Min side Meld fra
Kontakt oss

Boligtilsyn og feiing

Avdeling boligtilsyn har ansvar for tilsyn ved fyringsanlegg og øvrig brannsikkerhet i boliger og fritidsboliger, samt feiing av fyringsanlegg i Fredrikstad og på Hvaler.

Min side

På Min side finner du alle opplysninger om tidligere besøk av brannforebyggeren. Du ser også når vi kommer til deg neste gang.

Varsel om tilsyn og feiing på sms

Du vil få varsel om branntilsyn og feiing på sms. Du kan sjekke på norge.no om du har registrert riktig telefonnummer. Da vil du få varsel og viktige påminnelser også fra stat og kommune.

Brannforebyggerens arbeidsoppgaver

Vår hovedoppgave er å føre tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger. Vi vil vurdere hvor ofte vi skal feie pipa på bakgrunn av dine fyringsvaner, hvordan du fyrer, og hva du fyrer med.

Brannforebyggende tilsyn

Brannforebyggende tilsyn tar omtrent 30 minutter per bolig eller leilighet. Du er ansvarlig for at vi har tilgang til hele fyringsanlegget under tilsynet.

Finn frem dokumentasjon på ildsted og skorstein hvis du har det. Etter besøket vil du få en tilsynsrapport. Du må ikke fyre i ildstedene (ovn og peis) under eller rett før tilsynet. 

Tilsynet vil omfatte: 

 • kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, pipe)
 • sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe
 • sjekk av sotmengde/ behov for feiing
 • informasjon om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr
 • informasjon om bruk og oppbevaring av brannfarlig væske og gass
 • informasjon om brannsikkerhet i hjemmet

I tillegg informerer og veileder vi i spørsmål om fyring, rømningsveier, evakueringsrutiner og generell brannsikkerhet i hjemmet. Skriv gjerne ned eventuelle spørsmål på forhånd. Det er beboernes sikkerhet det handler om, og det er dere som kan gjennomføre de brannforebyggende tiltakene som anbefales for å bo tryggest mulig.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.

Varsel på SMS 

Du får SMS-varsling minst tre dager før brannforebyggeren kommer. Har du reservert deg mot å motta sms på mobilen eller av annen årsak ikke er å treffe digitalt, vil du bli varslet på Altinn eller få brev i postkassen. 

Du kan velge mellom å svare på sms'en med tallet 1 eller 2. 

 • Tallet 1 betyr at oppsatt tidspunkt passer, og vi har en avtale.
 • Tallet 2 betyr at huseier ønsker ny avtale, og at vedkommende selv tar kontakt for ny tid.

Hvis oppsatt tid ikke passer eller du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med brannforebyggeren som har varslet deg. Nederst i sms-varselet står telefonnummeret til brannforebyggeren som kommer.

Feiing 

Slik forbereder du deg til feieren kommer på besøk: 

 • Si ifra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • Du må ikke fyre i ildstedene (ovn og peis) under eller rett før feiingen
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • Sørg for at feie- og sotluker er tilgjengelige hvis du ønsker at feier skal ta ut sot
 • Legg frem godkjent stige av metall
 • Sørg for at takstigen er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • Kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • Feie skorsteinen og eventuelt ovnsrør
 • Fjerne sot fra sotluke
 • Gi fyringsteknisk veiledning

Varsel på SMS

Du får sms-varsling minst tre dager før brannforebyggeren kommer. Har du reservert deg mot å motta sms på mobilen eller av annen årsak ikke er å treffe digitalt, vil du bli varslet på Altinn eller få brev i postkassen. 

Du kan velge mellom å svare på sms-en med tallet 1 eller 2. 

 • Tallet 1 betyr at oppsatt tidspunkt passer, og vi har en avtale.
 • Tallet 2 betyr at huseier ønsker ny avtale, og at vedkommende selv tar kontakt for ny tid.

Hvis oppsatt tid ikke passer eller du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med brannforebyggeren som har varslet deg. Nederst i sms-varselet står telefonnummeret til brannforebyggeren som kommer.

Nytt ildsted?

Ildsted er en del av fyringsanlegget. Ildsted er ovner for vedfyring, flytende eller gassformig brensel, samt peiser og peisovner for lokal oppvarming. 

Skal du installere nytt ildsted eller foreta andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget må du melde fra til feieren.

Oppføring eller riving av skorstein eller pipe

Oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig. Les mer om dette på DIBK sine sider.

Skorstein er en del av fyringsanlegget, og en viktig bygningsteknisk installasjon i bygget. Skorstein er den vertikale delen av røyk-kanalen. Den har til oppgave å transportere røykgasser fra fyringsanleggets røykkanal til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.

Det er ditt ansvar å sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegget ikke brukes. 

Bruker du ikke lenger pipa?

Har du et ildsted som ikke lenger er i bruk, kan du få fritak fra branntilsynsgebyret. Dette gjelder også hvis det ikke er montert noe ildsted på eiendommen. Ønsker du det må du

 • koble fra ildstedet
 • mure igjen hullet etter røykerøret på en forskriftsmessig måte
 • kontakte feieren, så vi kan godkjenne tiltaket

Meld fra om ildsted eller skorstein som ikke er i bruk

Hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav til brannsikkerheten der, som hjemme.

På Hvaler og i Fredrikstad er det tilsammen ca. 8500 fritidsboliger, av disse har ca. 7500 ildsted tilknyttet en skorstein.

Du må være til stede under tilsynet. Vi ønsker å komme inn for å kontrollere ildsteder og skorsteiner, at de er montert riktig og at de er uten feil og mangler.

Dette gjør vi så du kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Vi ser også på oppbevaring og bruk av brannfarlig vare, som gass, parafin og lignende. Under besøket informerer vi i tillegg om krav og løsninger som gjelder rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. I etterkant av besøket blir det sendt en tilsynsrapport. Rapporten tar for seg eventuelle avvik og anmerkinger som ble avdekket under tilsynet.

Varsling om tilsyn/feiing i hytter og fritidsboliger 

Du vil få sms, eventuelt melding på Altinn eller brev i posten om at brannforebyggeren kommer. Du må selv varsle andre brukere av hytta. 

Feiing og tilsyn blir varslet minst 10 dager i forveien. Dersom varslet dato ikke passer kan du ta kontakt for en senere avtale.

Du kan velge mellom å svare på sms'en med tallet 1 eller 2. 

 • Tallet 1 betyr at oppsatt tidspunkt passer, og vi har en avtale.
 • Tallet 2 betyr at huseier ønsker ny avtale, og at vedkommende selv tar kontakt for ny tid.

Hvis oppsatt tid ikke passer eller du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med brannforebyggeren som har varslet deg.
Nederst i sms-varselet står tlf nummeret til brannforebyggeren som kommer.

Husk også at

 • eiere av hytter og fritidsboliger har også meldeplikt dersom nytt ildsted skal installeres eller dersom det gjøres endringer på fyringsanlegget
 • oppføring eller rehabilitering av skorstein er søknadspliktig, og må utføres av entreprenør med ansvarsrett for dette arbeidet
 • det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger
Taksikring

Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Sett fram godkjent stige av metall. 
 • Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen i å skli når løs stige brukes til atkomst til taket.
 • På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 meter, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst.
 • Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng. 
 • Hvis skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over taket skal den ha feieluke eller plattform
 • Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.
Bekymringsmelding

Eksempler kan være:

 • noen bor i en bolig som du er i tvil om er godkjent, f.eks. en garasje eller en kjeller
 • du har en nabo som du tror ikke kan ivareta sin egen brannsikkerhet
 • du mistenker at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin
 • du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og opplever noe som er utrygt når det gjelder brannsikkerhet eller rømningsveier
Gebyr

Gebyret for feiing og tilsyn kommer på fakturaen for årsgebyr eiendom.

Du betaler for tilsyn og feiing hvert år selv om vi ikke kommer så ofte. Kostnadene for tilsyn og feiing er fordelt til et årlig gebyr.

Hva koster tjenesten

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024. 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Branntilsyn

 • Branntilsyn 1-løp (varenr. 153) kr. 471
 • Branntilsyn 2-løp (varenr. 152) kr. 941
 • Branntilsyn ½ gebyr (varenr. 155) kr. 236
 • Branntilsyn 1-løp over 3 etg. (varenr. 154) kr. 708
 • Branntilsyn hytte kr. 255
 • Branntilsyn gass kr. 236

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted:  kr. 1000
 • Fresing av skorstein: kr. 1 100
 • Feiing av sentralfyr:  kr. 1 500
 • Videokontroll av skorstein:  kr. 800
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering):  kr. 600

* Ekstra gebyr tilkommer når eier ikke møter til avtalt tid for tilsyn/feiing for 2. gang

 

 

Lover, forskrifter og retningslinjer

Kontaktopplysninger

Brannforebyggerens telefon og e-post

Telefon 489 50 966
Telefontiden er klokken 7.00–8.30 og 12.00–15.00.
Tar vi ikke telefonen når du ringer, ringer vi deg tilbake.

Du kan også sende oss en e-post på  feier@fredrikstad.kommune.no 

Sist oppdatert: 07. september 2023