SFO - skolefritidsordning

Innhold

Betaling for SFO-plassen under korona-krisen

Det vil ikke bli avkrevd betaling for SFO for perioden dette var stengt. Etter gjenåpning har regjeringen bestemt at det er vanlige vedtekter og takster som gjelder. Ifølge vedtektene skal plasser som ikke ble sagt opp før 1.mars)betales til og med 30. juni. Les mer om faktureringen

Har du spørsmål til fakturaen under Korona-krisen, må du sende en epost til kemner@fredrikstad.kommune.no

 

Kort fortalt

Du kan melde inn barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.
Eleven må være bosatt i kommunen

Frist for å melde inn er 1. april:

Plassalternativer

Du kan søke om hel plass, halv plass, morgenplass og ettermiddagsplass. Halv plass er 11 hele dager pr. mnd. Ettermiddagsplass er ettermiddag hver dag.

Det kan være forskjeller i tilbud fra skole til skole. Du må avtale dette med skolen før begynnelsen på neste måned.
Du kan søke om endring av plasstilbudet du har.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Søknadsfrist for å få reduksjon i foreldrebetalingen fra og med august er 1. juni.

Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter søknad.

Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen.

Oppsigelse

Ved oppstart nytt skoleår tildeles plassen fra 1. august. Det betales fra den dato barnet er tildelt plass. Oppsigelse eller endring skal skje skriftlig til skolen, på fastsatt skjema via Fredrikstad kommunes nettside, med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.

Unntak: En plass i SFO kan ikke sies opp etter 1. mars, med unntak av flytting fra kommunen. Dersom plassen blir sagt opp 1. mars eller tidligere, må barnet senest slutte 31. mars, ellers må det betales til og med 30. juni.

Betaling og åpningstider

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 753 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 202 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 652 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 101 pr mnd. 

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 202 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 202 pr mnd. 
 • Halv plass: kr 138 pr mnd.

Dagsats i skolens ferie
For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier.
Hel plass: 220 pr dag.
Ettermiddagsplass: 165 pr dag.
Morgenplass: 110 pr dag.

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for husstanden er under 5,06 G. 

Prisen for SFO skal ikke overstige 6 prosent av husstandens samlede person- og kapitalinntekt.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen: - Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad. - Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, priser per måned:

 • Inntekt fra 0 - 1,75 G
  - Hel plass (heltid): Individuell pris
  - Ettermiddagsplass: Individuell pris
  - Halv plass: Individuell pris
  - Morgenplass: Individuell pris
   
 • Inntekt fra 1,75 - 3,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 952
  - Ettermiddagsplass: kr 761
  - Halv plass: kr 572
  - Morgenplass: kr 381
   
 • Inntekt fra 3,5 - 4,37 G
  - Hel plass (heltid): kr 1 906
  - Ettermiddagsplass: kr 1 525
  - Halv plass: kr 1 144
  - Morgenplass: kr 762
 • Inntekt fra 4,37 - 5,06 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 380
  - Ettermiddagsplass: kr 1 904
  - Halv plass: kr 1 428
  - Morgenplass: kr 952
 • Inntekt fra 5,06 G og over
  - Hel plass (heltid): kr 2 753
  - Ettermiddagsplass: kr 2 202
  - Halv plass: kr 1 652
  - Morgenplass: kr 1 101

 Andre bestemmelser for SFO

Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7.klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det framlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

Etatssjef skole gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene. 

Åpningstider

SFO har åpent i alle skolens ferier med feriestengt 4 uker i juli. SFO er stengt jule- og nyttårsaften og fra kl. 12.00 onsdag før Skjærtorsdag.

SFO holder stengt i 5 planleggingsdager pr. år i følge skoleruta.

Daglig åpningstid er normalt innenfor tidsrommet kl. 07.00 - 16.30, lokale variasjoner kan forekomme.

Vedtekter og lovverk
Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Flere spørsmål og svar om skole

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og svar om skole.

Kontakt oss

Ta kontakt med Servicetorget eller den enkelte skole om du trenger hjelp.

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 11. mai 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?