Gaustadgrenda barnehage
Gaustadgrenda barnehage - barn leker
Gaustadgrenda barnehage - rosaruss på leketog
Gaustadgrenda barnehage - barn ser på lama
Gaustadgrenda barnehage - barn hopper uti svømmebasseng
Gaustadgrenda barnehage - tur i skogen

Gaustadgrenda barnehage

Det er to ting vi skal gi våre barn. Det ene er røtter, det andre er vinger.

Gaustadgrenda er en fireavdelings barnehage med Manstad barneskole og Vestbygda ungdomsskole som nærmeste naboer. I vårt nærmiljø har vi tilgang til skog, sjø, svømmehall og gymsal som vi benytter ukentlig. 

Barna får alle måltider i barnehagen. Vi er miljøfyrtårnsertifisert, og har fokus på bærekraftig utvikling.
Musikk og dramalek inspirert av god barnelitteratur, utgjør en stor del av vår hverdag. Vi har fokus på gode relasjoner og inkluderende lekefellesskap. Hos oss møter du engasjerte og varme voksne i en barnehage fylt med humor, glede og latter.

Gaustadgrenda er praksisbarnehage og samarbeidspartner med Høgskolen i Østfold.

Sammenheng og overgang

Å begynne i barnehagen

For de aller fleste barna er det en stor overgang å starte i barnehagen. Vi ønsker derfor å skape en god overgang og sammenheng for barn og foreldre. Gjennom et godt samarbeid med foreldrene kan vi bygge videre på den tryggheten barnet har hjemmefra.
I overgangen fra hjem til barnehage benytter vi oss av elementer fra Jåttå-modellen og trygghetssirkelen(COS). Vi vektlegger betydningen av at omsorgspersonen er til stede, støttende og aktiv i lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner med barna i oppstartsfasen.

Lekegrupper før oppstart for de yngste barna

Fra mai måned er de nye barna og foreldrene velkommen på besøksdager en time i uken for å bli kjent og leke med de andre barna og de voksne på avdelingen. Foreldrene får invitasjon til førstegangssamtale, samt foreldremøte før oppstart.

Å bytte avdeling

Vi starter intern overgangsperiode mellom avdelinger og hus fra mai måned. Da besøker barn og personale jevnlig den barnegruppen og avdelingen de skal starte på til høsten. Det gjennomføres overgangssamtaler mellom pedagogene på gammel og ny avdeling og foreldre får tilbud om en samtale med ny pedagog før oppstart.

Å begynne på skolen

Siste barnehageår er de eldste barna i egen førskolegruppe. Sosial kompetanse, språk, lek og vennskap, selvstendighet og mestringsopplevelser, er sentrale områder vi har fokus på i gruppa. Vi har også tema/prosjektarbeid med utspring i barnas initiativ og interesser. Barna benytter gymsalen og svømmer i Gaustadhallen gjennom hele året. Vi samarbeider med Manstad barneskole, og besøker ofte uteområdene der med ballbinger, idrettsbaner og skolegårdens lekeplass. Før skolestart har vi overgangssamtaler med skolen i samarbeid med foresatte. Skolestarterne inviteres på skole/SFO-besøk med barnehagen, og på førskoledager med foreldrene om våren. Barnehagen arrangerer en høytidelig rosaruss markering og avslutningsfest for å markere at en ny epoke er på vei.

Foreldresamarbeid

I Gaustadgrenda barnehage er vi opptatt av å få til et nært og godt foreldresamarbeid. Barnehagen skal oppleves som en god støttespiller hvor vi sammen jobber for barnas beste.

Vi legger til rette for foreldresamarbeid og mulighet til å medvirke på individnivå gjennom

 • å respektere og lytte til hverandre
 • å vektlegge å møte barn og foreldre i hente – og bringesituasjoner
 • å tilby minimum to foreldresamtaler i året – flere ved behov
 • at barnehagen og foreldrene samtaler ved behov og tar opp saker raskt

Vi legger vi til rette for samarbeid og medvirkning om fellesskapets interesser gjennom

 • et aktiv FAU som blir invitert med i årsplanlegging, våre mål og viktige verdidiskusjoner
 • SAU og FAU-møter etter behov gjennom året
 • FAU arrangerer juletrefest og samarbeider med barnehagen om en del felles arrangementer som bl.a. dialogkafeer/temakvelder, dugnader og maifest
 • gjennomføring av Udir`s brukerundersøkelse for foreldre hvert år. Undersøkelsen følges opp med tiltaksplan.

Vigilo

Barnehagen bruker Vigilo, et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom hjem og barnehage. Her kan man sende og motta beskjeder, og registrere ferie, fridager og sykdom hos barnet. Avdelingene legger jevnlig ut dokumentasjon fra barnas hverdag.

Satsningsområder

I Fredrikstad kommune vil vi prioritere noen satsingsområder til det beste for barns utvikling og opplevelser av den gode barndom. Det er i den voksnes samhandling med barna i leken vi kan jobbe med tidlig innsats. Ved tidlig å se og følge barns utvikling kan vi gi riktig støtte til rett tid.

 

Barnehagens utviklingsarbeid 2018-2020

Barnehagen har siste året jobbet systematisk og målrettet med å utvikle «den gode relasjonspraksis i Gaustadgrenda barnehage», med fokus på voksen-barn-relasjon. Gjennom felles kompetanseheving og reflekterende praksis, arbeider vi med å bevisstgjøre oss på våre holdninger og væremåter om «hvem jeg er i møte med barn». Ingenting er viktigere for barns trivsel og utvikling enn voksnes evne til å inngå i positive, sensitive samspill, evne til å forstå barnet innenfra og ha god omsorg for barnas behov. De gode relasjonene opptrer som et grunnleggende fundament for sunn psykisk helse, og barnets evne og kapasitet til læring.

Utviklingsarbeidet videreføres 2019-2020 – med tema «rom og relasjoner», hvor fokus er rettet mot barns lek, inkluderende lekefellesskap og det fysiske miljøets betydning for barns psykiske helse.

Språk – forteller- og leseglede

Gaustadgrenda har hatt språk som et gjennomgående satsningsområde i mange år, og viderefører språkarbeidet i år med felles fokus på forteller- og leseglede.
I tillegg til å ha en språkstimulerende effekt, erfarer vi at litteratur og høytlesing er en viktig inspirasjonskilde i barnas kreative hverdag, et godt utgangspunkt for lek, prosjekter, samtaler og videre fabulering. Barnehagen er opptatt av å ha et utvalg av gode barnebøker tilgjengelig for barna, og inngår i år et samarbeid med Fredrikstad bibliotek.

Årsplan

Årsplan for Gaustadgrenda barnehage 2023–2024.pdf

Sist oppdatert: 16. oktober 2023

Kontaktinformasjon

Åpningstider

07.00 - 17.00

Feriestenging og plandager

Leder

Heidi Elisabeth Magnus Hagen

69 30 65 88 / 481 65 037

Avdelinger

 • Sørigarden, telefon 479 76 311
 • Nordigarden, telefon 479 76 310
 • Midtimellom, telefon 479 76 312
 • Vestigarden, telefon 479 76 309

Adresse

Engelsvikenveien 113, 1628 Engelsviken

gaustbh@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart