Betaling for barnehageplass

Innhold

Målgruppe

Foresatte med barn i barnehagen

Betaling for barnehageplass er regulert i forskrift om foreldrebetaling. Private barnehager kan ta høyere pris hvis barnehagen står i fare for å bli nedlagt av økonomiske årsaker eller hvis kvaliteten på barnehagetilbudet vil rammes.

Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

For reduksjon i betaling grunnet inntekt og søskenmoderasjon, se reduksjon i foreldrebetalingen

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 2 990 per mnd. - kr 32 890 per år 
 • 80 % plass: kr 2 542 per mnd.. - kr 27 962 per år
 • 70 % plass: kr 2 392 per mnd.. - kr 26 312 per år
 • 60 % plass: kr 2 093 per mnd. - kr 23 023 per år
 • 50 % plass: kr 1 794 - kr 19 734 per år
 • 40 % plass: kr 1 495 - kr 16 445 per år

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2019 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 360 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 309 per måned

Rett til barnehageplass
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Betaling gjelder fra den måned barnet begynner i barnehagen. Barnet har kun rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Søknadsfrist vedrørende reduksjon i foreldrebetalingen
Det må sendes inn søknad for hvert nytt barnehageår og søknadsfristen er 1. juni. Kommunen behandler søknader etter søknadsfristen etter hvert som de kommer inn og når kommunen har fått all gyldig dokumentasjon. De som får innvilget søknaden sin får reduksjonen fra og med måneden etter at kommunen mottok dokumentasjonen. Unntak kan eventuelt gjøres etter særskilt vurdering av barnehagemyndigheten i kommunen.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke fremkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt  

 • Inntekt under kr 548 167 per år (fra 1. januar 2019`)
  - Oppholdsbetalingen blir 6 % av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.
  - Hel plass (100%): kr 2 990
  - 80% plass: kr 2 542
  - 70% plass: kr 2 392
  - 60% plass: kr 2 093
  - 50% plass: kr 1 794
  - 40% plass: kr 1 495
 • Inntekt over kr 557 333 per år (fra 1. august 2019):
  - Hel plass (100%): kr 3 040
  - 80% plass: kr 2 585
  - 70% plass: kr 2 432
  - 60% plass: kr 2 128
  - 50% plass: kr 1 824
  - 40% plass: kr 1 520
   

Gratis kjernetid 
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringer i barnehagen. Fra 1. august 2019 blir inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen endret fra 533 500 kroner til 548 500 kroner per år, og den utvides til å gjelde også for 2-åringer. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for ett barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til selvangivelsen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon:

 • Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.
 • Oppsigelsestiden på en måned, gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.
 • Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret.
 • En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelsestid gjelder. 
 • Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april ellers må det betales til og med 30. juni. 
 • Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid. 
 • Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.
 • Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15.

Andre bestemmelser:

 • Det må betales ved barnets fravær fra barnehagen. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra gjeldende betalingsbestemmelser.
 • Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.
 • Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehage betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes Punkt 6.3, Foreldrebetaling.
 • For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Fagsjef barnehage gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

 

Sist oppdatert: 30. juli 2019

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?