Betaling for barnehageplass

Innhold

Betaling for barnehageplassen under korona-krisen

Det vil ikke bli avkrevd betaling for barnehageplass for perioden den var stengt. Etter gjenåpning har regjeringen bestemt at det er vanlige vedtekter og takster som gjelder. Ifølge vedtektene skal plasser som ikke ble sagt opp før 1.april betales til og med 30. juni. Les mer om faktureringen
Har du spørsmål til fakturaen under Korona-krisen, må du sende en epost til kemner@fredrikstad.kommune.no

Kort fortalt

Har du et vedtak om barnehageplass, må du betale for plassen i det tidsrommet vedtaket gjelder. Du betaler for plassen 11 måneder i året, juli er en betaligsfri måned.

Du betaler for den type plass du har. I tillegg må du betale matpenger.

Du har mulighet for å søke redusert forelderbetaling hvis du har lav inntekt. Hvis du har flere barn i barnehage, får du søskenmoderasjon.

Hva koster barnehageplassen?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 135 per mnd.
 • 80 % plass: kr 2 665 per mnd. 
 • 70 % plass: kr 2 508 per mnd.
 • 60 % plass: kr 2 195 per mnd. 
 • 50 % plass: kr 1 881 per mnd.
 • 40 % plass: kr 1 568 per mnd. 

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2020 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 371 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 319 per måned

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt, som beregnes med utgangspunkt i husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Begge ordningene må det søkes om for hvert nytt barnehageår, søknadsfrist er 1. juni. 

- Reduksjon i foreldrebetaling 
Fra 1. januar 2020 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 574 750 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).  

 • Inntekt under kr 574 750 per år (fra 1. januar 2020)
  - Oppholdsbetalingen blir 6 % av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.
  - Hel plass (100%): kr 3 135
  - 80% plass: kr 2 665
  - 70% plass: kr 2 508
  - 60% plass: kr 2 195
  - 50% plass: kr 1 881
  - 40% plass: kr 1 568

- Gratis kjernetid 
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Fra 1. august 2020 blir inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen endret fra 548 500 kroner til 566 100 kroner per år. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Endringer i løpet av året

Som hovedregel skal vedtaket vare for et barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på en måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret. Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid. 

En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen, hvor en måned oppsigelsestid gjelder.

Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april, ellers må det betales til og med 30. juni. Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen. 

Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15. i måneden.

Andre bestemmelser:

Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehagen betales med 200 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes punkt 6.3, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. 

Ved sammenhengende sykefravær med varighet mer enn 1 måned kan det gis betalingsfritak ved framleggelse av legeerklæring. 

Etatssjef barnehage gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

Betaling for barnehageplass er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Har du lav inntekt kan du søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage. Oppholdsbetaling skal ikke overstige 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.

Du må søke før 1.juni for å få redusert betaling til barnehageåret starter 1.august. Du må søke på nytt hvert år.

Du søker om redusert betaling på dette skjemaet. Søknadsskjemaet gjelder for både kommunale og private barnehager. Du må dokumentere husstandens inntekt for å få søknaden behandlet.

Les mer om kravene til redusert foreldrebetaling under punktet hva koster barnehageplassen.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage som bor på samme adresse (stesøsken defineres utenfor, jf. forskrift om foreldrebetaling) betaler du:

 • 70 % av prisen for det andre barnet
 • 50 % av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Du trenger ikke å søke søskemoderasjon.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?