Min side Meld fra
Kontakt oss

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).Barn som trenger støtte og tilrettelegging i barnehagen kan få spesialpedagogisk hjelp.

Hva gjør PPT?

PPT hjelper barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever. PPT utarbeider sakkyndig vurdering der barnehageloven og opplæringsloven krever det. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for kommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole). PPT utarbeider sakkyndig vurdering når det gjelder fritak fra opplæringsplikten og fremskutt eller utsatt skolestart.

PPT er opptatt av forebygging og tidlig innsats ved å hjelpe barn, elever og foresatte, barnehager og skoler gjennom samarbeid. Vi er også opptatt av tverrfaglig samarbeid og har stort fokus på medvirkning fra barn, elever og foresatte i hva som kan være god hjelp. Har elevene behov for hjelp og tilrettelegging i skolen utover tilpasset opplæring utarbeider vi en sakkyndig vurdering basert på utredning og kartlegging.

Er du bekymret for utvikling/læringsutbytte til ditt eget barn, ta først kontakt med barnehage og skole og legg deretter en plan for videre oppfølging. Barnehagen og skolen kan få råd og veiledning fra PPT. Foresatte kan alltid ta direkte kontakt med oss for å få råd og veiledning.

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Du må ta kontakt med helsesøster eller barnehagen der barnet går. Dersom barnet går i barnehage, bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Barnehagen sender søknaden til PPT for sakkyndig vurdering.

Barnehagen legger ved en pedagogisk rapport, og eventuell annen dokumentasjon.

Vi vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og omfang av hjelpen.

Kommunen benytter vurderingen fra PPT som et utgangspunkt for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Tiltakene gis av pedagogisk fagteam barnehage.

Slik søker du om hjelp på skolen

Du må ta kontakt med skolen. De vil gjøre undersøkelser og først prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring

Skolen henviser til PPT, som utarbeider en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning. De gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud skolen bør gi.

Rektor fatter vedtak om spesialundervisning. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 

Foreldre kan også selv ta kontakt med PPT.

Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning blir fattet.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste på videregående skole, Østfold fylkeskommune

Tidlig eller utsatt skolestart

Tidlig eller utsatt skolestart, mer informasjon

 

Nyttige lenker

Utdanningsdirektoratets sider om spesialundervisning

Utdanningsdirektoratets sider om spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage

Opplæringsloven §5 om spesialundervisning, Lovdata

Kontakt PPT

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 31. januar 2024