Oksviken barnehage inngangsparti
Oksviken barnehage - barn leker i søledam
Oksviken barnehage - utelekeplassen
Oksviken barnehage - utelekeplassen
Oksviken barnehage - barn leker med klosser
Oksviken barnehage - utelekeplass

Oksviken barnehage

Oksviken barnehage er en kommunal barnehage på Gressvik som består av tre avdelinger, Trantemyra 0-3 år, Blåkollen 3-6 år og Reveklova 3-6 år.

Barnehagen ligger på en naturtomt med skogen som nærmeste nabo. Her innbys det til fysiske utfordringer og spennende lek.

Oksviken barnehage har ansatte med engasjement, tilstedeværelse og humor. Vi jobber for å gi barna mange gode opplevelser hver dag med fokus på lek, livsmestring og gode relasjoner.
Vi satser på å være en bærekraftig barnehage og er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sammenheng og overgang

Å begynne i barnehagen
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.
I Oksviken barnehage har vi tilvenning med elementer fra Jåttå – modellen. Det innebærer at vi anbefaler minimum 5 dagers tilvenning hvor foreldrene er her i lengre tid pr. dag og er aktive med i lek og aktiviteter med barna på avdelingen.

Barnehagen inviterer også til lekegrupper for 1 – 2 åringer.
I løpet av april-mai er barnet og foreldrene velkomne på besøksdager en time i uken for å bli kjent og leke med de andre barna og voksne.
De pedagogiske lederne gjennomfører førstegangssamtale med alle nye foreldre.
Barnehagen inviterer nye foreldre til foreldremøte i juni.

Å bytte avdeling
Oksviken barnehage består av tre avdelinger. Barna blir i løpet av året godt kjent med de ulike avdelingene og de voksne, så her er det gode forutsetninger for gode overganger mellom avdelingene. Før barna bytter avdeling besøker de den nye avdelingen oftere, er med på turer og spiser måltider sammen. Personalet er aktive for å bli kjent med de nye barna fra Trantemyra og de bytter også avdeling en time i ny og ne for å bli bedre kjent med barna.

Foreldrene får informasjon om den nye avdelingen gjennom månedsbrev og tett dialog med personalet. I tillegg gis det ut et infobrev «velkommen til stor avdeling».

Å begynne på skolen
De eldste barna er barnehagens «hompelus». «Hompelusa» har samlinger og turer sammen gjennom hele året, slik at de blir godt kjent med hverandre på tvers av Blåkollen og Reveklova. Vi har fokus på å løfte opp nysgjerrigheten og skape et variert språkmiljø gjennom samtaler og glede med kommunikasjon, lek med begreper, rim og rytme, og lek og utforskning av tall og skriftspråk.

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte, og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
Barnehagen samarbeider tett med nærmiljøskolene, Rød og Hurrød, og gjennomfører overgangssamtaler i samråd med foreldrene.
Skolene inviterer til førskole-dager.

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid, og ha god dialog med foreldrene. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.

Vi ønsker at foreldresamarbeidet skal bestå av gode relasjoner, gjensidig respekt og åpenhet. I Oksviken barnehage samarbeider vi med foreldrene på ulike nivåer, både på individnivå og på gruppenivå, gjennom

  • at personalet vektlegger å møte barn og foreldre i hente- og bringesituasjoner
  • å tilby minimum to foreldresamtaler i året
  • samtaler ved behov der vi tar opp saker raskt med hverandre
  • å ha foreldrerepresentanter på hver avdeling som er barnehagens FAU
  • at FAU samarbeider med barnehagen om å arrangere sommerrevy, i tillegg til å ha ansvar for 17.mai
  • at FAU spanderer teaterforestilling som avslutning for Hompelusene
  • minimum to møter i året med barnehagens SAU (samarbeidsutvalg)
  • at barnehagen inviterer foreldrene til luciamorgen, påskefrokost og sommerfest med revy
Satsningsområder

I Fredrikstad kommune vil vi prioritere noen satsningsområder til det beste for barns utvikling og opplevelse av den gode barndom.
Det er i den voksnes samhandling med barna i leken vi kan jobbe med tidlig innsats. Ved tidlig å se og følge barns utvikling kan vi gi riktig støtte til rett tid.

I Oksviken barnehage er vi opptatt av at alle barn skal få en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Hverdagene skal være preget av humor og glede. Vi skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg, og medansvar og respekt for hverandres ulikheter og likheter. Dette gjør vi ved å sette fokus på leken. Leken er barnas viktigste aktivitet og læringsarena, og hos oss skal barna oppleve vennskap og tilhørighet i fellesskap med andre. Vennskap er av stor betydning for opplevelse av mestring, trivsel og trygghet.

I Oksviken barnehage skal alle barn få være barn på sine egne premisser, derfor skal leken og det som er til barnas beste gjennomsyre arbeidet og vårt syn på barn.
Vi skal gi gutter og jenter like valgmuligheter i lek og interesser, og alle barn skal inkluderes i det som skjer av aktiviteter.

Personalet skal være tilstede, veilede og aktivt delta slik at leken får sin plass, og at ingen faller utenfor. Vi jobber mye med de voksnes tilstedeværelse og hvordan vi kan starte, verne og videreutvikle gode leke- og samspillrelasjoner. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner i hvert møte med barn, foreldre og kollegaer.

Oksviken barnehage ligger i naturflotte omgivelser og vi har et spennende og utfordrende uteområde for barn i ulik alder. Gjennom aktiv bruk av naturen rundt oss vil vi gi barna muligheter til å utvikle en god psykisk og fysisk helse.
Barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn og trafikksikker barnehage.

Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Personalet er opptatt av å holde seg faglig oppdatert og arbeider aktivt med implementering av rammeplan for barnehagen.

Våre kjernekomponenter er LEK, RELASJONER OG LIVSMESTRING.
Personalet har ulike møter på dagtid, personalmøter og planleggingsdager der vi har fokus på rammeplan og faglig utvikling.

Årsplan

Årsplanen er personalets arbeidsredskap og dokumenterer barnehagens valg.
Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold.

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SAU).

Her kan du lese Oksviken barnehages årsplan for 2021–2022

Sist oppdatert: 02. august 2019
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Lene Baumann
Telefon
69 30 66 73 / 410 04 081
Adresse
Krydderveien 15, 1621 Gressvik
E-post
oksvbh@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Blåkollen, telefon 474 51 457
Reveklova, telefon 474 51 458
Trantemyra, telefon 474 62 449
Facebook Oksviken barnehage 
Våre ansatte

Vis i kart