Min side Meld fra
Kontakt oss

Betaling og redusert pris i barnehage og SFO

Du kan søke reduksjon i foreldrebetalingen når du har lav inntekt. Du søker i Vigilo, og du må dokumentere inntekten din.

Går barnet ditt i barnehage eller SFO, må du betale for plassen i det tidsrommet du har et vedtak. Du betaler for plassen 11 måneder i året,- juli er en betaligsfri måned. Du betaler for den typen plass du har. I tillegg må du betale matpenger. 

Sånn søker du

 • Bruk nettleseren Google Chrome
 • Gå inn på https://vigilo.no/fredrikstad/
 • Logg inn med ID-porten
 • Her ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole
 • Klikk på navnet ditt, eller klikk søknad om redusert betaling.

Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter

Søknadsskjemaet gjelder for både kommunale og private barnehager. Du må dokumentere husstandens inntekt for å få søknaden behandlet.

Når må jeg søke?

 • Du kan søke redusert betaling fortløpende hele året.
 • Alle må også sende en ny søknad for hvert nye barnehageår/skoleår.
 • Ønsker du å få et vedtak om redusert betaling fra august, må du søke før 1.juni. 
 • Søknader som mangler nødvendig dokumentasjon blir avvist.

Hva må jeg dokumentere?

Vent med å søke til du har fått tilsendt skattemeldingen fra året før, så kan du legge ved den som dokumentasjon.

Dette må følge søknaden:

 • Kopi av siste skattemelding.
 • Dersom inntekten er annerledes enn det skattemeldingen viser, må du legge ved dokumentasjon som viser ny inntekt. Dette kan være lønnslipp eller utbetaling fra NAV fra de siste 3 mnd.
 • Skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, må du å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Om dokumentasjon til søknaden mangler, vil du få avslag.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen, med minst 3 måneders varighet, er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Hvem kan få reduksjon?

Oppholdsbetalingen skal ikke overstige 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.

Det kan søkes om gratis kjernetid (20 timer per uke) i barnehagen for husholdninger med lav inntekt. Gjelder for 2-,3-,4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart.

Se hvilke inntektsgrenser som gjelder under punktene "hva koster barnehageplassen" eller "hva koster SFO-plassen".

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i barnehagen, og 100 prosent moderasjon for barn nummer tre og over.

Du får moderasjon dersom søsknene bor fast sammen og går i barnehage i samme kommune.

Ordningen med søskenmoderasjon i SFO opphørte fra 1.februar 2023.

Hva koster barnehageplassen?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024   

Type plass:  

 • Heltidsplass fram til 1. august 2024: kr. 3 000 pr. mnd.
 • Heltidsplass fra 1. august 2024: kr. 2 000 pr. mnd.
 • Deltidsplass, sats pr. måned i forhold til plassens størrelse. 

 • Matpenger uten frokost, sats pr. måned: kr. 365
 • Matpenger med frokost, sats pr. måned: kr. 425

 • Gebyr for forsinket henting, pr. barn pr. påbegynt halvtime: kr. 200
 • Ekstra oppholdsdag ved deltidsplass: kr. 150

 • Søskenmoderasjon barn nummer 2: 30%
 • Søskenmoderasjon barn nummer 3: 100%

Matpenger kommer i tillegg til egenbetaling, og følger selvkostprinsippet.
Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. Åpen barnehage er gratis.

Reduksjon i foreldrebetaling
Fra 1. august 2024 vil husholdninger med en samlet inntekt under 366 667 kroner per år kunne søke om redusert foreldrebetaling. Det skal betales maks 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt for oppholdsbetalingen. Matpenger kommer i tillegg.

Gratis kjernetid
Fra 1. august 2024 vil husholdninger med en samlet inntekt under 642 700 per år kunne søke om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer i barnehagen. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for et barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling, tas det forbehold om eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet, er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon

Hva koster SFO-plassen?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier.

Type plass

Satser for 1. og 2. trinn. Det innføres 12 timers gratis SFO for 3.trinnselever høsten 2024.

 • Heltidsplass: kr. 1 676 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr. 1005 pr. mnd. 
 • Halvtidsplass og morgenplass: 0

Det er innført 12-timer gratis SFO for 1 og 2. trinnselever. Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Satser for 3. og 4. trinn:

 • Heltidsplass: kr 3 352 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 681 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 676 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 341 pr mnd.

Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Matpenger 1. - 4. trinn:
Du betaler matpenger i tillegg til plassen

 • Heltidsplass: kr 250 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 250 pr. mnd.
 • Halv plass: kr 170 pr. mnd.  

Ekstra oppholdsdager:
For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier.

 • Heltidsplass, sats per dag: kr 230
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 172
 • Morgenplass, sats per dag: kr 115

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Husholdninger med en samlet inntekt under 614 533 kroner pr. år kan søke om redusert foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes § 4, Foreldrebetaling.

Oppsigelse og permisjon

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. 

Opprettholder vi avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens eget klageutvalg, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Send klagen til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

 

Sist oppdatert: 10. januar 2024