Betaling og redusert pris i barnehage og SFO

Hva koster barnehageplassen/SFO plassen, redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid, søskenmoderasjon.

Betaling for barnehage og SFO plass under korona-krisen

Det vil ikke bli avkrevd betaling for barnehage og SFO for perioden dette var stengt. Etter gjenåpning har regjeringen bestemt at det er vanlige vedtekter og takster som gjelder. Ifølge vedtektene skal plasser som ikke ble sagt opp før 1.april (SFO 1. mars) betales til og med 30. juni. Les mer om faktureringen
Har du spørsmål til fakturaen under Korona-krisen, må du sende en epost til komkrav@fredrikstad.kommune.no

Kort fortalt

Har du et vedtak om barnehage/ SFO plass, må du betale for plassen i det tidsrommet vedtaket gjelder. Du betaler for plassen 11 måneder i året, juli er en betaligsfri måned.

Du betaler for den type plass du har. I tillegg må du betale matpenger.

Du har mulighet for å søke redusert forelderbetaling hvis du har lav inntekt. Hvis du har flere barn i barnehage/ SFO, får du søskenmoderasjon.

Her søker du redusert foreldrebetaling

Hva koster barnehageplassen?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 230 per mnd.
 • 80 % plass: kr 2 584 per mnd. 
 • 70 % plass: kr 2 261 per mnd.
 • 60 % plass: kr 1 938 per mnd. 
 • 50 % plass: kr 1 615 per mnd.
 • 40 % plass: kr 1 292 per mnd. 

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2020 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 381 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 328 per måned

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt, som beregnes med utgangspunkt i husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Begge ordningene må det søkes om for hvert nytt barnehageår, søknadsfrist er 1. juni. 

- Reduksjon i foreldrebetaling 
Fra 1. januar 2021 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 592 167 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).  

- Gratis kjernetid 
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Fra 1. august 2021 blir inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen endret fra 566 100 kroner til 583 650 kroner per år. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Endringer i løpet av året

Som hovedregel skal vedtaket vare for et barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på en måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret. Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid. 

En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen, hvor en måned oppsigelsestid gjelder.

Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april, ellers må det betales til og med 30. juni. Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen. 

Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15. i måneden.

Andre bestemmelser:

Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehagen betales med 200 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes punkt 6.3, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. 

Ved sammenhengende sykefravær med varighet mer enn 1 måned kan det gis betalingsfritak ved framleggelse av legeerklæring. 

Etatssjef barnehage gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

Betaling for barnehageplass er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Hva koster SFO plassen?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 827 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 261 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 697 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 131 pr mnd. 

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 207 pr mnd.


  For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier.
  Hel plass: 220 pr dag.
  Ettermiddagsplass: 165 pr dag.
  Morgenplass: 110 pr dag.

  Søskenmoderasjon
  Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

  Reduksjon på grunn av lav inntekt

  Fra 1. januar 2021 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 518 275 kr per år kunne få søke om å
  redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

  Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke framkommer av
  selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
    
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.


Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen, med minst 3 måneders varighet, er foresatte
pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved
separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i
måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.
  

Andre bestemmelser for SFO

Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7.klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det framlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Når må jeg søke?

Ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår/barnehageår (august-juni). Om vedtak om redusert foreldrebetaling skal gjelde fra august i det nye barnehage-/skoleåret må ny søknad sendes inn innen 1. juni. Søknader som mangler nødvendig dokumentasjon blir avvist.

Har du takket ja til en barnehageplass/ SFO plass fra høsten 2021 må du vente med å sende søknad til du har mottatt skattemelding/selvangivelse for 2020. 

Hvem kan få reduksjon?

Oppholdsbetaling skal ikke overstige 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.

Husholdninger med samlet inntekt under 592.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage, for SFO er inntektsgrensen 518.275. 

Hva må jeg dokumentere?

Du må sende oss

 • kopi av siste skattemelding
   
 • dersom inntekten er annerledes enn det skattemeldingen viser, må du legge ved dokumentasjon som viser ny inntekt. F.eks lønnslipp eller utbetaling fra NAV.
     
 • skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, må du å opplyse om dette ved søknad.
     
 • selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Om dokumentasjon til søknaden mangler, vil du få avslag.
Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen, med minst 3 måneders varighet, er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Hvordan søker jeg?
 • Bruk nettleseren Google Chrome
 • Gå inn på https://vigilo.no/fredrikstad/
 • Logg inn med ID-porten
 • Her ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole
 • Klikk på navnet ditt, eller klikk søknad om redusert betaling.

Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter

Søknadsskjemaet gjelder for både kommunale og private barnehager. Du må dokumentere husstandens inntekt for å få søknaden behandlet.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage eller SFO som bor på samme adresse (stesøsken defineres utenfor, jf. forskrift om foreldrebetaling) betaler du:

 • 70 % av prisen for det andre barnet
 • 50 % av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Du får ikke søskenmoderasjon dersom du har et barn i barnehage og et i SFO.

Du trenger ikke å søke søskemoderasjon.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 26. mars 2021

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.