Miljø og helse i skoler og barnehager

Innhold

Det fysiske og det psykososiale miljøet i barnehager og skoler skal fremme barnas helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade

Målgruppe

Alle skoler (grunnskoler og videregående skoler), barnehager (åpen barnehage, dagmamma, familiebarnehage, ordinære barnehager etc.)

Lovverk

Det er flere lovverk som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler. Etter opplæringslovens kap. 9A har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammen  med  opplæringslovens kapittel 9A, fungerer forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som barnas og elevenes «arbeidsmiljølov». 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

Veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler utdyper kravene som er satt i forskriften:

Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)

Miljø og helse i skolen (IS-2073)

Godkjenning og tilsyn

Kommunen  har ansvar for godkjenning og tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Fredrikstad kommune er denne oppgaven plassert hos virksomhet Miljø og landbruk ved kommuneoverlegen. I henhold til forskriftens § 6 Krav om godkjenning fremgår at søknad skal fremlegges godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.  Ta kontakt med virksomhet Miljø og landbruk ved spørsmål og søknadsskjema.

Søk godkjenning

Les mer om godkjenningspliktige virksomheter

 

Klage på elevenes/barnas arbeidsmiljø

I tillegg til godkjenning og planlagte tilsyn utfører miljørettet helsevern saksbehandling i enkeltsaker på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre. Klager på miljøet i barnehage eller skole bør først tas opp med rektor, styrer eller i FAU eller elevråd. Dersom dette ikke fører fram, kan virksomhet Miljø og landbruk kontaktes.

Internkontroll

I skoler og barnehager er det krav til internkontrollsystem. Det betyr at virksomhetene skal dokumentere at regelverk etterleves på en systematisk måte. En virksomhet skal vite hva den skal gjøre, gjøre det og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Les mer om krav til internkontrollsystem i veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4.

I barnehager og skoler er det også krav til internkontroll etter internkontrollforskriften, som bl.a. er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften utdyper pliktene til internkontroll. Det er også et krav til internkontroll og systematisk arbeid med både det fysiske og psykososiale skolemiljøet etter §9a-4 i opplæringsloven.

Det systematiske arbeidet med barnas og elevenes miljø skal være et kontinuerlig arbeid som revideres løpende, og ikke kun være en «perm i hylla». Internkontrollsystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse. Det viktigste er å vise hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort. Internkontrollsystemet skal kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten og for f.eks. elevrådet og foreldrerådet.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 23. mai 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?