Leie barnehage - utelekeplassen
Leie barnehage - barn spiller trommer
Leie barnehage - barn leker ute
Leie barnehage - spille gitar

Leie barnehage

Leie barnehage har 85 barn fordelt på fem avdelinger, to for barn i alderen 0-2 år, tre med barn på 3-6 år. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn.
  
Vi jobber for å gi barna mange gode opplevelser hver eneste dag, og fokuserer derfor på vennskap og lek, utvikling av språk og relasjoner.
  
Sang og musikk, og mange turer i nærområdet og skogene rundt er veldig viktig for oss.

Omtrent 40 % av våre ansatte menn – og alle ansatte har barnehagefaglig utdannelse: Halvparten er utdannet barne- og ungdomsarbeidere, halvparten er utdannet barnehagelærere.
  
Dessuten er vi utdanningsbarnehage for barnehagelærerstudenter, vi har elever, arbeidspraksisplasser og lærlinger.

Sammenheng og overgang

Før barna begynner i barnehagen
Barnehagen jobber i samarbeid med foreldrene for å legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Alle foreldre og barn får derfor tilbud om å besøke oss flere ganger på våren og sommeren før barna begynner, i noe vi kaller for besøkslekegrupper. Dette er for at nye barn og foreldre skal bli litt kjente med barnehagen og ansatte de skal være mye sammen med når de begynner.

Vi har også et foreldremøte hvor vi forklarer om hva det vil si å begynne i barnehage, og foreldre kan spørre om hva de lurer på.
  
Oppstart – tilvenning til barnehagen
Mange barn skal kanskje være på et nytt sted for første gang, med helt nye mennesker. Det er ulikt hvordan barn og foreldre reagerer på dette. Vi forsøker å få barnas tilvenning til barnehagen så god som mulig. Vi ønsker derfor helst ikke at flere enn fire barn begynner på samme avdeling samtidig. Vi forventer at foreldre er med barna minimum de tre første dagene, gjerne flere. Dere vil få tips fra oss som gjør tilvenningen lettere for både barn, foreldre og barnehagen. Vi har oppstarts samtaler med foreldrene, slik at vi kan snakke om hvordan oppstarten går.

Bytte fra småbarns- til storbarnsavdeling
På våren er småbarnsavdelingene stadig på besøk på storbarnsavdelingen de skal starte på til høsten. Slik blir de kjent med både barn og ansatte der, noe som øker tryggheten når de begynner på ny avdeling. Foreldre som har barn som skal bytte avdeling inviteres også til foreldremøtet som de nye foreldrene er invitert til.

Overgang til skolen
Våre 5-åringer møtes en gang pr. uke, og her driver de blant annet med aktiviteter som er tilpasset det de trenger i skolen. Vi øver på at barna skal kunne klare seg selv i de daglige tingene som skjer på avdelingen.

Vi samarbeider også med skolene barna skal begynne på, har treff både på Nøkleby skole og SFO. Barnehagen arrangerer en høytidelig markering og avslutningsfest for å markere at en ny fase i livet er på vei.


Foreldresamarbeid

Det viktigste samarbeidet mellom hjem og barnehage de daglige samtalene vi får til ved den daglige bringing og henting av barna. For barna er det viktig at vi har en åpen og god dialog, slik at vi kan gi et best mulig pedagogisk tilbud.
  
Som beskrevet ovenfor gjennomfører vi besøkslekegrupper, oppstarts samtaler og foreldremøte for nye foreldre. Vi tilbyr dessuten foreldresamtaler til alle to ganger i året – flere hvis ønskelig - og vi har foreldremøter.
   
Samarbeidsutvalget i barnehagen er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, med foreldre- og ansattrepresentanter fra avdelingene, og en politisk representant. Her tar vi opp saker som er viktige for barnehagens innhold og som foreldrene kan være med å drøfte.

Satsingsområder

I Fredrikstad kommune vil vi prioritere noen satsningsområder til det beste for barns utvikling og opplevelse av den gode barndom.
  
Det er i den voksnes samhandling med barna i leken vi kan jobbe med tidlig innsats. Ved tidlig å se og følge barns utvikling kan vi gi riktig støtte til rett tid.

Vennskap og språk
Vi jobber for å gi barna mange gode opplevelser hver dag, fokuserer på vennskap og lek, utvikling av språk og relasjoner.

Natur
Vi går på mange turer i nærområdet og skogene rundt. Barna får virkelig brukt kroppene sine, og vi opplever og lærer mye om naturen.

Sang og musikk
Forrige barnehageår var vi én av 20 kulturbarnehager i Norge. Vi bruker sang og musikk til å skape både fellesskap og glede, og vi bruker det bevisst for å utvikle barnas språk.

Lek
Alt nevnt over gjør vi gjennom lek, siden det er barnas viktigste måte å tilnærme seg verden på, måten de naturlig foretrekker.

Årsplan

Årsplan for Leie barnehage 2021 - 2022

Sist oppdatert: 01. august 2019
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Roy Terje Valentin Blix Eliassen
Telefon
69 30 67 49 / 959 04 401
Adresse
Gamle Kirkevei 50, 1617 Fredrikstad
E-post
royeli@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Hompetitten, telefon 479 73 970
Knøttene, telefon 479 73 969
Larven, telefon 474 68 203
Tertitten, telefon 479 73 971
Tommeliten, telefon 479 73 967
Våre ansatte

Vis i kart