Min side Meld fra
Kontakt oss

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for Fredrikstad kommunes barnehager

Gjeldende fra 1.februar 2023

1. Forvaltning

Fredrikstad kommunes barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, og planer for den enkelte barnehage.

Den enkelte barnehage er underlagt fagetat barnehage i Seksjon for utdanning og oppvekst og oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune.

2. Formål og innhold

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

3. Barne- og foreldremedvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

3.1. Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder.

3.2. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av 5 representanter med stemmerett. Oppvekstutvalget velger 1 representant og 1 vararepresentant til samarbeidsutvalget, og de velges for bystyrets funksjonstid.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til samarbeidsutvalget, og det velges for ett år av gangen. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplan og budsjett for den pedagogiske virksomheten. Videre skal samarbeidsutvalget uttale seg i andre saker som er av viktighet for barnehagens innhold, drift og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal m.m.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og eventuelt overfor fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Dersom barnehage og skole har felles samarbeidsutvalg skal sammensetningen være slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehage og skole skal være representert.

4. Personale og bemanning

Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten. Styrer og pedagogisk leder skal ha utdanning som barnehagelærer. Når barnehage og skole er organisert som en virksomhet, kan skolens rektor være styrer for barnehagen. Styrers administrasjonstid kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

4.1. Norm for pedagogisk bemanning

Det skal være en pedagogisk leder pr. 14 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder pr. 7 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid pr. dag, kan barnetallet økes noe pr. pedagogisk leder.

4.2. Politiattest

Det kreves at alle som arbeider i barnehagen skal legge fram tilfredsstillende politiattest før ansettelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager.     

4.3. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens §§ 13 til 13 f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 45 og 46.

5. Opptak av barn

Søknad om plass i barnehage skjer elektronisk med søknadsfrist 1.mars til hovedopptaket. Søknadsfristen kunngjøres i januar måned, og finnes på Fredrikstad kommunes hjemmesider: www.fredrikstad.kommune.no

I barnehageloven § 17, Samordnet opptaksprosess i kommunen, står det: Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Opptaksmyndigheten er av bystyret delegert til etatssjef barnehage i Fredrikstad kommune.

Det sendes ut bekreftelse på mottatt søknad, tilbudsbrev og avslagsbrev skriftlig via Altinn eller post.

Tilbud om barnehageplass gis til søkere bosatt i Fredrikstad kommune etter fastsatte kriterier.

Eventuelle klager sendes barnehageetaten, og behandles endelig i kommunens klageutvalg.

Kommunen betraktes som ett opptaksområde, selv om det bør bestrebes at det enkelte barn gis plass i sitt nærmiljø. Dersom det er mangel på barnehageplasser må fordeling av plassene skje i henhold til opptakskriteriene.

5.1. Opptakskriterier

Fredrikstad kommune er opptakskrets.

 1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven:
  Barn med nedsatt funksjonsevne, herunder - diagnostiserte funksjonsvansker/ mer spesifisert se forskriftene til barnehageloven Dokumentasjon: Skriftlig uttalelse fra sakkyndig instans med redegjørelse av barnets funksjonsvansker.

  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Se forskriftene til barnehageloven for lov innhold. Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet.

 2. Barn som bor i familier med store belastninger.
  Store belastninger kan være sykdom i hjemmet, søsken eller foreldre, med nedsatt funksjonsevne. Barnefamilier som har hatt økonomiske ytelser fra NAV i lengre tid og skal oppfylle aktivitetsplikten. Jf. vedtak i hp og budsjett 2017. Dokumentasjon: Anbefaling fra helsesøster, lege, barnevern, NAV eller lignende.

 3. Andre kriterier i prioritert rekkefølge:
 • 5 åringer
 • Minoritetsspråklige barn over 3 år
 • Søsken til barn som går i barnehagen
 • Barn av spesielt unge foreldre (16-20 år)
 • Barn med familier hvor begge / enslige forsørgere er i arbeid eller under utdanning
 • Loddtrekning

6. Andre bestemmelser

6.1. Oppsigelse

Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage. Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsestiden på en måned, gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.

Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder den ut barnehageåret.

Unntak: En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april med unntak av flytting fra kommunen. Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30.april, ellers må det betales til og med 30.juni.

Ved flytting fra kommunen må barnet som hovedregel slutte i barnehagen innen 1 måned. Dersom en barnehageplass misligholdes, ved manglende betaling; dvs. restanse på 2 måneder eller mer, - eller ved mangelfullt frammøte i barnehagen, kan kommunen v/etatsjef barnehage si opp plassen.

6.2. Permisjon

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen den 1. eller den 15. i måneden. Barnehagens styrer behandler permisjonssøknaden på bakgrunn av barnegruppens sammensetning og muligheten for midlertidig å fylle plassen. Ved innvilgelse av permisjon må det betales for 1 måned fra den datoen søknaden er registrert innkommet.

Permisjon gis vanligvis ut barnehageåret. Permisjon gis ikke til nye barn som ikke har startet i barnehagen.

6.3. Foreldrebetaling

Betalingssatsene reguleres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av departementet og bystyret. Innbetalingen skjer månedsvis etter regning fra kommunen. Juli måned er betalingsfri. Det betales 10 % tillegg for halv plass. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 50 prosent for barn nr. 3.

Foreldrene betaler matpenger i tillegg til foreldrebetaling. Prisen følger selvkostprinsippet. Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehage betales med kr. 200,- pr. barn pr. påbegynt halvtime. Foreldre med delt plass har mulighet til kjøp av ekstra dager – pris kr. 150,- pr. dag.

For å få redusert pris på grunn av lav inntekt må søknad om redusert foreldrebetaling sendes på søknadsskjema som ligger på Fredrikstad kommunes hjemmeside. 

 • Det kan søkes om moderasjon i foreldrebetalingen pga. lav inntekt.
 • Det kan søkes om gratis kjernetid (20 timer per uke) for husholdninger med lav inntekt. Gjelder for 2, 3, 4, og 5 åringer - og barn med utsatt skolestart.

Ved barns sykdom, der fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned, og det foreligger legeerklæring om barnets sykdom/fravær, innvilges det fritak for betaling fra sykefraværets begynnelse.

6.4. Åpningstid

Åpningstiden i kommunens barnehager er normalt 10 timer pr. dag. Tidspunkt varierer på grunnlag av lokale forhold.

6.5. Oppholdstid

Heldagsplass: 41 timer eller mer pr. uke. Halv/delt plass: Er i hovedsak 25 timer eller mer jfr. søknadsskjema. Korttidsplass: Kan være inntil 20 timer pr. uke.

Hvordan en organiserer delte plasser avtales i hvert enkelt tilfelle mellom barnehagen og foreldrene ved tildeling av plass, slik at den gjennomsnittlige tildelte oppholdstid i barnehagen er i henhold til kommunens vedtekter.

6.6. Barnehageåret

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.

Alle kommunale barnehager har sommerstengt barnehage i uke 27, 28, 29 og 30 hvert år. En barnehage skal holde sommeråpent i uke 27 i 2023.

Alle kommunale barnehager holder stengt 5 planleggingsdager pr. år.

7. Arealutnyttelse

Leke og oppholdsareal pr. barn skal minimum være

 • 4,0 m2 for barn over 3 år
 • 5.3 m2 for barn under 3 år
 • 3.0 m2 for barn i korttidsbarnehage, men kravet kan i spesielle tilfeller fravikes
 • 4.0 m2  base for naturbarnehager

8. Helse- og hygieniske forhold

Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse- og hygieniske forhold i barnehager. Helsemyndighetene foretar inspeksjon så ofte de finner det påkrevet.

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på eget skjema. Barnehagens styrer avgjør om et barn pga. sykdom ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Barnehagens personale har plikt til å gjennomføre adekvat tuberkulosekontroll etter gjeldende regelverk. Undersøkelsen skal gjennomføres før tiltredelse. Arbeidsgiver har plikt til å påse at slik undersøkelse er gjennomført og at det foreligger negativt resultat av undersøkelsen før tiltredelse.

For personer under opplæring eller hospitering, jf. Tuberkulose forskriftens § 3-1 første ledd bokstav b), er det institusjonen (ikke høyskolen/universitetet) som har plikt til å påse at tuberkuloseundersøkelse er gjennomført og at resultat av undersøkelsen foreligger før opplæringen eller hospiteringen begynner.

9. Internkontroll

Barnehagen følger kommunens regler for internkontroll.

10. Endringer i vedtektene

Bystyret skal fastsette og endre vedtekter. Kommunedirektøren gis myndighet til å endre vedtektene når dette følger av endringer i Lov om barnehager, avtaleverket eller kommunens årlige budsjettvedtak. 

Sist oppdatert: 30. januar 2023