Bjørneklova barnehage
Bjørneklova barnehage - barn leker i vann og søle
Bjørneklova barnehage - barn leker ute
Bjørneklova barnehage - barn leker inne
Bjørneklova barnehage - barn går tur i skogen

Bjørneklova barnehage

Visjonen til Bjørneklova barnehage er
Vi skaper fundamentet hos barna og gjør de rustet for livet

Bjørneklova barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger. Rødkløveren 3-6 år, Blåklokka 3-6 år, Bia 2-3 år og Humla 1-2 år.

Vi tør påstå at vi har den beste beliggenheten i Fredrikstad, tett inntil lysløypa og skogen på Begby. Med skogen som nærmeste nabo er vi mye ute, og utnytter mulighetene vi har til utforskning og lek i flotte omgivelser. Vi ser på naturen som den beste lekearena.

Hos oss finner du faglig dyktige ansatte med lang erfaring. Vi har fokus på trygg tilvenning og å skape gode relasjoner. Humor, lek og glede inngår som en rød tråd i vår hverdag.

Vi er miljøfyrtårn og trafikksikker barnehage, og vi samarbeider med høyskolen i Østfold. Vi deltar også på vanntilvenning med 5-åringene i Kongstenhallen.

Sammenheng og overgang

Å begynne i barnehagen

Det er en stor overgang for de fleste å begynne i barnehagen. Vi har fokus på å skape gode relasjoner og vi tar oss god tid i tilvenningen, på å bli kjent, og skape trygge rammer for barn og foreldre.

Gjennom et godt samarbeid med foreldrene kan vi bygge videre på den tryggheten barnet har hjemmefra. Vi inviterer nye foreldre til foreldremøte i slutten av april. Der informerer vi om barnehagen og om lekegrupper vi har i mai og juni. Der kan barna komme en time i uka og være på besøk sammen med foreldrene.

Videre oppfordrer vi til å ta god tid i tilvenningen, nettopp for å skape gode og trygge relasjoner. 


Å bytte avdeling

I Bjørneklova har vi fellessamling for hele barnehagen hver fredag. Det er med på å gjøre barna kjent på tvers av hele barnehagen. Vi går ofte på besøk og har åpne dører mellom avdelingene så ofte det lar seg gjøre.

Barn som skal bytte avdeling, deltar på ulike aktiviteter sammen med sin nye avdeling om våren. Det gjøres sammen med en voksen barnet er trygg på. Foreldrene får eget infobrev om overgang til ny avdeling.


Å begynne på skolen

De eldste barna deltar i Iglogruppa vår. På høsten deltar vi en gang i uka på svømmetilvenning i Kongstenhallen, og på nyåret har vi faste grupper/klubb. Iglobarna blir godt kjent med hverandre. Vi har fokus på sosial kompetanse, selvstendighet, språk og vennskap. Vi benytter skogen mye.

Vi har et godt samarbeid med Begby skole hvor de fleste av våre 5-åringer begynner. Gjennom året går vi turer til skolen og blir kjent med uteområdet. De inviterer oss til skolen/SFO, og på førskoledager med foreldrene om våren.

Vi har også møter med skolen i forkant av overføringen. Som barnehage ønsker vi å bidra til at barna møter skolen med nysgjerrighet og glede. 

Foreldresamarbeid

Bjørneklova barnehage vil at alle foreldre skal bli møtt, sett og hørt, og vi legger til rette for en god dialog. Foreldrene er viktige for oss. Trygge foreldre skaper trygge barn, og vi er opptatt av å skape gode relasjoner med foreldrene. Vi ønsker en deltagende og medvirkende foreldregruppe.

De uformelle daglige samtalene med dere foreldre er viktig for oss.
I tillegg har vi:

  • oppstartsamtale med alle nye barn på høsten
  • foreldresamtaler to ganger i året, eller ved behov, det er bare å ta kontakt
  • foreldremøter høst og vår
  • foreldremøter for nye barn i mai

I løpet av året har vi felles arrangement for foreldrene, slik som FN-dagen, Lucia, påskefrokost og sommerfest.
Vi har SAU og FAU-møter, og vi gjennomfører foreldreundersøkelsen fra Udir hvert år.

Satsningsområder

I Fredrikstad kommune vil vi prioritere noen satsningsområder til det beste for barns utvikling og opplevelser av den gode barndom.

Det er i den voksnes samhandling med barna i leken vi kan jobbe med tidlig innstas. Ved tidlig å se og følge barns utvikling, kan vi gi riktig støtte til rett tid.

I Bjørneklova barnehage er vi opptatt av å anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Alle barn skal få en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Lekens egenverdi vektlegges, og de voksne i Bjørneklova er delaktige og tilstedeværende. Det gjør oss i stand til å fange opp utenforskap og passe på at alle har noen å leke med. Hovedaktiviteten i barns liv er lek, derfor er det viktig med mye tid hver dag hvor barna kan leke.

Barnehagens flotte beliggenhet nær skogen, gir oss unike muligheter til å bruke mye tid ute til lek og utforskning. Lek i naturen gir barna rike muligheter til å bruke kroppen sin, til utfordringer og spenning, samt å tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter. Vi er deltagende og støttende i barns nysgjerrighet og utforskertrang. Vår aktive bruk av naturen gir barna muligheter til å utvikle en god psykisk helse.

Vi jobber hele tiden med å skape gode relasjoner mellom, barna, foreldrene og personalet. Vi fokuserer på å skape en trygg tilknytning.

Bjørneklova er sertifisert som miljøfyrtårn og trafikksikker barnehage.

Barnehagen vår er en lærende organisasjon og personalet er opptatt av å holde seg faglig oppdaterte. Vi jobber aktivt med implementering av rammeplan for barnehagen, og denne høsten starter vi opp med

Årsplan

Årsplan 2021 - 2022 for Bjørneklova barnehage

Sist oppdatert: 18. februar 2021
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Therese Bøe Lervik
Telefon
69 30 66 93/ 413 22 771
Adresse
Smaragdveien 18, 1639 Gml. Fredrikstad
E-post
thbo@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Bia, telefon 474 77 006
Blåklokka, telefon 474 77 009
Humla, telefon 456 33 098
Rødkløver, telefon 474 77 008
Våre ansatte

Vis i kart