Min side Meld fra
Kontakt oss

Betaling og redusert pris i barnehage og SFO

Du kan søke reduksjon i foreldrebetalingen når du har lav inntekt. Du søker i Vigilo, og du må dokumentere inntekten din.

Går barnet ditt i barnehage eller SFO, må du betale for plassen i det tidsrommet du har et vedtak. Du betaler for plassen 11 måneder i året,- juli er en betaligsfri måned. Du betaler for den typen plass du har. I tillegg må du betale matpenger. 

Sånn søker du

 • Bruk nettleseren Google Chrome
 • Gå inn på https://vigilo.no/fredrikstad/
 • Logg inn med ID-porten
 • Her ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole
 • Klikk på navnet ditt, eller klikk søknad om redusert betaling.

Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter

Søknadsskjemaet gjelder for både kommunale og private barnehager. Du må dokumentere husstandens inntekt for å få søknaden behandlet.

Når må jeg søke?

 • Du kan søke redusert betaling fortløpende hele året.
 • Alle må også sende en ny søknad for hvert nye barnehageår/skoleår.
 • Ønsker du å få et vedtak om redusert betaling fra august, må du søke før 1.juni. 
 • Søknader som mangler nødvendig dokumentasjon blir avvist.

Hva må jeg dokumentere?

Vent med å søke til du har fått tilsendt skattemeldingen fra året før, så kan du legge ved den som dokumentasjon.

Dette må følge søknaden:

 • Kopi av siste skattemelding.
 • Dersom inntekten er annerledes enn det skattemeldingen viser, må du legge ved dokumentasjon som viser ny inntekt. Dette kan være lønnslipp eller utbetaling fra NAV fra de siste 3 mnd.
 • Skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, må du å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Om dokumentasjon til søknaden mangler, vil du få avslag.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen, med minst 3 måneders varighet, er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Hvem kan få reduksjon?

Oppholdsbetalingen skal ikke overstige 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.

Det kan søkes om gratis kjernetid (20 timer per uke) i barnehagen for husholdninger med lav inntekt. Gjelder for 2-,3-,4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart.

Se hvilke inntektsgrenser som gjelder under punktene "hva koster barnehageplassen" eller "hva koster SFO-plassen".

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i barnehagen, og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Ordningen med søskenmoderasjon i SFO opphører fra 1.februar 2023.

Betaling for barnehageplass er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Hva koster barnehageplassen?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 000 per mnd.
 • 80 % plass: kr 2 400 per mnd. 
 • 70 % plass: kr 2 100 per mnd.
 • 60 % plass: kr 1 800 per mnd. 
 • 50 % plass: kr 1 500 per mnd.
 • 40 % plass: kr 1 200 per mnd. 

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2022 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 405 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 348 per måned

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i barnehagen, og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Fra 1. august 2023 gis 100 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den yngste av søsknene.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt, som beregnes med utgangspunkt i husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Begge ordningene må det søkes om for hvert nytt barnehageår, søknadsfrist er 1. juni.

Reduksjon i foreldrebetaling
Fra 1. januar 2023 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 550 000 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 550 000 Inntekt over kr 550000
Hel plass 100%

Oppholdsbetalingen blir 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger

Kr 3 000
80% Kr 2 400
70% Kr 2 100
60% Kr 1 800
50% Kr 1 500
40% Kr 1 200

Gratis kjernetid
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Inntektsgrensen for å søke denne nasjonale ordningen er

 • fra 1.august 2022 på 598 825 kroner per år
 • fra 1.august 2023 på 615 590 kroner per år

Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for et barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling, tas det forbehold om eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet, er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret. Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1.april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelse gjelder.

Sier du opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte senest 30.april. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for én måned fra nærmeste 1. eller 15. i måneden.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehagen betales med 200 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. Vedtektenes punkt 6.3, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Ved sammenhengende sykefravær med varighet mer enn én måned kan det gis betalingsfritak ved framleggelse av legeerklæring.

Etatssjef barnehage gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

Hva koster SFO-plassen?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.

Fredrikstad kommune innførte 1. februar 2023 en prisøkning på kr. 200,- pr måned før prisvekst for hel plass i SFO. Fra samme dato bortfalt også muligheten til å få søskenmoderasjon.

Fra skolestart høsten 2023 vil det være 12 timer gratis SFO både for 1. trinn og 2. trinn.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier, se informasjon på disse sidene. 

Type plass (skoleåret 2023/24)

Satser for 1. og 2.trinn (12 timers gratis SFO er trukket fra):

 • Hel plass/heltid (3213 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 1 606 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass (2570 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 963 pr. mnd. 

Satser for 3. og 4.trinn:

 • Hel plass (heltid): kr 3 213 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 570 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 606 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 285 pr mnd. 

Helårstilbud: Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 220 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 220 pr mnd.
 • Halv plass: kr 151 pr mnd. 
   

For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier

 • Hel plass, sats per dag: kr 220
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 165
 • Morgenplass, sats per dag: kr 110

Søskenmoderasjon
Ordningen med søskenmoderasjon opphører fra 1.februar 2023.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Fra 1. januar 2023 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 589 050 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller
  kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt fra 1. januar 2023:

Satser for 1. og 2.trinn: 

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

 

Kr 1 606
Ettermiddagsplass 80% Kr 963
Halv plass 50% Kr 0
Morgenplass 40% Kr 0

Satser for 3. og 4.trinn:

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

Oppholdsbetalingen blir 6 %
av skattepliktig bruttoinntekt 
+ matpenger

Kr 3 213
Ettermiddagsplass 80% Kr 2 570
Halv plass 50% Kr 1 606
Morgenplass 40% Kr 1 285

 

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte SFO med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom SFO-er i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7. klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over én måned, må det framlegges legeerklæring for å få
betalingsfritak

 

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. 

Opprettholder vi avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens eget klageutvalg, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Send klagen til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

 

Sist oppdatert: 23. september 2022