Ambjørnrød barnehage
Ambjørnrød barnehage
Ambjørnrød barnehage - lekeplassen
Ambjørnrød barnehage - barn spiser ute
Ambjørnrød barnehage - nysgjerrige barn
Ambjørnrød barnehage - dugnad
Ambjørnrød barnehage - sunn mat
Ambjørnrød barnehage - forming

Ambjørnrød barnehage

Ambjørnrød barnehagen er en kommunal barnehage med 7 avdelinger. Barnehagen har aldersinndelte grupper med barn i alder 1 – 6 år, en småbarnsavdeling med 1 og 2 åringer +  en avdeling som er tilrettelagt for barn innen autismespekteret. 
   
Vi reflekterer over egen praksis for å synliggjøre og kvalitetssikre at vi sammen ivaretar barndommens egenverdi.

Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles og oppleves i alle deler av barnehagen. Barndommen har egenverdi og barnehagen skal ha helhetlig tilnærming til barnas utvikling.

Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs barnekonvensjon av 20.november 1989 om barns rettigheter.

Vi i Ambjørnrød barnehage anerkjenner og ivaretar barndommens egenverdi. Gjennom lek og prosjektarbeid fremmer vi demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. Dette fordrer at alle voksne i vår barnehage skal være romslige, modig, anerkjennende, engasjert, nysgjerrig, lekne, aktive og lyttende.

Vi er inspirert av Reggio Emilia sitt barnesyn « Et barn har 100 språk»

Vi reflekterer over egen praksis for å synliggjøre og kvalitetssikre at vi sammen ivaretar barndommens egenverdi.

Sammenheng og overgang

Å begynne i barnehagen

I Ambjørnrød barnehage har vi tilvenning inspirert av Jåttå – modellen.

Lekegrupper: I månedene mai og juni inviterer vi barn og foresatte på besøksdager en time i uken i ca 8 uker for å at barna skal få bli kjent med de voksne og leke med barna de skal starte opp og bli en gruppe sammen med. De foresatte kan bygge relasjoner til de andre foresatte og bli trygg på barnehagen ved å spørre om ting de er usikker på.

De pedagogiske lederne gjennomfører førstegangssamtale med alle nye foreldre før oppstart.
Vi anbefaler minimum 5 dagers tilvenning, foreldrene er her i lengre tid pr. dag at de er aktive med i lek og aktiviteter med barna på avdelingen.


Å bytte avdeling

I Ambjørnrød barnehage bytter vi avdeling hvert år sammen med barnegruppen de er trygge på, og med noen av de voksne er kjent med. Dette har vi god erfaring med, og vi har gode rutiner på når og hvordan disse overgangene skal være. Dermed er det gode forutsetninger for gode overganger mellom avdelingene.

Å begynne på skolen

Femåringene som går det siste året i barnehagen ligger i eget bygg nært til der 1.klasse og SFO hvor de fleste året etter skal begynne. Dette gir trygghet og de blir kjent med skolens område.
Vi har et godt samarbeid med skolen og gode overganger dit.

Foreldresamarbeid

I Ambjørnrød barnehage har vi fokus på et godt foreldresamarbeid og medvirkning gjennom:

 • å ha et aktiv FAU som blir invitert med i årsplanleggingen
 • å ha SAU og FAU 
 • FAU og barnehagen arrangerer 17. mai feiring og sommerfest sammen
 • FAU arrangerer juletrefest på senteret
Satsningsområder

Barnehagen har fokus på å implementere den nye rammeplanen. Vi tar for oss de ulike kjernekomponentene og går i dybden for å se hva dette vil si for oss.

Gjennom aktive voksne med mye lekekompetanse, skaper barnehagen gode lekemiljøer hvor alle barn kan delta og erfare glede, humor og latter. I leken gir barnehagen mulighet for alle barn å utvikle seg utfra sin alder og kompetanse. Prosjektarbeid er en god kilde for at barn skal oppleve mestring, tilhørighet og skape vennskap.

Barna skal oppleve glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer gjennom hele året, ute og inne. Vi leker i skogen, og går til vår lavvoen og bruker skolens gymsal. Vi legger også til rette for at vi kan røre oss fritt inne i barnehagen samtidig som vi kan ta hensyn til andre.

Personalet opptatt av å holde seg faglig oppdatert. Personalet har lesetid, refleksjonsgrupper, avdelingsmøter, planleggingsdager, fagseminar ol.

Årsplan

Årsplan for Ambjørnrød barnehage 2022 - 2023.pdf

 

Sist oppdatert: 28. desember 2022

Kontaktinformasjon

Åpningstider

06.45 - 16.45

Feriestenging og plandager

Leder

 • Anne Grorud Øygard, telefon 69 30 66 74/ 482 99 010
 • Styrerassistent Heidi Syvertsen, telefon 69 30 66 75/ 920 93 877
 • Våre ansatte

Avdelinger

 • Femkanten, telefon 479 75 908/456 36 377
 • Kvadraten, telefon 479 75 914/456 38 654
 • Månen, telefon 458 76 115/479 75 906
 • Sola, telefon 479 75 906/458 76 670
 • Stjerna, telefon 474 57 603/479 75 907
 • Triangelet, telefon 457 23 660/458 75 849

Facebook Ambjørnrød barnehage 

Adresse

Rytterveien 19, 1615 Fredrikstad
E-post ambjbh@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart