • Tilsynet tar ca. 30 minutter pr. bolig/leilighet.

Eier er ansvarlig for at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget under tilsynet. Finn frem dokumentasjon på ildsted og skorsteiner hvis du har dette. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Dette sjekker vi:

 • Om ildsteder og skorsteiner har synlige feil eller mangler
 • Om ildsteder og skorsteiner er montert etter gjeldene lovverk/monteringsanvisning
 • Om det er behov for feiing
 • Om feieren har tilgang til skorsteinen
 • Røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier

I tillegg informerer og veileder vi i spørsmål om fyring, rømningsveier, evakueringsrutiner og generell brannsikkerhet i hjemmet. Skriv gjerne ned eventuelle spørsmål på forhånd. Det er beboernes sikkerhet det handler om, og det er dere som kan gjennomføre de brannforebyggende tiltakene som anbefales for å bo tryggest mulig.

Feieren kommer og feier

Du får lapp i postkassa eller SMS på mobilen minst to virkedager før feieren kommer.

Huskeliste før feieren kommer:

 • Gi beskjed til alle i boligen om at det skal feies
 • Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • lle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • Feie-/sotluker skal være tilgjengelige
 • Sett frem godkjent stige av metall
 • Sørge for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • Kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • Feie skorsteinen og eventuelt ovnsrør
 • Fjerne sot fra sotluke (dersom noen er tilstede)
 • Gi fyringsteknisk veiledning

MinSide kan du se tidligere og fremtidige tidspunkt for feiing og tilsyn er beregnet.

Hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav til brannsikkerheten der som hjemme. Ifølge forskrift om brannforebygging skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger. På Hvaler og i Fredrikstad er det tilsammen ca. 8500 fritidsboliger, av disse har ca. 7500 ildsted tilknyttet en skorstein.

Områder som får tilbud om feiing og tilsyn av hytte/fritidsbolig i 2019

 • Fredrikstad: Onsøy (Viker, Stensvik, Øyenkilen)
 • Hvaler: Asmaløy, Herføl, Nordre Sandøy

Områder som får tilbud om feiing og tilsyn av hytte/fritidsbolig i 2020

 • Fredrikstad: Onsøy (Viker, Stensvik, Øyenkilen)
 • Hvaler: Asmaløy, Spjærøy, Søndre Sandøy

Områder som har fått tilbud om feiing og tilsyn av hytte/fritidsbolig:

 • Fredrikstad: Furuholmen, Granholmen, Kjøkøy, Kråkerøy, Borge
 • Hvaler: Kirkøy, Lauer, Singløya

Feiing og tilsyn utføres samtidig. Det er nødvendig at eier eller bruker av hytta/fritidsbolig er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn for å kontrollere ildsteder og skorsteiner, at de er montert riktig og at de er uten feil og mangler. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Vi ser også på oppbevaring og bruk av brannfarlig vare, som gass, parafin og lignende. Under besøket informerer vi tillegg om krav og løsninger hva gjelder rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. I etterkant av besøket blir det sendt en tilsynsrapport til eier. Rapporten tar for seg eventuelle avvik og anmerkinger som ble avdekket under tilsynet.

SMS-varsling om feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger
Du som eier blir varslet ved hjelp av SMS eller elektronisk (via Altinn) med dato/tid for gjennomføring, og du må selv varsle andre brukere av hytta/fritidsboligen. Feiing og tilsyn blir varslet minst 10 dager i forveien, slik at du eller din representant får tid til å forberede deg på å være tilstede ved tilsynet. Dersom varslet dato ikke passer kan du ta kontakt for en senere avtale. 

Ny forskrift
Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal hytter og fritidsboliger kontrolleres på lik linje med bolighus. Eiere av hytter og fritidsboliger har også meldeplikt dersom nytt ildsted skal installeres eller dersom det gjøres endringer på fyringsanlegget. Oppføring eller rehabilitering av skorstein er fortsatt søknadspliktig, og må utføres av entreprenør med ansvarsrett for dette arbeidet.

Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er feieren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier.

Det ble i 2016 sendt ut et informasjonsbrev til alle hytteeiere i Fredrikstad og Hvaler kommune vedrørende den nye forskriften og hva den bringer med seg.

Samme krav til taksikring
Det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger. Hvilke behov det er for taksikring i den enkelte fritidsboligen vil feieren vurdere under det første besøket på adressen. Dersom taktrinn/takstige må monteres, kommer vi tilbake for å feie når dette er på plass.

Gebyr

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebygging pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet.

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av bystyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Vi krever gebyr for alle bygg som har ett eller flere fast tilknyttede fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feiing - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021. 

Alle priser er inkl. mva.

Feiing

 • Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr 374
 • Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr 748
 • Feie- og tilsynsavgift 3 (1/2 avgift) kr 188
 • Feie- og tilsynsavgift 4 (ettløps pipe over 3 etg.) kr 562
 • Feie- og tilsynsavgift 5 (røykkanal/anbringer) kr 163
 • Feie- og tilsynsavgift 6 (fritidsboliger) kr 203

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted  kr 800
 • Kontroll av ildsted  kr 400
 • Feiing av sentralfyr  kr 1000
 • Videokontroll av skorstein  kr 600
 • Fresing av skorstein  kr 800
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering)  kr 500

* Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3. gangs besøk på samme adresse etter avtale. Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten, eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

Taksikring

Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Sett fram godkjent stige av metall. 
 • Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen i å skli når løs stige brukes til atkomst til taket.
 • På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 meter, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst.
 • Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng. 
 • Hvis skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over taket skal den ha feieluke eller plattform
 • Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

 skjema

Lover, forskrifter og retningslinjer

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd

Kontakt oss

Vis kart

 

Sist oppdatert: 25. november 2020
Feiermester
Stian Christoffersen
Telefon
69 95 97 75
Besøksadresse
Lislebyveien 10, 1604 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
feier@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.