Fredrikstadhjelpa 0-16

Kort fortalt

Fredrikstadhjelpa 0–16  skal gi et lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Tjenesten kan tilby hjelp til det meste, men er best på lette til moderate psykiske helseutfordringer. 

Fredrikstadhjelpa 0–16 er inndelt i flere team og jobber i tett samarbeid med barnehage, skole, fritidsklubber, idrettslag og foresatte. Det kreves ingen henvisning for å få hjelp.

Kontakt oss på telefonen 488 64 107 kl. 09.00 – 15.00 eller på e-post
hjelp0-16@fredrikstad.kommune.no

Du kan også ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Den er døgnåpen og har også chatløsning på www.116111.no

Tjenestene våre

Fredrikstadhjelpa 0–16 jobber med utviklings- og endringsarbeid til barn, unge og foresatte. Vi tilbyr individuelle samtaler, foreldre- og familiesamtaler. Vi kan også drive opplæring og kursing med foresatte og andre samarbeidspartnere. 

De ansatte i Fredrikstadhjelpa 0–16 har alle helse- og/eller sosialfaglig utdanning og bred erfaring i arbeid med barn og unge. Vi kan bistå gjennom samtaler, veiledning eller gruppetilbud.

Vår visjon er
- sammen skaper vi mening, mestring og muligheter.

Gruppetilbud

 • DU – Mestringskurs for ungdom 
  DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos ungdom. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette.
 • Ulike mestringsgrupper
 • Ulike aktivitetsgrupper

NB! Grunnet koronasituasjonene er gruppetilbudene utsatt inntil videre

Foreldreveiledningskurs

Trygghetssirkelen (COS-P)
Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan få til et godt samspill med barna dine. Trygghetssirkelen bygger på kunnskap og forskning på hva som fremmer trygghet hos barn. Fokus er å forstå barnet og hva det trenger. Det handler ikke om å strebe etter å være perfekte foreldre. God nok er et viktig begrep. COS-P kan gjennomføres både individuelt og i gruppe.

Team førskole

Vi i førskoleteamet jobber for at de minste skal få en god barndom. Vi ønsker å komme tidlig inn og styrke de ressursene som allerede er rundt barnet. Sammen med foreldrene ønsker vi å bedre forstå barna og hva de trenger.

Alle barn og familier er forskjellige og vi er opptatt av at alle skal være gode nok foreldre til sitt barn. «Gode nok» betyr ikke perfekte, men at vi har et reflektert forhold til hvilke behov vi selv og barna har. Sammen jobber vi for å finne muligheter for gode utviklingsløp.


Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og deres ønske for endring er styrende for vårt arbeid. Vi tilbyr samtaler i våre lokaler og i hjemmet. Vi samarbeider også med barnehager, helsestasjon og andre ved behov. Vi holder også kurs og undervisning for foreldre.

I team førskole jobber

 • Siv Try Bakke – fagleder
 • Hildegunn Reitan Nordstrand
 • Kathrine Daae Hoff
 • Sissel Odde Steen
 • Kristin B. Grønnerud

Team barn og unge

Team barn og unge skal være tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns behov for å bli sett, hørt og forstått. Vi ønsker å styrke barn og unges ressurser i møte med dem og deres foreldre. Foreldre kan ta kontakt med oss når de står i utfordringer og trenger verktøy for å møte sine barns følelser og atferd.

Målet er at vi sammen kommer frem til en felles forståelse av situasjonen, og gjennom dette finner en vei som vil være med på å skape et bedre samspill i familien.

Trygge foreldre gir trygge barn. Når barn og unge har det vanskelig er det ikke alltid så godt å vite hva en skal gjøre. Mange vi møter snakker om å være triste, usikre, nedstemte og/eller engstelige, andre kan være urolige, ha mange tanker eller ha vansker med å passe inn i sosiale sammenhenger.

Vi i Team barn og unge har fokus på å se og forstå barn og unge for den de er, anerkjenne deres følelser og bekrefte deres gode egenskaper. 

I team barn og unge jobber

 • Miriam Lilleaasen Solheim – Fagleder
 • Bente Lien Naustrøm
 • Rita Kluver Guldbrandsen
 • Mona Elisabeth Prytz
 • Oddfrid Sandvik

Team verden 

I team verden ønsker vi å jobbe med barn, unge og foresatte som har en flerkulturell bakgrunn. I likhet med de andre teamene er vi opptatt av å sikre trygge rammer for alle barn og unge gjennom å styrke foresatte og andre aktører rundt barnet.

Mange med flerkulturell bakgrunn kan oppleve høye terskler inn til helsetjenestene. Dette kan skyldes lite kjennskap til den, hvordan og hvor man søker hjelp, hva man blir henvist til, hvem som kan henvise og hva det er mulig å få hjelp til. Vil ønsker å nå ut til ulike samfunn og arenaer med informasjon og kunnskapsdeling samtidig som vi vil hjelpe den enkelte bruker i form av veiledning og samtaler.

I team verden jobber

 • Cecilia Jennifer Berg – fagleder
 • Monica Knudsen
 • Bjørge Josefsen
 • Marie Henriette Rostad Singdahlsen

FIT

I Fredrikstadhjelpa 0–16 er vi opptatt av brukermedvirkning og tilbakemeldinger derfor benytter vi FIT (Feedbackinformerte tjenester) i det daglige arbeidet vårt. Dette verktøyet gir oss mulighetene til systematisere tilbakemeldingene fra brukerne, samt endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene.

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 24. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.