Kjæråsen barnehage - utelekeplass
Kjæråsen barnehage
Kjæråsen barnehage - inne på avdeling
Kjæråsen barnehage
Kjæråsen barnehage - barn som er gode venner

Kiæråsen barnehage

Kiæråsen barnehage er en kommunal barnehage som består av fem avdelinger: Humla, Marihøna, Frosken, Sommerfuglen og Larven. 

Barnehagen ligger nær sentrum, med kort vei til Gamlebyen, og biblioteket. Bingedammen og Kiæråsenfjellet er våre turområder.

Barnehagen har et stort mangfold med barn og ansatte fra ulike kulturer.

Satsningsområder: Barnehagen har spesielt fokus på lek, gode relasjoner, språk og fellesskap. Det å fremme humor og glede i hverdagen er viktig, og leken er hovedarenaen for dette.

Vår visjon: Kiæråsen barnehage er et godt sted å være, leke og lære.

Sammenheng og overganger

Å begynne i barnehagen

Vi vektlegger å opprette en god relasjon til både foreldre og barn ved første besøk i barnehagen. For de aller fleste barna er det en stor overgang å starte i barnehagen. Vi ønsker derfor å skape en sammenheng mellom hjemmet og barnehagen, og at overgangen skal være god for både barn og foreldre. Gjennom et godt samarbeid med foreldrene kan vi bygge videre på den tryggheten barnet har hjemmefra.

Lekegrupper
Vi arrangerer lekegrupper fra april til juni. Nye barn i aldersgruppa 1-2 år, blir invitert inn 1 time i uka for å bli kjent med barnehagen og de voksne.
Pedagogisk leder vil gjennomføre en førstegangssamtale med alle nye foreldre etter oppstart i barnehagen.

Å bytte avdeling
I løpet av året har vi grupper på tvers av avdelingene og ungene blir kjent med andre barn og voksne på huset. På våren åpner vi opp for besøk for barna som skal bytte avdeling til høsten, slik at de blir kjent og trygg på de voksne som skal ta imot dem.

Å begynne på skolen
Gjennom hele siste barnehageåret, har de eldste barna førskoleklubb. Der har de aktiviteter som samling, lek og moro med begreper, rim og regler, de tegner og gjør litt skoleforberedende oppgaver. Førskolegruppa deltar også i Turnhallen, hvor de får brukt kroppen på mange ulike måter. De går til og fra Turnhallen og får god trening i å ferdes i trafikken.
Overgangsmøter med barnas skoler blir gjennomført.

Foreldresamarbeid

Alle foreldre i Kiæråsen barnehage, skal oppleve å bli møtt av blide, kompetente og imøtekommende ansatte.

Vi gjennomfører oppstartsamtale for alle nye barn etter oppstart.
Foreldresamtaler tilbys etter behov til alle foreldre, og minimum 1 gang pr år på senvinter/tidlig vår.
Foreldremøte er i september, og foreldremøte på våren med fokus på medvirkning fra foreldrene organisert som cafedialog.

Vi har felles arrangementer i løpet av året, knyttet til 16.mai-feiring, FN-dagen, julegrantenning,
Lucia-markering, påskefrokost og sommerfest. Felles arenaer hvor barn, foreldre og ansatte møtes, skaper gode forutsetninger for gjensidig samarbeid.

  • Vi inviterer til 2 Samarbeidsutvalgsmøter (SAU) i løpet av barnehageåret
  • Vi inviterer til FAU-møte etter behov og initiativ fra foreldrene.
Satsningsområder

I Fredrikstad kommune vil vi prioritere noen satsingsområder til det beste for barns utvikling, og opplevelser av den gode barndom.
Det er i den voksnes samhandling med barna i leken vi kan jobbe med tidlig innsats. Ved tidlig å se og følge barns utvikling kan vi gi riktig støtte til rett tid.

Barn og barndom

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Alle barn som går i barnehage, skal få oppleve en barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

Mangfold og gjensidig respekt

Kiæråsen barnehage har et stort mangfold blant barn og ansatte.
Vennskap og fellesskap skal dannes uavhengig av kjønn, språk eller kulturbakgrunn. Fellesskapet i barnehagen blir styrket gjennom arrangementer og aktiviteter på tvers av avdelingene og vi lærer om hverandre og utvikler respekt for ulikhet.

Livsmestring og helse

Barn må bli sett, hørt og forstått for den de er og ikke hva de gjør. Vi som jobber i Kiæråsen barnehage, skal være gode rollemodeller og skape gode relasjoner ved å

  • synliggjøre, trygge og anerkjenne barn
  • hjelpe barn med å regulere følelser
  • hjelpe barn med sorg og skuffelser
  • hjelpe barn til å leke og mestre
 Årsplan

Årsplan for Kiæråsen barnehage 2021-2022

Sist oppdatert: 01. august 2019
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Eli Tronsaune Gulbrandsen
Telefon
69 30 66 77 / 957 71 308
Adresse
Lislebyveien 68, 1604 Fredrikstad
E-post
elgu@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Frosken, telefon 488 93 857
Humla, telefon 488 93 898
Larven, telefon 488 93 877
Marihøna, telefon 488 93 876
Sommerfuglen, telefon 488 93 921
Våre ansatte

Vis i kart