Langøyåsen barnehage
Langøyåsen barnehage - barn maler på store ark
Langøyåsen barnehage - barn leker i skogen
Langøyåsen barnehage - barn leker

Langøyåsen barnehage

Velkommen til Langøyåsen barnehage

Vi er en fire-avdelings barnehage som ligger på et boligfelt med kort vei til naturskjønne omgivelser på Kråkerøy. Skog og mark er rett utenfor barnehagen og vi har vår egen gapahuk og parsell hage som vi ofte går på tur til.

Vi har også et flott uteområde med lekeapparater, fotballbane, grillhytte og et område som er tilpasset for både store og små.

Barnehagens utforming er unik, og i tillegg til hver avdeling har vi eget bibliotek og formingsrom.

Langøyåsen barnehage åpnet 2010.

Vår visjon i Langøyåsen barnehage:
- mestring og glede alltid til stede

Vi er aktive på sosiale media så følg oss gjerne der:

Sammenheng og overgang

Oppstart i ny barnehage

Alle nye barn får tilbud om besøksdager våren før oppstart, som en del av tilvenningsprosessen. De får også et velkomstbrev fra barnehagen hvor de ønskes velkommen til oss.

Den første tiden i barnehagen kalles tilvenningsperiode. Der legger vi vekt på at barna skal bli trygge og kjent med de voksne, kjent med rommene, rutiner og de andre barna. Vi gjør individuelle avtaler med foreldrene hvordan vi legger opp tilvenningsperioden. Alle foreldre får utdelt et oppstartskjema og tilbud om en oppstarts-samtale.

Overgang fra liten til stor avdeling

Vi er opptatt av at overgangen fra liten til stor avdeling skal være en positiv opplevelse for barna og foresatte. Derfor legger vi vekt på at barna skal bli kjent på den nye avdelingen sin før overgangen.

På våren legger vi opp til at de barna som skal over får komme på besøk og får være med i lek, måltider, turer o.l. De første gangene er en voksen fra barnas avdeling med.

Når høsten starter og barnet flyttet over bruker vi god tid til å bli kjent med barna, og de får tid til å bli kjent med «livet på stor» avdeling.

Overgang fra barnehage til skole

I Langøyåsen barnehage har vi en egen gruppe for de som skal begynne på skolen året etter. Dette er en skoleforberedende gruppe som vil gi barna en best mulig overgang fra barnehage til skole. Vi kaller dette for «Maxiklubben».

Vi har klubbdag en dag i uken. Her har vi blant annet fokus på selvstendighetstrening, sosial kompetanse, lek med tall og bokstaver, trening på blyantgrep og lære å oppsøke en voksen hvis det oppstår noe som ikke er greit.

Det blir også arbeidet med temaer som trafikksikkerhet og vi har faste aktiviteter/tradisjoner hvert år som er veldig stas. I år har vi også «lek i vann» som et prosjekt, som vi gleder oss veldig til.

Vi har aktiviteter som kun er for de eldste barna i barnehagen, slik at «Maxibarna» får glede av å være størst det siste året de er her.

Skolen arrangerer samarbeidsmøter med barnehagen. Når det gjelder barn med særskilte behov har foreldre/barnehage/skole egne møter med overføringer av nødvendige opplysninger om det enkelte barn. Barnehagen følger kommunens rutinebeskrivelser for overgang barnehage/skole.

Vårt mål er å legge til rette for en god og trygg overgang for barn som begynner på skolen.

Foreldresamarbeid

«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave og forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen» (Rammeplan).

God kommunikasjon mellom hjem og barnehage er en viktig forutsetning for oss. Foresatte er eksperter på egne barn, og vi ønsker et godt og nært samarbeid om barnehagens innhold.

Ved å ha fokus på hvert enkelt barn sammen med foreldrene ønsker vi at terskelen for å gi tilbakemeldinger skal være lav. Tilbakemeldingene fra dere er viktige i vårt arbeide med å utvikle barnehagen til det beste for barna.

Foreldrene sikres medbestemmelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldreutvalg og brukerundersøkelser. Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet.

Formålet med dette er at vi skal sikre at alle barn får et tilbud i tråd med den kvaliteten vi er pålagt av rammeplan og barnehageloven. For å evaluere arbeidet vårt som pedagogisk virksomhet bruker vi ulike arenaer som

  • personalmøter
  • avdelingsmøter
  • foreldremøter
  • ledermøter
  • utviklingssamtaler
  • foreldresamtaler
  • brukerundersøkelser
  • didaktiske skjemaer
  • tilbakemeldinger fra foreldre og andre samarbeidspartnere
Satsningsområder

Vår visjon er «Mestring og glede alltid tilstede».

Langøyåsen barnehage skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.

Livet vil for de fleste vil by på både med- og motgang som må håndteres. I rammeplanens beskrivelse av livsmestring rettes det et fokus mot å forebygge forhold som påfører barn sårbarhet og belastning. For å bli i stand til å mestre livets opp- og nedturer er det viktig at barn får en god start. Her spiller barnehagen en stor og viktig rolle.

Livsmestring handler om trivsel, velvære, å kunne håndtere vanlige utfordringer i livet og delta i sosiale fellesskap, samt bevisst arbeid for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske vansker.

Vi legger til grunn at livsmestring handler om de positive kreftene i barns liv og at god barnehagekvalitet vil fremme livsmestring. Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn, fremmer trivsel og livsglede her og nå, samtidig som de bidrar til robusthet og motstandskraft som gjør barna bedre i stand til å tåle det som senere vil komme.

Gode relasjoner fremmer barns psykiske helse og livsmestring. Relasjoner handler om å dele noe følelsesmessig sammen med andre. Relasjoner preget av trygghet, gjensidighet (hver sin tur), glede og stimulering, vil skape en solid grunnmur for videre utvikling.

Vi skal til enhver tid forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen håndtere, stoppe og følge dette opp.

For å nå vår visjon vil vi ha fokus på

  • relasjoner, lek, sosial kompetanse, barns medvirkning, følelser, glede og mestringDette er våre satsingsområder. Vi skal legge til rette for mye glede, mestring og positive opplevelser, for vi vet at dette bidrar til å hindre psykiske vansker hos barn.

Årsplan

Årsplanen for Langøyåsen barnehage 2022–2023

Sist oppdatert: 19. august 2022
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Raymond Willfred Tiochta
Telefon
69 30 66 84
Adresse
Langøyåsen 9, 1679 Kråkerøy
E-post
raytio@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Grønn, telefon 489 46 094
Gul, telefon 489 42 809
Orange, telefon 489 57 561
Lilla, telefon 489 51 323 / 489 49 699
Våre ansatte

Vis i kart