Reduksjon i betaling for barnehageplass

Innhold

Reduksjon i foreldrebetalingen.

Husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn en statlig sats 548.167,- skal betale maks seks prosent av skattepliktig person og kapitalinntekt. Fra august 2019 er inntektgrensen kr. 557.333,-.

Søknadsfrist 1. juni. Ved start i løpet av året sendes søknad fortløpende.

Gratis kjernetid i barnehagen.

Gratis kjernetid betyr at 20 timer av oppholdet i barnehagen er gratis. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500,- kroner pr. år med virkning fra 01.08.2018. Dette gjelder for 3,4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart.

Fra 1. august 2019 blir inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen endret fra 533 500 kroner til 548 500 kroner per år, og den utvides til å gjelde også for 2-åringer. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Utregningsgrunnlag

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og den nasjonale ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistret.

Når skal en søke om reduksjon?

Søk gjerne reduksjon i foreldrebetaling når du takker ja til barnehageplass. Det er mulig å søke på begge overnevnte ordninger.

Søknadsfrist 1. juni.
Du søker på elektronisk skjema som ligger på kommunens nettsider. Skjema benyttes både for kommunale/ikke-kommunale barnehager.  Det er mulig å be om hjelp til denne prosessen i barnehagen der du har fått plass til barnet. Hovedregel er at søknaden gjelder for et barnehageår av gangen.

Vilkår 

For å få redusert pris på grunn av lav inntekt må du:

 • Sende søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Bruk elektroniske skjema. Skjema benyttes både for kommunal/ikke-kommunal barnehage. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden.
   
 • Legge ved kopi av siste selvangivelse eller annen dokumentasjon på inntekt. Annen dokumentasjon på inntekt kan være aktuell dersom husholdningens inntekt er vesentlig og varig endret. Med dette menes store inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. I slike tilfeller kan det søkes ved å legge fram annen dokumentasjon for inntekt

All dokumentasjon av inntekt må være mottatt før saksbehandlingen begynner.

Statlige satser kan endres i budsjettfremlegg. Se på kommunens nettsider under reduksjon i foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage som bor på samme adresse (søsken defineres utenfor, jf. forskrift om foreldrebetaling) betaler du:

 • 70 % av prisen for det andre barnet
 • 50 % av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Prisregulativ

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. august 2019   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 040 per mnd. - kr 33 440 per år 
 • 80 % plass: kr 2 584 per mnd. - kr 28 424 per år
 • 70 % plass: kr 2 432 per mnd. - kr 26 752 per år
 • 60 % plass: kr 2 128 per mnd. - kr 23 408 per år
 • 50 % plass: kr 1 824 per mnd. - kr 20 064 per år
 • 40 % plass: kr 1 520 per mnd. - kr 16 720 per år

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2019 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 360 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 309 per måned

Rett til barnehageplass
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Betaling gjelder fra den måned barnet begynner i barnehagen. Barnet har kun rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Søknadsfrist vedrørende reduksjon i foreldrebetalingen
Det må sendes inn søknad for hvert nytt barnehageår og søknadsfristen er 1. juni. Kommunen behandler søknader etter søknadsfristen etter hvert som de kommer inn og når kommunen har fått all gyldig dokumentasjon. De som får innvilget søknaden sin får reduksjonen fra og med måneden etter at kommunen mottok dokumentasjonen. Unntak kan eventuelt gjøres etter særskilt vurdering av barnehagemyndigheten i kommunen.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke fremkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt  

 • Inntekt under kr 548 167 per år (fra 1. januar 2019`)
  - Oppholdsbetalingen blir 6 % av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.
  - Hel plass (100%): kr 2 990
  - 80% plass: kr 2 542
  - 70% plass: kr 2 392
  - 60% plass: kr 2 093
  - 50% plass: kr 1 794
  - 40% plass: kr 1 495
 • Inntekt over kr 557 333 per år (fra 1. august 2019):
  - Hel plass (100%): kr 3 040
  - 80% plass: kr 2 585
  - 70% plass: kr 2 432
  - 60% plass: kr 2 128
  - 50% plass: kr 1 824
  - 40% plass: kr 1 520
   

Gratis kjernetid 
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringer i barnehagen. Fra 1. august 2019 blir inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen endret fra 533 500 kroner til 548 500 kroner per år, og den utvides til å gjelde også for 2-åringer. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for ett barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til selvangivelsen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon:

 • Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.
 • Oppsigelsestiden på en måned, gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.
 • Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret.
 • En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelsestid gjelder. 
 • Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april ellers må det betales til og med 30. juni. 
 • Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid. 
 • Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.
 • Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15.

Andre bestemmelser:

 • Det må betales ved barnets fravær fra barnehagen. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra gjeldende betalingsbestemmelser.
 • Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.
 • Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehage betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes Punkt 6.3, Foreldrebetaling.
 • For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Fagsjef barnehage gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

 

Sist oppdatert: 28. september 2016

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?