Trosvik barnehage
Trosvik barnehage - flagg
Trosvik barnehage - barn leker i skogen
Trosvik barnehage - barn drikker saft ute

Trosvik barnehage

Vi er en kommunal barnehage med ca 100 plasser, og med alle oss blir det ett spennende stort mangfold. Vi er utdanningsbarnehage for barnehagelærerstudenter, vi har elever, arbeidstrenere og lærlinger.

Barnehagen ligger sentralt i nærheten av byen med ett stort variert uteområde og en egen liten skog. Vi ligger vegg i vegg med Trosvik skole.

Vi kommer oss rundt i nærmiljø på våre tre store el-sykler med til sammen plass til 18 barn. Trosvik er en helhetlig barnehage, og har mange ting vi gjør sammen gjennom året. Vi skal kjenne hverandre, gi trygghet og litt magi til alle.

Vi er modige, engasjerte, romslige og kompetente, det er oss det.

Sammenheng og overgang

Å begynne i barnehagen
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.
Vi anbefaler minimum 5 dagers tilvenning hvor foreldrene er her i lengre tid pr. dag, og er aktive med i lek og aktiviteter med barna på avdelingen. Barnehagen inviterer også til lekegrupper for 1 – 2 åringer.

I løpet av april-mai er barnet og foreldrene velkomne på besøksdager en time i uken for å bli kjent og leke med de andre barna og voksne.

De pedagogiske lederne gjennomfører førstegangssamtale med alle nye foreldre gjerne før juni er over.
Barnehagen inviterer alle nye foreldre til foreldremøte i juni, der tar vi en runde rundt i barnehagen og dere får en liten gjennomgang på hvem vi er.

Fra en avdeling til en annen
I Trosvik barnehage beveger barna seg på huset etter alder. Ettåringen starter på Bekkefaret og avslutter sin barnehagekarriere på Soltoppen. Avdelingene og rommene er innredet med ulikt innhold slik at det gir de ulike aldrene ulike utfordringer. Vi vil at barna skal oppleve mest mulig stabilitet, så de fleste ansatte følger barna på denne reisen.

Å begynne på skolen
Alle femåringer er på en avdeling som heter Soltoppen. Gjennom disse årene barna har gått i barnehagen har målet vært at de skal ha lekt og utforsket verden sammen med sine venner og oss ansatte. Vi ønsker at våre barn skal være trygge på seg selv og finne sin plass på nye steder og med ulike mennesker og arenaer.

Det siste året i barnehagen gir vi dem litt mer utfordringer. Sammen med dere foreldre øver vi enda mer på å klare selv i de daglige tingene som skjer på avdelingen. Vi går lengre turer, og en dag i uka er vi en hel dag i skogen.

Vi bor vegg i vegg med Trosvik skole der de fleste starter. Noen barn starter også på Trara skole. Skolene har sine førskoledager som skolestarterne inviteres til.

Foreldresamarbeid

Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for kvaliteten i barnehagen vår. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en god oppvekst og utvikling.
Vi er sammen om en god barndom.

Besøksdager
Ett - og to-åringene besøker oss en time i uken fra opptak til midten av juni. Her kan vi prate om små og store ting, og foreldre og barn blir litt vant til vår barnehage.

Førstegangssamtale
Før oppstart i barnehagen, vil pedagogen på avdelingen ha en førstegangssamtale med barnets foreldre for å bli kjent med familiens historie, barnets utvikling, forventninger og informasjon om barnehagens arbeid med tidlig innsats.

Foreldremøter
De nye foreldrene møtes en time i mai/juni og får høre litt om barnehagen. Vi har foreldremøte en liten stund etter at det nye barnehageåret har startet, i slutten av september. Der får avdelingene mulighet til fortelle om hverdagen i barnehagen og ting som er viktig i år. Vi velger også representanter til SAU (samarbeidsutvalget).

Foreldresamtale
Vi gjennomfører to foreldresamtaler i året, en på høsten og en på våren. Ut over dette er det selvsagt åpent for flere samtaler dersom foreldrene eller barnehagen ønsker dette.

SAU (samarbeidsutvalget) i barnehagen skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget består av to foreldrerepresentanter fra hver av avdelingene, to representanter fra personalet og en politisk representant. Intensjonen med SU er at foreldrene skal få mulighet til å ivareta deres kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Vi må legge fram saker som er viktige for barnehagens innhold og som foreldrene kan være med å drøfte.

Facebooksiden vår er åpen for alle.
Vigilo er ett felles digitalt verktøy hvor vi gir og tar imot informasjon.

Satsningsområder

I Fredrikstad kommune vil vi prioritere noen satsningsområder til det beste for barns utvikling og opplevelse av den gode barndom.
Det er i den voksnes samhandling med barna i leken vi kan jobbe med tidlig innsats. Ved tidlig å se og følge barns utvikling kan vi gi riktig støtte til rett tid.

  • Det er mennesket og barnet som står i sentrum for vår hverdag. Vi jobber for at alle skal føle seg velkomne og bli sett og hørt. Vi har hele dager sammen, og disse dagene skal fylles med mye omsorg, en stor dose latter og humor, gode venner og en porsjon med magi som gir erfaring og ny kunnskap.
  • I Trosvik barnehage leker vi, fordi leken er en av de viktigste arenaene for barna. Der formes de tette vennskapene. Leken skaper trivsel og hindrer krenkelser. Når barn leker med hverandre, får de trening i å forhandle, finne fram til gode løsninger, lytte til hverandre og ta hensyn. At barnet leker er i seg selv et sunnhetstegn og leken stimulerer ulike sider av barnets utvikling, både sosialt, språklig og motorisk. Gjennom lek og eksperimentering lærer barnet masse om hvordan verden fungerer, og nesten aller viktigst, de lærer hvordan de skal forholde seg til andre mennesker.
  • Våre avdelinger er innredet og tilpasset de ulike gruppene og alderne på barna. Dette gjør at rommene gjør plass til leken, og barna har mange i sin alder de kan leke med.
  • I Trosvik barnehage er vi opptatt av miljøet, og vi er derfor en miljøfyrtårn-barnehage. Vi sorterer søppel og komposterer og planter nye ting i skogen vår. Vi har tre flotte elsykler med plass til barn, som vi bruker når vi er på tur i nærmiljøet.
  • I to år vil de ansatte delta på ett nettbasert studie gjennom høgskolen som har som mål å skape et godt barnehagemiljø og gode relasjoner som forebygger, stopper og retter opp krenkelser.
  • Vi er en stor barnehage med et rikt mangfold, og det gir oss mulighet til å stadig bli kjent med mange flotte mennesker.
  • Fredrikstad kommune har verdi-ord som vi skal arbeide og strekke oss opp imot.

            Vi skal være modige, engasjerte, romslige og kompetente.

Årsplan

Årsplanen er personalets arbeidsredskap og dokumenterer barnehagens valg.

Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold. De små detaljene gjennom året vil planlegges av avdelingene. Og vil være ett samarbeid felles på huset og ut i fra hva som rører seg i barnegruppa.

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SAU).

Årsplan 2022-2023 for Trosvik barnehage

Sist oppdatert: 19. september 2022
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Laila Eliassen
Telefon
69 30 60 40 / 950 83 376
Adresse
Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad
E-post
trosvikbh@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Bekkefaret, telefon 474 79 468
Hamnehagen, telefon 474 79 469
Møllehjulet, telefon 474 79 471
Husmannsplassen, telefon 474 79 470
Soltoppen, telefon 474 79 472
Soltoppen på tur, telefon 474 79 473
Facebook Trosvik barnehage 
Våre ansatte

Vis i kart