Spørsmål om barnehager og skoler i forbindelse med gjenåpning

Vi har samlet og svart på en del av spørsmålene som kommer rundt gjenåpning av barnehager og skoler.

Hvorfor valgte man å åpne barnehager og de minste trinnene på skolen først, og ikke vgs og ungdomskolene i stedet for?

Det er i hvert fall tre aspekter ved dette. For det første viser kunnskapen vi har i dag at barn i liten grad blir smittet og i liten grad smitter andre. Dette gjelder i økende grad jo mindre barna er. For det andre er det spesielt viktig at de minste, sårbare barna får et tilbud. De minste har i mindre grad mulighet til å formidle og håndtere utfordrende hjemmeforhold. Det tredje dreier seg om læring; det er vanskeligere jo mindre barna er, å få til god hjemmeundervisning/-læring.

Hvorfor skal vi gjenåpne skoler og barnehager når det nå er mer smitte i samfunnet enn da regjeringen besluttet å stenge ned Norge den 12. mars?

Å holde barnehagene og skolene stengt er inngripende tiltak – for alle barn (sosialt og for læring) og for sårbare barn spesielt (også mtp sviktende omsorg hjemme). Barnehager/skoler ble ikke stengt av hensyn til det enkelte barn eller den enkelte ansatte, da dette er grupper som tåler sykdommen best. Tiltakene ble iverksatt for å dempe smittespredningen i befolkningen, for å beskytte risikogruppene og hindre en overbelastning på helsevesenet. Vi er nå så sikre som vi mener vi trenger å være i et kost-nytte-perspektiv, på at vi klarer å ivareta risikogrupper og helsevesenet samtidig som vi har barnehage/skoler åpne.

Kan barn bli syke?

Ja, barn kan både bli smittet og syke med koronavirus, men barna ser ut til å bli smittet i mindre grad enn voksne. Barn får som regel ingen eller milde symptomer på sykdommen.

Kan barn spre smitte?

Kunnskapen vi har i dag tilsier at barn ikke utgjør noen vesentlig smittekilde. Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig

Hvor mange barn i Norge har blitt syke?

I Norge er under 1 % av de bekreftet smittede barn i alderen 0-9 år. I Sverige, hvor barnehager og skoler har vært åpne, er tallet 0,7 %.

Jeg vil ikke sende barna mine på skolen, kan jeg holde de hjemme?

Ja, etter de samme reglene som før korona-epidemien. I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det betyr at foreldre kan velge å sende barna på privat eller offentlig skole, eller de kan undervise barna selv. De siste ukene har skolene drevet fjernundervisning og hatt et eget opplegg for barna. Foresatte kan ivareta ansvaret for opplæringen med hjemmel i opplæringslovens §§ 2-13 og 14-3. Foresatte må da varsle kommunen før de starter privat hjemmeundervisning. De behøver ikke vente på godkjenning, slik at privat hjemmeundervisning kan startes den dagen de varsler kommunen om det. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen jf. oppll. § 14-3. Etter reglene overtar da de foresatte opplæringsansvaret, og må selv sørge for undervisningsopplegg og -materiell. Elevene skrives ut av den offentlige skolen og vil ikke lenger ha tilgang til kommunens digitale plattformer. Utdanningsdirektoratet sitt rundskriv nr. 5 – 2013 “Privat hjemmeundervisning” beskriver forholdet og anbefales lest før en begynner med privat hjemmeundervisning. 

Hvis foresatte ønsker å avslutte privat hjemmeundervisning, har barnet rett til plass på sin nærskole. De tar da kontakt med skolen og sender samtidig en melding til Fredrikstad kommune, skoleetaten om opphør av privat hjemmeundervisning. Send e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no .

Men det er viktig å påpeke at skolen også er en viktig sosial arena ønsker kommunen i utgangspunktet at alle barn (som ikke tilhører en definert risikogruppe) om å komme tilbake til skole og barnehage.

Kan vi velge å få fjernundervisning i stedet?

Nei, det er kun hvis barnet eller noen i nær familie er i risikogruppen, at opplæring hjemme tilbys. For alle andre elever gis undervisning på skolen, på de trinnene som er åpnet.

Jeg vil ikke sende barna mine på skolen, har jeg da fortsatt krav på tilrettelegging fra arbeidsgiver?

Du har kun krav på tilrettelegging dersom ditt barn eller noen i nær familie er i risikogruppen.


Kan jeg fortsatt bruke sykt barn-dager til å være hjemme med barna mine når skolene åpner igjen?

Når skoler og barnehager igjen er åpne må vilkårene for bruk av omsorgsdager være tilstede. Det betyr at du ikke fritt kan holde sine barn hjemme ved bruk av omsorgsdager når skoler og barnehager igjen er åpne. Har du barn i risikogruppen, kan du benytte omsorgsdager.

Hvilke smitteverntiltak kommer barnehagen og skolen til å ha?

Skoler og barnehager har gitte smittevernregler å forholde seg til. En nasjonal veileder for barnehagene er utarbeidet og skal følges av de ansatte. Blant annet:
- Syke personer skal ikke møte opp.
- God hygiene og renhold
- Redusert kontakthyppighet

Reviderte veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler og ungdomsskolen og videregående skole

Hva skjer hvis noen på skolen eller i barnehagen blir syke?

Revidert smittevernveilederen for barnehager og skoler (publiseres 7. mai) inneholder konkrete retningslinjer for hvordan syke barn skal håndteres i skoler og barnehager. Kort fortalt innebærer dette at barnet skjermes fra de andre barna og at foreldrene kontaktes for snarlig henting, samt forsterket renhold i etterkant.

Jeg kommer ikke til å sende barna mine i SFO eller barnehage, må jeg fortsatt betale?

Det er vedtektene som regulerer denne praksisen. Det betyr at enten så betaler man for barnehageplassen eller ber om permisjon, eller sier opp plassen. Regjeringen har åpnet SFO og barnehage fordi det er definert som trygt. Ifølge vedtektene skal plasser som ikke ble sagt opp før 1. april (SFO 1.mars) betales til og med 30. juni.

Hvem skal/bør holde seg hjemme? Bare de i risikogruppen eller også de som har familie i risikogruppen?

De aller fleste barn, også de fleste barn med kroniske sykdommer, skal nå tilbake i skole og barnehage. Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av sykdommen. Kunnskaps-grunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være barn som skal rådes til å unngå oppmøte i barnehage. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge som det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Oversikt over disse finnes i smittevernveilederne for skoler og barnehager. Hvis foreldre er usikre, må de kontakte fastlege. Barn som ikke kan være på skolen fordi de eller noen i nær familie er i risikogruppen, skal få opplæring hjemme fra skolen. Det opplyser Kunnskapsdepartementet.

Hvordan kan man opprettholde anbefalingene fra myndighetene om 2 meters avstand i barnehagene? Barn trenger jo trøst, bleieskift mv.

Det er vanskelig for små barn å holde god avstand. Derfor, og fordi det har vist seg å være svært liten smitte i barnehager og skoler, anbefaler helsemyndighetene at dette primært løses gjennom bruk av små, faste grupper. I tillegg blir god hygiene og vasking av arealer svært viktig. Veilederen for smittevern gir tydelige råd om hvordan de ansatte i barnehager og skoler skal forholde seg på en smittevernfaglig trygg måte.

Det er jo barn som har foreldre som er i risikogruppen. Hvordan blir dette?

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rettelegging av barnehage- og skoletilbudet for ytterligere å begrense smitterisiko til hjemmet. Hvis barnet eller noen i nær familie er i risikogruppen, og det å holde barnet hjemme anses som den totalt sett beste løsningen, skal barnet få opplæring hjemme fra skolen.

Skal elever, barnehagebarn og ansatte testes for covid-19?

De kan testes i følge FHIs testkriterier. Se mer om vurdering og testkriterier

Jeg har samfunnskritisk jobb og har hatt full tid fram til nå. Får jeg redusert tid når barnehagene åpner?

Alle kommunale barnehager har lik åpningstid de første ukene av gjenåpningen. Se åpningstidene

Når åpner 5.-7. trinn?

Trinnene åpner i løpet av uke 20. Foresatte vil få informasjon fra sin skole.

 

Sist oppdatert: 23. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.