Rolvsøy barnehage

Rolvsøy barnehage

Rolvsøy barnehage har en fantastisk beliggenhet rett utenfor Fredrikstadmarka, med Rekustad skole og Rolvsøyhallen som nærmeste naboer. Våre nye lokaler ble tatt i bruk august 2021.

Barnehageåret 2022/23 drifter vi 3 avdelinger i aldersgruppa 0-3 år, og 2 avdelinger i aldersgruppa 3-6 år. Alle våre ansatte har en formell pedagogisk kompetanse, hvor minimumskravet er barnehagelærer eller fagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget.

I vår barnehage legger vi vekt på språk, sosial kompetanse og fysisk aktivitet, hvor leken står sentralt. Vi bruker skogen og naturen mye som vår læringsarena, så barna er mye ute året rundt.

Vi er også praksisbarnehage for Høgskolen i Østfold, dette medfører at vi er delaktige med å utdanne morgendagens barnehagelærere.

Vi har som mål at vi skal se hvert enkelt barn, at barna utvikler god selvfølelse og opplever mestring i hverdagen. Vi jobber «nede på gulvet» og er tilstede. Vi ønsker å skape trygge og robuste barn, som kan møte samfunnet videre. Vi skal bidra til å bygge gode selvbilder hos barna, og legge til rette for lek, læring og danning.

Sammenheng og overgang

Overgang hjem – barnehage

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Når opptaket på våren er ferdigstilt, vil hjemmet bli kontaktet, og få et tilbud om besøksdager hos oss. Dette er en fin anledning for barn, foresatte og personalet til å bli bedre kjent før oppstarten i barnehagen finner sted.

Vi har egne rutiner for selve oppstartperioden, hvor en trygg og god tilknytting står sentralt. Nærmere informasjon om dette vil dere få når barnehageplassene er innstilt.

 

Overganger avdeling – avdeling

Når overgangene skjer internt i barnehagen, tilrettelegger personalet for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet på ny avdeling. Vi har systematiserte rutiner når våre barn bytter avdeling fra liten til stor avdeling. Dette bidrar til at barna får en myk og fin oppstart når avdelingsbytte inntreffer.


Overganger barnehage - skole

Våre 5-åringer møtes en gang pr. uke i maxi-klubben. Her samles vi om ulike prosjekter, opplevelser, lek og læring. Vi legger vekt på at barna får med seg et godt grunnlag videre, og vi er opptatte av å skape rom for nysgjerrighet og lærelyst.

Vi samarbeider med skolene barna skal starte på. Vi har et organisert leselyst prosjekt med våre nærliggende barneskoler Hauge og Rekustad skole. Dette innebærer at våre 5 åringer får besøkt sine kommende barneskoler på et tidlig stadiet, og bidrar til å trygge den kommende overgangen barna har i vente.

 

Foreldresamarbeid

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygges på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. For å legge grunnlaget for et godt samarbeid, er vi opptatt av å skape gode relasjoner til foreldrene. For barna er det viktig at vi har en åpen og god dialog, slik at vi kan gi et best mulig pedagogisk tilbud.

Vi gjennomfører besøksdager, førstegangssamtaler ved oppstart, foreldresamtaler, og foreldremøter. Ledelsen har også kontinuerlig dialog med barnehagens FAU.

 

Satsningsområder

Rolvsøy barnehage legger stor vekt på lek, språk, sosial kompetanse, barns medvirkning og fysisk aktivitet. Vi bruker skogen og naturen mye som vår naturlige læringsarena.

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Vi skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer og interesser. Det skal bygge på kreativitet og lek, og vi skal veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter. Det skal være rom for å stimulere barns undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ, og mestre nye ting. Vi skal gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter.

Bærekraftig barnehage

Rolvsøy barnehage er opptatt av miljøet. Våre barn skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og vi skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. Våre barn skal lære seg å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

Vi legger til rette for at barna skal tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Våre barn skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. 

Årsplan

Årsplan for Rolvsøy barnehage 2021-2022

 

 

Sist oppdatert: 20. mai 2022
Åpningstider
06.30 - 16.30
Feriestenging og plandager
Leder
Henning Magnussen
Telefon
488 69 380
Adresse
Ketilsvei 1A, 1665 Rolvsøy
E-post
heag@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Stubben, telefon 458 74 319
Frøet, telefon 456 18 874
Kongla, telefon 456 16 964
Kvisten, telefon 456 05 833
Rota, telefon 456 35 410
Våre ansatte

Vis i kart