Fredrikstadmarka barnehage inngangsparti
Fredrikstadmarka barnehage - uteplassen
Fredrikstadmarka barnehage - grille pølser og mashmellows
Fredrikstadmarka barnehage - barn som maler på ark

Fredrikstadmarka barnehage - Veum

 

Fredrikstadmarka barnehage - Veum er en kommunal barnehage med fire avdelinger: skogmusa, haren, pinnsvinet og ekornet. Vi tar imot barn fra hele Fredrikstad i alderen 0–6 år. 2. august 2021 flyttet vi inn i ny rehbiliterte lokaler.

Barnehagen har skogen og lysløypa rett utenfor gjerdet. Fotballbane og Fredrikstad skiarena ligger i umiddelbar nærhet.
Nærområdet brukes flittig av små og store, til turer, lek og utforskning gjennom hele året.

Skolestarterne møtes regelmessig til faste aktiviteter, med hovedfokus på turer i skog og mark og vanntilvenning i basseng.
Vi har fokus på LEK, UTFORSKNING, GODE RELASJONER, GOD OMSORG og FELLESSKAP.

 Sammenheng og overgang

Å begynne i barnehagen

I Fredrikstadmarka barnehage – Veum, er vi opptatt av at barn og familien blir tatt imot på en god måte og får en tilvenning som er tilpasset deres behov.

Før oppstart er barnet og foreldrene velkommen på besøk for å bli kjent med barnehagen. Pedagogisk leder tar kontakt med hver enkel familie.

De pedagogiske lederne gjennomfører oppstartsamtale med alle nye foreldre i løpet av de første dagene etter oppstart.

Å bytte avdeling I Fredrikstadmarka barnehage – Veum legger vi til rette for gode overganger mellom avdelingene. Alle barn samles på en av avdelingene på morgenen hvor man har mulighet til å bli godt kjent.  Vi er opptatt av å ha åpne dører mellom avdelingene.

Før barna bytter avdeling besøker de den nye avdelingen flere ganger, spiser der og er med på turer sammen med kjent personale. Foreldre får informasjon om den nye avdelingen. Så sant det lar seg gjøre klargjøres garderobeplass på ny avdeling før ferien, så barn og foreldre vet hvor ny plass er. Barna som bytter avdeling får tilbud om foreldresamtale tidlig på året.

Å begynne på skolen

Skolestarterne samles en gang i uka. Her har vi fokus på sosial kompetanse, livsmestring og helse, natur og friluftsliv. Vi har en plass i skogen som vi har som base for turene våre. Her har vi gapahuk og bålplass hvor vi lager mat og søker ly ved dårlig vær. Vi er også på lengre turer både til fots og på ski når det er snø. I tillegg har vi svømming hvor målet er at barna skal bli trygge i vannet, og lære seg grunnleggende svømmebevegelser.

 Foreldresamarbeid

Barnehagen legger til rette for et godt foreldresamarbeid, og har god dialog med foreldrene. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat.

I Fredrikstadmarka barnehage - Veum legger vi til rette for en god dialog med foreldrene. De skal ha en aktiv rolle, og være barnehagens nærmeste samarbeidspartner. Dette gir det beste utgangspunktet for kvaliteten i barnehagen.

  • Oppstartsamtale med alle nye foreldre.
  • Foreldresamtaler minimum en ganger i året (eller ved behov
  • Foreldremøte i september
  • Uformelle samtaler i bringe/hente situasjoner

I Fredrikstadmarka barnehage - Veum legger vi til rette for at foreldrene kan medvirke og skape et godt barnehagemiljø:

  • Gjennomføre foreldreundersøkelse i november
  • Har åpenhet for innspill og tilbakemeldinger
  • Det velges to representanter fra hver avdeling som er med i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)
  • SAU – Samarbeidsutvalg bestående av 2 repr. fra barnehage, 2 repr. fra FAU, 1 repr. fra eier (politiker) vara innkalles også og virksomhetsleder.
  • FAU har en sosial profil og arrangerer juletrefest i januar, samarbeider med barnehagen i forbindelse med dugnad i mai og mai-festen i forbindelse med 17-mai.

Barnehagen bruker Vigilo, et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom hjem og barnehage. Her kan man sende og motta beskjeder, og registrere ferie, fridager og sykdom hos barnet.

NB!! Ikke brukes til sensitiv informasjon.

 Sarsningsområder

I Fredrikstadmarka barnehage har vi fokus på lek, utforskning, gode relasjoner, god omsorg og fellesskap.

Barna skal oppleve en trygg og god barnehagehverdag, gode relasjoner og omsorg er en forutsetning for dette.

Leken er barns naturlige uttrykksform og selve fundamentet i barnehagehverdagen.

Årsplan

Årsplanen er personalets arbeidsredskap og dokumenterer barnehagens valg. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold.

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SAU). 

Årsplan for Fredrikstadmarka barnehage 2021-2022

 

Sist oppdatert: 17. november 2020
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Kristin Tendal
Telefon
474 81 301 / 922 63 164
Adresse
Veum allè 8, 1615 Fredrikstad
E-post
fremabh@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Skogmusa, telefon 474 81 603
Haren, telefon 474 81 491
Pinnsvinet, telefon 474 81 529
Ekornet, telefon 474 81 376
Våre ansatte

Vis i kart