Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kort fortalt

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Barn som trenger støtte og tilrettelegging i barnehagen kan få spesialpedagogisk hjelp.

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever. PP-tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering der barnehageloven og opplæringsloven krever det. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for kommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole). PP-tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering når det gjelder fritak fra opplæringsplikten og fremskutt eller utsatt skolestart.

PP-tjenesten er opptatt av forebygging og tidlig innsats ved å hjelpe barn, elever og foresatte, barnehager og skoler gjennom samarbeid. PP-tjenesten er opptatt av tverrfaglig samarbeid og har stort fokus på medvirkning fra barn, elever og foresatte i hva som kan være god hjelp. Har elevene behov for hjelp og tilrettelegging i skolen utover tilpasset opplæring utarbeider PP-tjenesten en sakkyndig vurdering basert på utredning og kartlegging.

Er du bekymret for utvikling/læringsutbytte til ditt eget barn, ta først kontakt med barnehage og skole og legg deretter en plan for videre oppfølging. Barnehagen og skolen kan få råd og veiledning fra PP-tjenesten. Foresatte kan alltid ta direkte kontakt med PP-tjenesten for å få råd og veiledning.

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Du må ta kontakt med din helsesøster eller barnehagen der barnet går. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Barnehagen sender søknaden til PPT for sakkyndig vurdering.

Barnehagen legger ved en pedagogisk rapport, og eventuell annen dokumentasjon.

PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og omfang av hjelpen.

Kommunen benytter vurderingen fra PPT som et utgangspunkt for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Tiltakene gis av Pedagogisk fagteam barnehage.

Du bruker dette skjemaet for å melde behov til PPT.

Slik søker du om hjelp på skolen

Du må ta kontakt med skolen. De vil gjøre undersøkelser og først prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring

Skolen henviser til PPT. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning. De gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis.

Rektor fatter vedtak om spesialundervisning. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 

Foreldre kan også selv ta kontakt med PPT.

Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning blir fattet.

Du bruker dette skjemaet for å melde behov til PPT.

Her finner du informasjon om pedagogisk-psykologisk tjeneste når du går på videregående skole.

Tidlig eller utsatt skolestart

Du finner opplysninger om tidlig eller utsatt skolestart på denne siden.

Nyttige lenker

Utdanningsdirektoratets sider om spesialundervisning

Utdanningsdirektoratets sider om spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage

Opplæringsloven §5 om spesialundervisning

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 25. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.