Min side Meld fra
Kontakt oss

Skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i kommunen har rett til skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet, og arbeider for å fremme barns helse og trivsel. De vil også forebygge sykdom og skade.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Helsesykepleieren ved den enkelte skole har ansvaret for skolehelsetjenesten. Vi er opptatt av at skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig i elevens eget skolemiljø både for elever, foresatte og lærere. 

Målgruppen er elever ved barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i Fredrikstad kommune.

Tilbudet er gratis.

Samarbeidspartnere

Helsesykepleieren deltar i skolens tverrfaglige team og kan henvise til andre instanser ved behov.

Våre samarbeidspartnere er blant annet foreldre, skole, fysioterapeut, barnehage, skolelege, PPT, BUP, barnevern og spesialisthelsetjeneste.

Hva kan du få tilbud om?

Skolehelsetjenesten gir tilbud om helseopplysning, undervisning individuelt eller i grupper for elever, foresatte eller lærere.

Vi kan snakke om

 • psykisk og fysisk helse
 • seksuell helse
 • kropp og utvikling
 • pubertet
 • prevensjon
 • sosiale utfordringer
 • aktivitet
 • ernæring
 • rusmidler og tobakk
 • skilsmisse

Helseundersøkelser

 • Hørselstester, synstester, høyde-vekt måling, kartlegge elevers behov for hjelp
 • Klamydiatesting, graviditetstesting, rustesting (etter elevens ønske)

Vaksinering

Vi følger opp elevers vaksinasjonsstatus og tilbyr manglende vaksinering i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger gjennom barnevaksinasjonsprogrammet

Individrettede tjenester

 • Elevsamtaler etter elevens behov/initiativ, kartlegging av elevers utfordringer og forslag til tiltak.
 • Oppfølging av elever med spesielle behov.
 • Oppfølging av elever som står i fare for eller har opplevd tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.
 • Deltagelse i ansvarsgrupper/tverrfaglig samarbeid.
 • Vurdering av skoleskade, - omfang og alvorlighetsgrad.
 • Hjemmebesøk.

Veiledning/rådgivning

Foreldresamtaler, ev. kartlegging av behov for tiltak fra andre instanser.

Lærersamtaler og tverrfaglig samarbeid

Tema kan være:

Samspill, samhandling, målrettet kommunikasjon, seksuell-, psykisk- og fysisk helse, konflikter, ungdom og utfordringer, barneoppdragelse, sosial kompetanse, adferd.

Miljørettede tjenester

 • Kartlegge elevers psykososiale arbeidsmiljø og trivsel
 • Bidra med forslag til helsefremmende/forebyggende tiltak i skolemiljøet
 • Målrettede gruppesamtaler

Kontakt oss

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er organisert under de ulike helsestasjonene. Her ser du hvilken helsestasjon den enkelte skole tilhører, og du finner kontaktinformasjon på lenkene under:

Gressvik helsestasjon

Rolvsøy helsestasjon

Vestsiden helsestasjon

Østsiden helsestasjon

Aktuell informasjon

Nyttige lenker
Hva forventes av deg
 • At du/dere har tillitt til oss slik at dere kan drøfte vanskelige temaer/utfordringer med oss
 • At dere gir beskjed dersom dere ikke har mulighet til å møte til avtaler
 • At dere bruker fastlegen ved sykdom og medisinsk behandling
 • At dere gir tilbakemelding om det er noe dere synes vi kan bli bedre på
Klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. 

Du kan benytte dette klageskjemaet:

Aktuelt lovverk
Sist oppdatert: 31. januar 2024